Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de produse de uz fitosanitar pentru protectia plantelor


Anunt de participare numarul 7748/28.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Tulcea
Adresa postala: TULCEA, STR. MAHMUDIEI, NR. 10 BIS, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820057, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA BATOG, Tel.0240-511795, Email: [email protected], Fax: 0240-517638
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Unitatea Fitosanitara Tulcea
Adresa postala: Starada Mircea vODA, NUMARUL 63, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820129, Romania, Punct(e) de contact: Mladin Vasile, Tel.0240-254691, Fax: 0240-524691
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Unitatea Fitosanitara Tulcea
Adresa postala: Starada Mircea vODA, NUMARUL 63, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820129, Romania, Punct(e) de contact: Mladin Vasile, Tel.0240-254691, Fax: 0240-254691
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Unitatea Fitosanitara Tulcea
Adresa postala: Starada Mircea vODA, NUMARUL 63, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820129, Romania, Punct(e) de contact: Mladin Vasile, Tel.0240-254691, Fax: 0240-254691
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitate publica deconcentrata in domeniul agriculturii si a dezvoltarii rurale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de produse de uz fitosanitar pentru protectia plantelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitate Fitosanitara Tulcea, strada Mircea Voda, numarul 63
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de produse de uz fitosanitar pentru combaterea agentilor de daunare in pomicultura, combaterea complexului de boli foliare ale spicului, a plosnitei cerealelor si a gandacului balos precum si combaterea omidei paroase
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24220000-2 - Insecticide (Rev.1)
24270000-7-Fungicide (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
in limita alocatiilor bugetare
Valoarea estimata fara TVA: 161, 578RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 400 lei, impartita dupa cum urmeaza lotul 1-30 lei, lotul 2-250 lei, lotul 3-100 lei si lotul 4-20 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare alocate conform OMAPDR nr. 911/2004, modificat si completat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Grupul de operatori nu trebuie sa oficializeze o forma juridica de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 si 181 din OUG nr34/2006 2.Certificat constatator eliberat de ORC 3. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat general consolidat si bugetul local eliberat de autoritatile competente 4. Certificat de inmatriculare emis de CCIR.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Scrisoare de bonitate din partea bancii 2.Bilant contabil la 31.12.20063.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Recomandari din partea a cel putin 2 beneficiari2. Adresa emisa de producator ca poate livra produsele si garanteaza calitatea acestora3. Certificat de omologare emis de Comisia Interministeriala de Omologare a produselor de uz fitosanitar4. Declaratie de conformitate a produselor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 25 RON
Conditii si modalitate de plata: Ordin de plata, fila cec sau depunerea sumei la casieria DADR Tulcea
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2007 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti ai ofertantilor; membrii comisiei de evaluare a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: starad Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in cel mult 10 zile de la luarea la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia pentru Agricultura si dezvoltare Rurala Tulcea
Adresa postala: strada Mahmudiei, nr. 10 bis, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820057, Romania, Tel.0240-511795; 0240-511796, Fax: 0240-517638
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2007 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer