Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de servicii cuprinzand elaborarea documentatii tehnico-economice pentru investitia:?INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA -ZONA OPERATIONALA in cazarma 727 Fetesti?


Anunt de participare numarul 146850/28.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare
Adresa postala: Str. Drumul Taberei , Nr. 7F , sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: Robert Andrei Rus, Tel. +40 0213154857/ 0213137153, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213198157, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii cuprinzand elaborarea documentatii tehnico-economice pentru investitia: ?INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA -ZONA OPERATIONALA in cazarma 727 Fetesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Achizitionarea de servicii pentru elaborarea docum. tehnico-economica pentru invest. ?INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA -ZONA OPERATIONALA?
2. Proiectantul studiului de fezabilitate va elabora devizul general al lucrarilor aferente investitiei, care la capitolul 5.3 cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute, la executia lucrarilor.Nu se aplica la aceasta faza de proiectare art.28 alin. (7) din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii cuprinzand elaborarea elaborarea documentatiei tehnico-economicainclusiv documentatii tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate prin acesta, verificarea documentatiilor la toate exigentele prevazute prin lege de catre verificatori atestati MLPAT/MTCT/MDRT, completare studii de teren, expertizare suprafete de acces de la caile de rulare, elaborare documentatie pentru obtinerea certificatelor de performanta energetica a cladirilor si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor.
Pentru etapa1 descrisa in caietul sarcini sunt de 1133062 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 133, 062 si 4, 653, 649RON
II.2.2) Optiuni
Da
AC va opta pt achiz ulter de serv simil in cond art.122 lit J) din OUG34 pana la val de 4653649lei.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 22 000 lei. Echivalenta monedei de schimb leu/alta valuta, se va face la cursul de schimb valutar BNR din data publicarii invitatiei de participare.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de garantia de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).Garantia pentru participare se vaconstitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, saude o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat/conditionat.In cazul in care Garantia pentru participare se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara se va utiliza ca model Formularul nr.9, aceasta va fi in favoarea autoritatii contractante. Garantia de buna executie: 10% din valoarea totala a contractului fara TVA, conform art. 89/ HGR 925/2006.Garantia de buna executie se poate constitui respectand prevederile art.90-92/ HGR 925/2006.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget M.Ap.N.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii care se afla in situatiile prevazute la art. 180, art. 181 si 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Stanciu Andrei ? sef unitateCosofret Constantin ? loctiitor sef unitateEftimie Florin
Pirneci RobertOrzan Mariana ? contabil sefJosan CristinaRus Robert AndreiCostea MihaelaRadu Daniela
Serbanescu Florin
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Persoane juridice romane
Documente solicitate care dovedesc situatia personala a ofertantului:
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? articolul 180 din O.U.G. nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr.1 din Sectiunea III, in original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata;
1'.Cazier fiscal din care sa reiasa ca nu sunt inscrise fapte de natura fiscala, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 completata in conformitate cu Formularul nr.2 din Sectiunea III, in original, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata;
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea III, in original, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata.
4. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv cele locale:
a. Certificat de atestare fiscala care trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice teritoriala. (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?.)
b. Certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale, care sa ateste situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.(in original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?). In cazul in care ofertantula incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind indeplinirea la zi a obligatiilor de plata conform graficului de esalonare (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?.)
Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr.925/2006
5.Declaratie privind respectarea regulilor concurentei, in original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 ofertantii au obligatia de a prezenta un ?CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA? intocmit in conformitate cu modelul prevazut in Formularul nr. 10 din Sectiunea III.Nota: In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte fiecare document in parte.
Persoane juridice straine
Se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 180, la art. 181 si 691 din O.U.G. nr. 34/2006, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de natura celor prevazute la alineatul anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180, la art. 181 si la 691, autoritatea contractanta delegata are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1
Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca in obiectul de activitate al firmei respective este cuprins obiectul prezentei achizitii, atat pentru persoane juridice romane cat si pentru persoanele juridice straine.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Persoane juridice romane
Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 1. Certificat constatator, privind inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului sau alt document echivalent (in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)din care sa reiasa faptul ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN al ofertantului.
Conform art. 11 alin 4 din H.G.R. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare prevazute la punctul nr. 1, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. 4, mentionat mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de larespectiva solicitare.Persoane juridice straine
Documente solicitate:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate .
Documentele vor fi prezentate in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului sa asigure inregistrarea la autoritatea fiscala competenta conform prevederilor legislatiei in vigoare in Romania. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest angajament.Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa detina, conform Ordinului nr.2459/2006 al Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar, certificat de autorizare pentru proiectare depozite pentru combustibil de aviatie eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
Modalitatea de indeplinire
Informatii referitoare la acreditarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Atestatele/autorizatiile solicitate se vor depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa detina, in conformitate cu Normativul Nex 01-06 pentru instalatii tehnice din arii cu pericol de explozie, Atestatul INSEMEXprivind capacitatea realizarii de activitati specifice de proiectare, asistenta tehnica la montaj si punere in functiune pentru instalatii tehnice amplasate in mediu exploziv.
Modalitatea de indeplinire
Informatii referitoare la acreditarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Atestatele/autorizatiile solicitate se vor depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 4
Ofertantul trebuie sa detina in conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I. privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor :
- autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
- autorizatie pentru proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
Modalitatea de indeplinire
Informatii referitoare la acreditarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Atestatele/autorizatiile solicitate se vor depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 5
Ofertantul trebuie sa detina atestat de auditor energetic gradul I conform Ordinului nr.38/2013 al ANRE privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici.
Modalitatea de indeplinire
Informatii referitoare la acreditarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Atestatele/autorizatiile solicitate se vor depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 6
Ofertantul trebuie sa detina licenta de proiectare sisteme tehnice de detectie si semnalizare la efractie, control acces, TVCI si monitorizare conform Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010.
Modalitatea de indeplinire
Informatii referitoare la acreditarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Atestatele/autorizatiile solicitate se vor depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1.Media cifrei de afaceri globale a ofertantului, pe ultimii 3 ani, sa fie mai mare, sau egala/cel putin egala cu nivelul minim de 2 200 000lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireDocumente solicitate care dovedesc situatia economica si financiara: 1.Declaratie pe proprie raspundere ? Fisa de informatii generale, cu media cifrei de afaceri globale anuala pe anii 2010- 2012. Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va utiliza cursul mediu BNR leu/alta valuta aferent fiecarui an (exemplu: cursul leu/euro: 2010-4.1285 lei 2011 - 4.2379 lei 2012-4.4260 lei) - Formularul nr. 4- original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Orice documente care dovedescindeplinirea cerintei de calificare. (in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
In lista serviciilor prestate in ultimii trei ani sa se regaseasca cel putin un contract de servicii similare/cel mult 3 contracte de servicii similare in valoare cumulata de cel putin 1 100 000 lei fara TVA in ultimii 3 ani in care sa se regaseasca:
- proiectarea unei infrastructuri aeroportuare care contine obiectele similare cu obiectele contractului;
- proiectarea pentru un depozit combustibil de aviatie (lucrari speciale doar in domeniul aviatiei);
- elaborare documentatie pentre obtinerea certificatelor de performanta energetica a cladirilor.
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa dispuna de urmatorul personal :1. Manager de proiect- studii superioare
- Vechime profesionala - minim 5 ani
- experienta intr-un proiect similar.2. Arhitect cu drept de semnatura ?arhitect cu drept de semnatura cf. Legii nr.184/20013. Inginer rezistenta ? specialitatea constructiidrumuri
vechime profesionala ? minim 5 ani
- implicarea intr-un contract la nivelul caruia a derulat activitati de proiectare infrastructura aeroportuara (piste, platforme, bretele, parcari)4. Inginer rezistenta ? specialitatea constructiicivile
- vechime profesionala ? minim 5 ani
- implicarea intr-un contract la nivelul caruia a derulat activitati de proiectare hangare aeronave.5. Inginer instalatii electricegrad de autorizare II A in conformitate cu Ordin 90/2009 ANRE, valabil la data limita de depunere a ofertelor.6.Inginer instalatii- vechime profesionala ? minim 5 ani- implicarea intr-un contract la nivelul caruia a derulat activitati de proiectare instalatii infrastructura aeroportuara.7.Specialist balizaj - inginer instalatii electrice
- vechime profesionala ? minim 5 aniimplicarea intr-un contract la nivelul caruia a derulat activitati de proiectare balizaj piste aeronave.8. Inginer topometristvechime profesionala ? minim 5 ani9. Inginer geotehnist- vechime profesionala ? minim 5 ani10. Specialist intocmire devize- vechime profesionala ? minim 5 ani11.Verificator proiecte cerinta A1/A2
12.Verificator proiecte cerinta esentiala A4
13.Verificator proiecte cerinta esentiala B2
14.Verificator proiecte cerinta esentiala C
15.Verificator proiecte instalatii electrice Ie
16.Verificator proiecte instalatii sanitare Is
17.Verificator proiecte cerinta esentialaAf
18.Verificator proiecte cerinta esentiala Af19.Expert tehnic cerinta esentiala A4.
Cerinta nr. 1
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde relevante in legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calitatii ? certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara privind certificareacalitatii, corespunzatoare categoriei serviciilor pe care le oferteaza si reprezinta obiectul prezentei achizitii.
Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire- Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (Formularulnr.12, 12a), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Din aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte care indeplinesc cerintele minime de calificare impuse.Modalitatea de indeplinirea)Declaratie referitoare la afectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.(Formularul nr.13 - Sectiunea III).NOTA: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.b)Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului tehnic responsabil pentru indeplinirea contractului, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.(Formularul nr. 14 si anexa la formularul nr. 14 - Sectiunea III).Ofertantul care nu va face dovada disponibilitatii acestui personalminim va fi descalificat.Clarificare: Cerinta minima de calificare privind experienta similara poate fi indeplinita de catre ofertant/asociat/tertul sustinator.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert - Formularul 11 din Sectiunea III, autoritatea contractanta va lua in considerare aceasta sustinere pentru verificarea indeplinirii cerintelor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse ca: utilaje, echipamente, personal, care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului, angajamentul ferm, prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze ca disponibilitatea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului.In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte privind experienta similara, reflectata prin prezentarea unei liste de servicii prestate, atunci angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G. nr.34/2006.In acest sens are dreptul de a depune initial fie doar o declaratie pe proprie raspundere, conform articolului 11 alin. 4 din HGR nr. 925/2006, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte fie, poate prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G.nr. 34/2006 ?conformformularului model A din Sectiunea III.Persoana care sustineun operator economic pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de servicii este obligata sa prezinte urmatoarele documente: - declaratie privind eligibilitatea;
- declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d).- documente care sa confirme sustinerea ofertantului.Pentru arhitectul cu drept de semnatura si pentru inginerul instalatii electrice nu se solicita prezentarea CV-ului.Modalitatea de indeplinireDocumente solicitate: Prezentarea unor certificate ?(in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare categoriei de importanta a serviciilor pe care le oferteaza si reprezinta obiectul prezentei achizitii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de prestare a serviciilor aferente etapei nr.1
10%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A2300/10.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.11.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Stanciu Andrei Cosofret Constantin Eftimie Florin Pirneci Robert Orzan Mariana Josan Cristina Rus Robert AndreiCostea Mihaela Radu Daniela Serbanescu Florin
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Va rugam sa urmariti sectiunea Documente pentru eventuale clarificari.2. Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut, calculat conform formulei: Ptotal=P1+P2, unde P1 si P2 sunt punctajele acordate pentru cei doi factori de evaluare.Oferta cu valoarea Ptotal=P1+P2 cea mai mare va fi declarata castigatoare. Ofertele cu punctajul total identic, si clasate pe locul intai vor fi departajate in functie de punctajul financiar, astfel, oferta cu punctajul financiar mai mare va fi declarata castigatoare. In cazul in care egalitatea se mentine, ofertantii vor reoferta financiar.3.Nu se aplica la aceasta faza de proiectare art.28 alin. (7) din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer