Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de utilaje prelucrare lemn necesare implementarii proiectului cu titlu ?Cresterea competitivitatii firmei SC AND SILVA IMPEX SRL prin cresterea capacitatii de productie, diversificarea productiei si modernizarea halei de productie.?, contra


Anunt de participare numarul 121221/14.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AND SILVA IMPEX SRL
Adresa postala:  NR 44 FENES, Localitatea:  Armenis, Cod postal:  327006, Romania, Punct(e) de contact:  Fenes, nr. 44, Tel. 0255529627, In atentia:  ANDREI LAZARESCU, Email:  [email protected], Fax:  0255529627, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC AND SILVA IMPEX SRL
Adresa postala:  Sat Fenes, Comuna Armenis, nr.44, Caras Severin, Localitatea:  Fenes, Cod postal:  327006, Romania, Punct(e) de contact:  Fenes nr.44, Tel. 0736941089, In atentia:  Susman Tudor-Adrian, Email:  [email protected], Fax:  0355409439
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC AND SILVA IMPEX SRL
Adresa postala:  Sat Fenes, Comuna Armenis, nr.44, Caras Severin, Localitatea:  Fenes, Cod postal:  327006, Romania, Punct(e) de contact:  Fenes nr.44, Tel. 0736941089, In atentia:  Susman Tudor-Adrian, Email:  [email protected], Fax:  0355409439
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC AND SILVA IMPEX SRL
Adresa postala:  Sat Fenes, Comuna Armenis, nr.44, Caras Severin, Localitatea:  Fenes, Cod postal:  327006, Romania, Punct(e) de contact:  Fenes nr.44, Tel. 0736941089, In atentia:  LAZARESCU ANDREI, Email:  [email protected], Fax:  0355409439
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SRL
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 2030 fABRICAREA DE ELEMENTE DE DULGHERIE SI TAMPLARIE PENTRU CONSTRUCTII
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de utilaje prelucrare lemn necesare implementarii proiectului cu titlu ?Cresterea competitivitatii firmei SC AND SILVA IMPEX SRL prin cresterea capacitatii de productie, diversificarea productiei si modernizarea halei de productie.?, contract70/M/08.02.2011, SMIS 16891
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sat Fenes, comuna Armenis, nr.44, judetul Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de: 1. Linie debitare busteni ?1 bucata - CPV 42642100-9 ? Masini unelte pentru prelucrarea lemnului (Rev. 2)
2. Utilaj pentru tocat aschii/deseuri- 1 bucata - CPV 42900000-5 - Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2)
3.Uscator pentru aschii-1 bucata -CPV - 42991400-3 Uscatoare pentru lemn, pentru celuloza, pentru hartie sau pentru carton (Rev. 2)
4. Instalatie exaustare ? 1 bucata - CPV - 42514000-2 - Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.2)
5. Utilaj manipulare busteni ? 2 bucati- CPV 42418900-8 - Utilaje de incarcare sau de manipulare (Rev. 2)
6. Uscator pentru lemn1 bucata -CPV - 42991400-3 Uscatoare pentru lemn, pentru celuloza, pentru hartie sau pentru carton (Rev. 2)
7. Centrala termica -1 bucata - CPV 39715000-7 - Dispozitiv de incalzire a apei si incalzire centralacod (Rev. 2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42642100-9 - Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului (Rev.2)
42418900-8-Utilaje de incarcare sau de manipulare (Rev.2)
42514000-2-Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.2)
42900000-5-Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2)
42991400-3-Uscatoare pentru lemn, pentru celuloza, pentru hartie sau pentru carton (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de: 1. Linie debitare busteni ?1 bucata - CPV 42642100-9 ? Masini unelte pentru prelucrarea lemnului (Rev. 2)
2. Utilaj pentru tocat aschii/deseuri- 1 bucata - CPV 42900000-5 - Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2)
3.Uscator pentru aschii-1 bucata -CPV - 42991400-3 Uscatoare pentru lemn, pentru celuloza, pentru hartie sau pentru carton (Rev. 2)
4. Instalatie exaustare ? 1 bucata - CPV - 42514000-2 - Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.2)
5. Utilaj manipulare busteni ? 2 bucati- CPV 42418900-8 - Utilaje de incarcare sau de manipulare (Rev. 2)
6. Uscator pentru lemn1 bucata -CPV - 42991400-3 Uscatoare pentru lemn, pentru celuloza, pentru hartie sau pentru carton (Rev. 2)
7. Centrala termica -1 bucata - CPV 39715000-7 - Dispozitiv de incalzire a apei si incalzire centralacod (Rev. 2)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 763, 552RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Se solicita garantie de participare in cuantum de 25.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice?contract70/M/08.02.2011, SMIS 16891
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-In ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hot. def. a unei instante jud.-la prezenta procedura nu participa in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, -nu e in stare de falim. ori lichidare
-afacerea nu e condusa de un administr. jud.sau activit nu sunt suspendate-si-a indepl. Oblig plata la BASF si BS
-in ultimii 2 ani si-a indepl. obligatiile contractuale
-nu a fost condamnati, in ultimii cinci ani, prin hot. def. a unei instante judec.- Certificat constatator sau Certificat emis de Registrul Persoanelor Juridice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilanturile contabile 2008, 2009 si 2010, vizate si inregistrate si vizate
2. Se vor prezenta informatii generalepentru ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani,
2.Experienta similara3. Certificate, emise de organisme independente
4. Dovada capabilitatilor de a oferi service in garan?ie ?i postgaran?ie
5. Autoriza?ia pentru livrarea produselor emisa de producator
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru fiecare contract mentionat in Formularul 6 se voratasa ca documente suport (copii dupa contracte, recomandari emise de beneficiari, etc.) care vor contineobligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului;
- tipul produselor/serviciilor/activitatilor prestate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului/ participarea op. economic;
- calitatea produselor/serviciilor/activitatilor prestate.Valoarea in euro a contractelor se va calcula la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana, pentru anul respectiv.(http: //sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018794).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar 1 POS CCE
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.07.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2011 15:00
Locul: Sat Fenes, Comuna Armenis nr, 44, judetul Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice?contract70/M/08.02.2011, SMIS 16891
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Instanta Judecatoreasca competenta
Adresa postala:  Str. Stavropoleus, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contest. se depun in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in cond OUG 34/2006, atat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Instanta judecatoreasca competenta, cat si la Autoritatea Contractanta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AND SILVA IMPEX SRL
Adresa postala:  Sat Fenes, Comuna Armenis nr. 44, judetul Caras Severin, Localitatea:  Fenes, Cod postal:  327006, Romania, Tel. 0736941089, Email:  [email protected], Fax:  0355409439
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2011 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer