Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 140378 | 140543 | 140604 | 140708 | 14123 | 141870 | 141916 | 142745 | 14331 | 14427 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionarea de statii emisie receptie, portabile si fixe in standard tetra si software dispecerat avl gestionare terminale


Anunt de participare numarul 85352/27.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti
Adresa postala: B-dul Independentei, nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Punct(e) de contact: Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti, Tel.0244513467, In atentia: cezar stoichiciu, Email: [email protected], Fax: 0244513255, Adresa internet (URL): www.polcomploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitionarea de statii emisie receptie, portabile si fixe in standard tetra si software dispecerat avl gestionare terminale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ploiesti, bd-ul independentei 21
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
statii emisie receptie in standard tetra
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32570000-9 - Echipament de comunicatii (Rev.2)
48219000-6-Diverse pachete software pentru retele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
100 bucati statii portabile, 17 statii fixe(mobile)
Valoarea estimata fara TVA: 526, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare - 10520 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local - program 2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratii privind eligibilitatea : formular 1; cazier judiciar; certificat constatator emis de oficiul comertului de pe langa camera de comert si industrie, cu maxim 30 zile inainte de deschiderea ofertelor; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181 , formular 1 A; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si obligatiile de plata la bugetele locale la sediul social si punctul de lucru implicit, cu maxim 30 zile inainte de deschiderea ofertelor; certificat de inregistrare/cod unic de inregistrare(cod fiscal); certificat constatator emis de oficiul comertului de pe linga camera de comert si industrie, cu maxim 30 zile inainte de deschiderea ofertelor; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181 formular 1A; documentele edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestate ori apartanenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident; documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul societatii la data de 31.12.2008 vizat, copie; rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani :2006, 2007, 2008; declarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani :2006, 2007, 2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
nu este cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale, formular 2; lista principalelor prestatii in ultimii 3 ani - formularul 3; declaratie privind dotarile tehnice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului - formular 5; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, in care sa ateste conformitatea produselor; documente corespunzatoare ca terminalele prezinta certificatede conformitate emise de catre serviciul de telecomunicatii speciale conform procedurii de testare publicata pe www.stsnet.ro- sectiunea reglementari ; depunerea la sediul autoritatii contractante cate o mostra din fiecare produs; prezentarea de mostre necorespunzatoare, atrage dupa sine, respingerea ofertelor depuse; in ziua deschiderii ofertelor, fiecare ofertant are obligatia de a desemna cate un reprezentant ce va face o demonstratie a modului de functionare a echipamentelor; certificat ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
nu este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.09.2009 12:00
Locul: ploiesti, bd-ul independentei 21
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
din partea fiecarui ofertant poate participa cate un reprezentant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
nu este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleus nr 6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel bucuresti
Adresa postala: splaiul independentei 5, sector 4, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195183, Email: [email protected], Fax: 0213191688
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic si contencios, proceduri al politiei comunitare ploiesti
Adresa postala: bd-ul independentei 21, Localitatea: ploiesti, Cod postal: 10285, Romania, Tel.0255.515.420, Email: [email protected], Fax: 0244.515.420
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2009 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer