Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate pentru perioada august 2013 - mai 2014


Anunt de participare numarul 144157/06.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM INCHIS BISTRITA
Adresa postala: STRADA TARPIULUI , NR. 22, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Punct(e) de contact: SOT ANDREEA, Tel. +4 0263238175, Email: [email protected], Fax: +4 0263234439, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate pentru perioada august 2013 - mai 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul autoritatii contractante: Bistrita, str. tarpiului, nr. 22
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 10 luni
Valoarea estimata fara TVA: 46, 183.91RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea urmatoarelor alimente: lot 1- Biscuiti simpli; lot 2 ? Condimente: Boia ardei dulce, Cimbru, Amelioratori amilentari, Drojdie, Foi de dafin, Mixt pt muraturi, Otet alimentar, Piper macinat, Rahat, Sare alimentara; lot 3 ? Ceai; lot 4 ? Produse de morarit: Faina alba de grau, Malai, Gris, Tarate de grau; lot 5 ? Fructe si legume: mere si usturoi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Biscuiti simpli: minim 5400 kg - maxim 7400 kg; lot 2 - Condimente: Boia ardei dulce: minim 10 kg ? maxim 25 kg, Cimbru: minim 10 kg ? maxim 25 kg, Amelioratori amilentari: minim 900 kg ? maxim 1500 kg, Drojdie: minim 1 kg ? maxim 2, 5 kg, Foi de dafin: minim 8 kg ? maxim 12 kg, Mixt pt muraturi: minim 50 kg ? maxim 150 kg, Otet alimentar: minim 160 litri ? maxim 260 litri, Piper macinat: minim 20 kg ? maxim 30 kg, Rahat: minim 55 kg ? maxim 125 kg, Sare alimentara: minim 2300 kg ? maxim 4500 kg; lot 3 ? Ceai: minim 150 kg ? maxim 250 kg; lot 4 ? Produse de morarit: Faina alba de grau: minim 1000 kg ? maxim 2600 kg, Malai: minim 200 kg ? maxim 420 kg, Gris: minim 340 kg ? maxim 660 kg, Tarate de grau: minim 50 kg ? maxim 200 kg; lot 5 ? Fructe si legume: mere: minim 440 kg ? maxim 640 kg; usturoi: minim 140 kg ? maxim 360 kg.
Valoarea estimata fara TVA: 46, 183.91RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum: de 2 % din valoarea estimata fara TVA a fiecarui lot in parte: lot 1- 495 lei; lot 2 ? 177 lei; lot 3 ? 36 lei; lot 4 ? 112 lei; lot 5 ? 102 lei. Mod de constituire: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original sau prin virament bancar, cu ordin de plata, in contul Penitenciarului Bistrita deschis la Trezoreria Bistrita, RO97TREZ1015005XXX000151, cod fiscal 4347542 sau prin depunere de numerar la casieria autoritatii contractante.Indiferent de modalitatea de constituire, dovada efectuarii acestui fapt va fi scanata si depusa online.in cazul I.M.M.?urilor pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art.4 si art.16, incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun odata cu oferta.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Dovada constituirii garantiei de participare se va depune si la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertei.Ofertele care nu sunt insotite de documentele de constituire a garantiei de participare , vor fi respinse ca inacceptabile.Echivalenta lei/euro se va face la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Reprezinta 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent de furnizare. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui prin: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, constituirea acesteia se poate face prin depunerea la casierie a unor sume in numerar
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea : completarea formularului 1- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 : completarea formularului 2- Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta: completarea formularului 3
- Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1: completarea formularului 4.- Siman Lucian-director, Gavrilas Alaxandrina -director economic, Paucurar Gavril-director paza si siguranta; Oul Ioan-sef logistica, Bertel Marius-jurist, Gogancse Cristina-ofiter achizitii, Sot Andreea-achizitor, Corceac Adrian-contabil sef, viza CFP, Nechiti Emil -contabil alimente.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completarea formularului 5 - Prezentarea de Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.- Pentru persoanele juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica: act de identitate sau juridica: certificat de infiintare sau inregistrare a societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (copiile actelor si traducerile autorizate ale acestora in limba romana, sau semnate si stampilate ?conform cu originalul?)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind cifra de afacere globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea formularului 6 - Informatii generalePentru determinarea valorii echivalente in euro , a cifrei de afaceri globale se va utiliza cursul mediu anual de schimb lei/euro , comunicat de BNR, respectiv: - pentru anul 2010 - 4, 2099- pentru anul 2011 - 4, 2379- pentru anul 2012 ? 4, 4560 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007606 din 10.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care ofertanti participanti, clasati pe primul loc, la procedura depun oferta financiara cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de formulare de oferta, care contin noi preturi.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) Conform Art. 278^1, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: a) intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare ( in cazul loturilor 2, 4, 6 si 15).Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de un act considerat nelegal, in conformitatwe cu art. 256 (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Bistrita
Adresa postala: str. Tarpiului, nr. 22, judetul bistrita Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420062, Romania, Tel. +40 263238175, Email: [email protected], Fax: +40 263234439, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer