Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de servicii de consultanta financiara specializata, pentru contractarea unei finantari rambursabile externe pentru co-finantarea proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a can


Anunt de participare numarul 147980/16.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +40 213055530, In atentia: Daniela Mincu - Director General, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii de consultanta financiara specializata, pentru contractarea unei finantari rambursabile externe pentru co-finantarea proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta de Apa Uzata Dambovita)?, precum si monitorizarea si raportarea informatiilor financiare catre institutiile partenere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Municipiul Bucuresti si-a propus incheierea unui contract de prestari servicii de consultanta financiara specializata, in vederea contractarii unei finantari rambursabile externe pentru co-finantarea proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?, precum si raportarea si monitorizarea informatiilor financiare catre institutiile partenere.Pentru finantarea acestui proiect, este necesar ca Municipiul Bucuresti sa atraga resurse financiare in conditiile unor costuri optime. Prin prisma costurilor, dar si a experientei acumulate in finantarea unor astfel de proiecte, alegerea contractarii unei finantari externe, pare sa fie in acest moment cea mai eficienta solutie.Conditiile contractarii unei finantari externe rambursabile de la Banca Europeana de Investitii/Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sunt mai avantajoase decat cele oferite in acest moment de piata financiara romaneasca. Un factor important, cu implicatii directe asupra serviciului datoriei publice locale, il constituie costurile de finantare mai mici, datorate marjelor de dobanda si a comisioanelor practicate, in conformitate cu politicile interne, de catre aceste institutii financiare.Autoritatea contractanta doreste sa stabileasca acele elementele/conditii esentiale care vor guverna contractul de achizitie publica de prestari servicii de consultanta financiara specializata, monitorizarea si raportarea informatiilor financiare catre institutiile partenere.
Solutiile financiare prezentate trebuie sa permita incadrarea in plafonul maxim de indatorare, sa aiba o eficienta cat mai mare si sa fie adaptate la nevoile autoritatii contractante.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66171000-9 - Servicii de consultanta financiara (Rev.2)
72221000-0-Servicii de consultanta privind analiza economica (Rev.2)
79412000-5-Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultantul financiar va asigura pe perioada de derulare a acordului cadru de prestari servicii, urmatoarele activitati : - Analiza din punct de vedere economico-financiar a structurii datoriei publice locale (inclusiv garantii);
- Prezentarea solutiilor tehnice aplicabile necesare structurarii serviciului datoriei pentru respectarea prevederilor legale din Legea 273/2006 privind finantele publice, OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Analize prezentand avantajele si dezavantajele diverselor structuri de finantare si efectuarea de recomandari cu privire la la selectarea solutiei optime de finantare pentru Municipiul Bucuresti;
- Asigurarea de catre Consultant a asistentei tehnice, economico-financiare pe durata evaluarii tehnice si financiare a expertilor Bancii, pentru contractarea finantarii rambursabile externe, precum si a oricaror solicitari suplimentare ale acestora ce pot aparea pe parcurs;
- Asigurarea de catre Consultant a asistentei tehnice si economico-financiare pentru semnarea contractului de finantare;
- Asistarea cu privire la obtinerea autorizatiilor, avizelor legale de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale
- Asigurarea de catre Consultant a asistentei economico-financiare de specialitate pentru optimizarea fluxului de informatii cu institutiile financiare partenere, atat la nivel local, cat si international;
- Asistarea Municipalitatii cu privire la contractarea serviciilor bancare de transfer a fondurilor dintre Banca si Municipiul Bucuresti, din perspectiva economico-financiara si tehnica (intocmirea documentatiei de atribuire, analiza ofertelor, negocierea contractului);
- Asigurarea de catre Consultant a asistentei tehnice, economico-financiare privind monitorizarea si raportarea financiara necesara perioadei de implementare a proiectului pentru Banca, precum si a oricaror solicitari suplimentare ale acestora, ce pot aparea pe parcurs:
?actualizarea pe scurt cu privire la descrierea tehnica, explicand motivele pentru schimbarile majore vs scopul initial;?actualizarea cu privire la data incheierii principalelor faze ale proiectului, oferind explicatii cu privire la eventuale motive de intarziere;?actualizarea cu privire la costurile proiectului, explicand motivele care stau la baza eventualelor cresteri de cost vs costurile bugetate initial;?la finalul implementarii vor fi transmise: descrierea succinta a caracteristicilor tehnice ale proiectelor incheiate, explicand motivele unor eventuale modificari majore; data incheierii principalelor faze ale proiectului, explicand motivele unor posibile intarzieri; costurile finale ale proiectului, explicand motivele eventualelor cresteri de costuri vs costurile bugetate initial; numarul de posturi de munca nou create prin implementarea acestor proiecte: atat cele create temporar pe perioada implementarii acestuia, cat si cele create permanent dupa incheierea proiectelor?consolidarea tuturor rapoartelor in rapoarte semestriale si anuale de integrare cu privire la evolutia faptica si financiara;
?propunerea si implementarea de solutii pentru obtinerea de dobanzi bancare importante, in legatura cu toate componentele financiare pretabile ale proiectului, alocabile pentru realizarea acestuia, in functie de necesitati.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 195, 350RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 43.900, 00 lei. Perioada de valabilitate va fi cel putin egalacu perioada de valabilitate a ofertelor, respectiv 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta in original. Se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare se constituie in numele asocierii si se mentioneza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operat. ec. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Modalitate de constituire: conf. art. 86, alin.(1) din HG 925/2006. In conf. cu Legea 346/2004, IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei prin prezentarea doc. justificative coresp. In acest caz, garantia de participare va fi insotita de declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formularul nr.2). Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Garantia de particip. trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii contractante.Garantia de particip. poate fi constituita si in alta moneda decat in lei, echivalenta se va face la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.- in cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se vor folosi urmatoarele: RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Garantia de participare va fi retinuta/restituita in cond. art. 87 si 88 din HGR nr. 925/2006. Suma retinuta se va calcula conf. art.278^1 alin. (1) OUG nr. 34/2006). Candidaturile care nu sunt insotite la data deschiderii de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere si returnate nedeschise. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si poate fi constituita prin scrisoare de garantie bancara.Suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la Trezorerie la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5% din valoarea contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din HG nr. 925/2006. Ofertantul poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 50% din valoarea solicitata de Beneficiar in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004.Se va prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare si Modele cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTE: - toate certificatele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor;
- documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- in cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al candidatului (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 4.
Cerinta nr.1: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Candidatul (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 5.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.
Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Candidatul (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr.6.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.
Cerinta nr. 3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Conditie de calificare: Candidatul (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 7.Potrivit prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 314/2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, prin care certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, certificatul va fi prezentat fie in numele asocierii, caz in care va fi semnat si stampilat de catre toti operatorii economici ce fac parte din asociere, fie in nume propriu de catre fiecare operator economic care face parte din asociere. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.Cerinta nr. 4: Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006.Conditie de calificare: Candidatul (lider, asociat, subcontractant, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 8, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Prezentata in original (potrivit art. 5 alin (3) din Ordin nr. 509/2011), de catre ofertant, ofertant asociat, subcontractant si tert sustinator (fiecare in parte). Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire conform art. 69^1 din OUG 34/2006 sunt: Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului Bucuresti; Mircea Octavian Constantinescu - Director General D.G.E.; Daniela Mincu Director General D.G.A.; Ioana Silvia Barbulescu - Director Executiv D.P.A.; Adrian Iordache - Director - D.J.; Ion Florea - Director executiv D.F.C.; Bogdan Hreapca - Director General D.G.D.I.; Cristina Pirvlescu - Consilier Personal P.G.; Anghel Ileana Person - Director Executiv D.M.P.F.E.; Doina Chivu - Expert D.M.P.F.E.;Cerinta nr.5: - Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice- privind plata obligatiilor la bugetul de stat consolidat;
- Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia ofertantul are sediul social, pentru obligatiile de plata catre bugetele locale. Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr.925/2006.Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei pentru care este prevazut termendul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. ATENTIE: Ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul procedurii:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza, conform art. 46 alin (1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu toate modificarile si completari e ulterioare;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant/candidat asociat, conform art. 46 alin (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea contractanta se prevaleaza de prevederile art. 69^1, 180 si l8l din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare pentru excluderea din procedura de achizitie a oricarui ofertant. NOTE: - toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor;
- in cazul candidatilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- a nu se folosi prescurtari;
- documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor;
- documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pana la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor;
- in cazul depunerii unei oferte/candidaturi in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
- ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 1: Certificat constatator: Pentru persoanele juridice romane. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea in original/copie legalizata/copie cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul candidatului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine: Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea operatorului economic de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romanaNota: - Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Informatii generale privind situatia economica si financiara. In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta formularul solicitat.
Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012). Pentru a fi considerat calificat candidatul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afaceri, astfel: Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani financiari trebuie sa fie de 2.195.350 lei.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Din aceste formulare trebuie sa rezulte in mod cumulativ suma de
2.195.350 lei.
Cerinta nr. 2: Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012. In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatilor ?
persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie legalizata si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva.
Candidatii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Nota: Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorilor economici
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3: In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conditie de calificare: Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 9.NOTA: Valoarea in EURO pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: cursul mediu leu/euro 2010 = 4, 2099; cursul mediu leu/euro 2011 = 4, 2379; cursul mediu leu/euro 2012 = 4, 4560Formularul de Informatii Generale va fi prezentat in original in conformitate cu prevederilor art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012.Documentele vor fi vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).-Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: (experienta similara)Fisa privind experienta similara. Candidatul (operator economic sau membrii asocierii) trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prezentand in acest sens: - maxim 3 contracte de prestari servicii de consultanta financiara pentru autoritati (centrale si/sau locale) al caror obiect a fost structurarea de imprumuturi;
- maxim 3 contracte de prestari servicii de consultanta financiara pentru autoritati (centrale si/sau locale) al caror obiect a fost raportare financiara, asupra implementarii proiectelor de investitii, ;
- maxim 3 contracte de prestari servicii de consultanta financira pentru autoritati (centrale si/sau locale) al caror obiect a fost monitorizare financiara, asupra implementarii proiectelor de investitii, Candidatul (operator economic sau membrii asocierii) trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prezentand in acest sens maxim 3 contracte de prestari servicii de consultanta financiara pentru autoritati (centrale si/sau locale) al caror obiect a fost structurarea de imprumuturi, raportare financiara si monitorizare financiara asupra implementarii proiectelor de investitii.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 3: Prezentarea unei liste cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa formata din personal cu competente si experiente dovedite, alcatuit din: - Minim 1 expert cheie (economist) cu experienta relevanta in proiecte similare ale caror obiecte au fost structurarea unor imprumuturi, raportare si monitorizare financiara.
- Minim 5 experti(economisti) cu experienta relevanta in proiecte similare ale caror obiecte au fost structurarea unor imprumuturi, raportare si monitorizare financiara.
Nota: a.In cazul in care specialistii prezentati nu vorbesc romana, candidatul va asigura traducere si interpretare de specialitate, in romana, pe toata durata contractului. Candidatul va prezenta un nr. suficient de traducatori pentru asigurarea unor traduceri de calitate. In acest sens va prezenta CV-urile traducatorilor, autorizarile, atestatele si diplomele acestora. b.In cazul in care se propun specialisti care nu sunt angajati ai candidatului, fiecare specialist va completa, semna si va prezenta in original o Declaratia de disponibilitate. Se va completa Formularul nr. 14 c.In cazul candidatilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana d.Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre candidat in Anexa la Formularul nr. 12 pot fi inlocuiti doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia descriptiva. e.Toate diplomele sau certificarile vor fi emise de institutii abilitate conform legislatiei in vigoare;
Cerinta nr. 4: Informatii privind asocierea. Se vor prezenta: - Lista cuprinzand asociatii;
- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.
Cerinta nr. 5: Informatii privind subcontractantii
Cerinta nr. 6: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta toate documentele mentionate la pct.III.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din documentele/declaratiile furnizate de candidati.
Atentie ! Oferta depusa de un candidat care nu indeplineste in totalitate cerintele impuse la punctul III.2) CONDITII DE PARTICIPAREva fi considerata inacceptabila.
Cerinta nr. 1: Certificarea sistemului de management al calitatii respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 11.Se vor anexa, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?: certificate/ documente (constatator/recomadare/proces verbal de receptie/ copii ale contractelor sau ale paginilor din contract) prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continad referiri la: beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului.Nota: Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata/legalizata. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru experienta similara prezentata in alta moneda se va lua cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Valoarea in EURO se va determina pe baza cursului mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: cursul mediu leu/euro 2010 = 4, 2099;cursul mediu leu/euro 2011=4, 2379; cursul mediu leu/euro 2012 = 4, 4560.Se va completa Formularul nr. 12 (Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.)Cerinte minime pentru personalDocumente doveditoare ale competentelor si experienteiprofesionale ale echipei de experti cheie: - C.V.-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective, si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii?- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a diplomelor de studii- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, aatestatelor/ certificatelor profesionale, valabile la data limita de depunere a ofertelor;
- angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Se va completa Formularul nr. 13.-Se vor completa Formularul nr. 15 si Formularul nr. 16.- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Se va completa Formularul nr. 17Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 18-Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract, in copie conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor. Nota: -In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. - In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Preselectia se va realiza printr-un clasament elaborat in functie de punctajul realizat ca urmare a aplicarii unor criterii de preselectie prezentate in Sectiunea VI.3 - Alte informatii
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Financiar (F)
2.
Tehnic
40%
Descriere: Tehnic - Se vor contabiliza toate solutiile propuse de ofertant in vederea atingerii tintei de venituri a Autoritatii Contractante. Aceasta tinta este de 1.500.000 euro, venituri obtinute din gestionarea fondurilor proiectului pe perioada implementarii acestuia.Punctajul obtinut la acest factor de catre un ofertant se va calcula astfel: Pentru cea mai buna solutie corespunzatoare scopului proiectului (in mod special atingerea tintei eliminatorii de venituri ? 1.500.000 euro), necesitatilor si obiectivelor Autoritatii Contractante, se acorda punctajul maxim, respectiv 40 puncte; Propunerile sub tinta de venituri de 1.500.000 euro a Autoritatii Contractante nu vor fi luate in considerare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Bucuresti - Splaiul Independentei, nr. 291-293, Sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare , oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de re-ofertare din partea unitatii contractante vor depune o noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Re-ofertare propunere financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita.Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau dea-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere nu vor fi luate in considerare.Locul deschiderii ofertelor si desfasurarii dialogului competitiv: sediul autoritatii contractante.Conditii pentru participanti la procedura: existenta unei imputerniciri emise de reprezentantul legal al ofertantului si un act de identitate.Precizari finale: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de negociere nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul Independenteinr. 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer