Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea, instalarea si implementarea unui sistem informatic integrat destinat Cresterii competitivitatii economice a societatii INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L


Anunt de participare numarul 148968/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Information Business Consulting S.R.L.
Adresa postala: str. Gh. Titeica, nr. 121C, etaj 6, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020295, Romania, Punct(e) de contact: Iulia-Roxana Jigau, Tel. +40 372772270, Email: [email protected], Fax: +40 372872000, Adresa internet (URL): www.ibcromania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital Privat
Activitate (activitati)
Altele: Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea, instalarea si implementarea unui sistem informatic integrat destinat Cresterii competitivitatii economice a societatii INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Achizitorului: Str. Gh. Titeica, nr. 121C, etaj 6, sector 2, BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie a unui sistem informatic integrat: licente software, echipamente TIC si alte mijloace fixe, servicii implementare, testare si instruire personal, destinat cresterii competitivitatii economice a societatii INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72590000-7-Servicii informatice profesionale (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 431, 813RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 28.636 RON. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro /alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de licitatie.Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din proceduraForma de constituire a garantiei: a) Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si prezentat in original;In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul nr. 1c ? Scrisoare de garantie bancara.b) Prin virament bancar (Ordin de plata) in contul INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L: RO32BACX0000000349700067 deschis la Unicredit Tiriac Bank, sucursala Magheru, Bucuresti.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 87 alin(1) din H.G.nr.925/2006.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de: 5.211, 81 RONPentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM.Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila, conform art. 33 alin (3) si art. 36 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea totala a contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 90 dinH.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare: ? prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;? prin virament bancar (Ordin de plata) in contul deautoritatii contractante: RO32BACX0000000349700067 deschis Unicredit Tiriac Bank, sucursala Magheru, Bucuresti, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de achizitie.? depunerea in 15 zile de la incheierea contractului a 0.5% din valoarea fara TVA a contractului intr-un cont de garantie bancara de buna executie, deschis in favoarea Autoritatii contractante, restul constituindu-se prin retineri succesive din facturi .Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art. 92, alin. (2) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE AP III - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, DMI 3 ? Sustinerea e-Economiei, Operatiunea 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ( Declaratie privind eligibilitatea).
2. Formular nr.5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita la care se depun ofertele.
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita la care se depun ofertele.
5. Formular nr. 2 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.
6. Formular nr. 6- Declaratie privind neincadrarea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului in prevederile art. 69^1 DIN O.U.G. NR.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: dra Jigau Iulia-Roxana -Administrator; dl. Bulacovschi Ilie-Stefan ? Director General/Manager de proiect;dna Lungu ?Constantineanu Nela-Mihaela ? Director Financiar;
Persoanele care fac parte din comisia de evaluare :
Dl. Ilie-Stefan Bulacovschi - presedinte; D-na Nela-Mihaela Lungu-Constantineanu ? membru; D-na Oana-Denisa Hulubencu - membru; Dl. Laurentiu Ioan Cretu - membru; Dl. Cristian Novac ? membru; Dl. Cristian-Lucian Dumitru ? membru rezerva
7. Formular nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaNote:
a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol.
b) Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
c) Documentele privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
d) Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 691din OUG 34/2006, se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul;
e) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
f) In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundaractivitatile din categoria celor care fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN din ORC). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza/presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus pentru partea de contract pe care o va realiza.
Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 1.431.813 RONValorile vor fi exprimate in lei si in euro. Echivalenta leu/euro se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile sau alte documente edificatoare care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Nota1: In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nota: In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formular nr. 8).In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Formular nr. 7 - Fisa de informatii generale - semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuiaValorile vor fi exprimate in lei si in euro. Echivalenta leu/euro se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.Se vor prezenta documentele in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?...
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa si prezenta lista principalelor servicii prestate/furnizari de produse in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare si a furnizat echipamente similare la nivelul unuia, sau mai multor contracte, a caror valoare/valoare cumulata a fost de min 1 431 813 RON, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contratanta sau de catre un client privat, ce a presupus: prestare de servicii similare deimplementare aunui sistem informatic si instruirea aferentaconform celor solicitate prin prezenta documentatieprecum si livrare de echipamente hardware si licente aferente similare celor solicitate prin prezenta documentatie.Se vor accepta si contracte care acopera partial componentele solicitate cat timp sunt acoperite cumulativ cerintele de mai sus .Ofertantul va prezenta documente relevante care sa confirme informatiile prevazute de art 188 alin 2 lit.a) din OUG 34/2006 in scopul indeplinirii cerintei de calificare.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia seva realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Documentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Resurse umane : Ofertantul va completa si prezenta o lista cu personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Formularul nr. 13 ? semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.Este obligatorie asigurarea tuturor expertilor/consultantilor tehnici necesari pentru derularea in bune conditii a contractului , in conformitate cu prevederile legalein domeniul serviciilor, supuse procedurii de atribuire , a contractului de achizitie publica. 1 Project ManagerCerinte obligatorie: experien?a specifica minim 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit.Studii superioare sau post universitare in managemtul de proiect sau certificari Management Professional (PMP), CNFPA sau echivalent.1 Expert pentru componenenta de contabilitate ? si gestiune Cerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Expert pentru componenta de gestiune stocuri si achizitii Cerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Expert pentru platforma proprie BI ( Business Intelligence) Cerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Expert pentru componenta de Project System Cerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Expert pentru componenta de HR(Human Resources) Cerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Expert programator pentru solutia propusa Cerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Expert administrare solu?ie/platformaCerinte obligatorii: experien?a specifica minim 3 ani prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Consultant tehnic pentru implementare, suport administrare de solutii de stocare, conform tehnologiei ofertateCerinte obligatorii: experien?a specifica minim 1 an prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit 1 Consultant tehnic conform solutiei de virtualizare ofertateCerinte obligatorii: experien?a specifica minim 1 an prin prisma pozitiei si atributiilor ce ii revin in proiect , in cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit Nota : Se va prezenta CV pentru fiecare persoana nominalizata, cu semnatura persoanei nominalizate (Formular nr. 15, in original.Din CV trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.Se vor prezenta documente suport pentru a dovedi experienta specifica a expertilor propusi pentru indeplinirea contractului: - copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale oricaror documente care dovedesc experienta specifica conform cerintelor din fisa de date (diplome de studii sau adeverinte sau autorizatii sau legitimatii sau certificari profesionale sau fise de post sau recomandari - inclusiv declaratie pe proprie raspundere a angajatorului. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Subcontractare In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Mentiune: Daca Ofertantul castigator va subcontracta parte sau parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit , autoritatea contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acestea si subcontractantii nominalizati in oferta pana la data incheierii contractului de achizitie publica. Se va completa Formularul nr. 12- Lista subcontractantilor si specializarea acestora.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea serviciilor si certificarea sistemului propusin conformitate cu:
- certificatul ISO 9001emis de organisme national sau international acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii respectiv, sau echivalent, in domeniul care face obiectul serviciilor necesare a fi prestate prin prezentul contract Se va prezenta certificatul de asigurarea calitatii conform SR EN ISO 9001/2001 sau ISO9001/2008.
Certificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
- certificatulISO 27001 pentru sistemul de management al securitatii informatieirespective sau echivalentCertificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 10 - semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.Anexa nr. 10A - semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.Formular nr. 10B - semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos1. Lista cu personalul de specialitate propus pentru indeplinirea proiectului, (Formular nr. 13 in original).
2. Se va prezenta CV pentru fiecare persoana nominalizata, cu semnatura persoanei nominalizate (Formular nr. 15, in original.
Din CV trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.
3. Documente suport pentru a dovedi experienta specifica a expertilor propusi pentru indeplinirea contractului:
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale oricaror documente care dovedesc experienta specifica conform cerintelor din fisa de date (diplome de studii sau adeverinte sau autorizatii sau legitimatii sau certificari profesionale sau fise de post sau recomandari - inclusiv declaratie pe proprie raspundere a angajatorului).4. Angajamentul candidatului privind resursele umane Formular nr. 14.
Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului , indiferent daca este sau nu angajat al ofertantuluise va completa si se va prezenta in original Formular nr. 16 ? Declaratia de disponibilitate.
Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului care nu este angajat al ofertantului se va completa Formular nr. 16 A- Angajament de participare.
In cazul in care expertii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, se vor asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe perioada de implicare efectiva in realizarea contractului.1. Prezentarea Declaratiei cu privire la intentia de a subcontracta - Formular nr. 12 din Sectiunea V, in original (completarea acestui formular si includerea sa in oferta, este obligatorie indiferent daca se subcontracteaza sau nu).
2. Daca este cazul (in cazul in care se subcontracteaza), se va prezenta Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completata de liderul Asocierii - Formular nr. 12 A ? din sectiunea V, in original.
3. Daca este cazul: Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului. (Se va completa Formular nr. 12 B din sectiunea V).
4. Daca este cazul: Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Se va atasa de catre tertul sustinator: Formular nr. 11 Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formular nr.11A Declaratie tert sustinator tehnic, Formular nr. 11B Declaratie tert sustinator profesional, Formular nr. 4- Declaratie privind eligibilitatea, Formular nr. 6 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Formular nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completat numai pentru literele care fac obiectul excluderii din procedura a tertului).Se vor atasa certificate /documente emise de organisme nationale sau international acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertanti respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a ofertelor (copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata mentiunea ?conform cu originalul?de catre reprezentantul legal al ofertantului): - In situatia in care oferta beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia in care ofertantul are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia depunerii unei oferte comune, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Se vor atasa certificate /documente emise de organisme nationale sau international acreditate care confirma certificarea sistemului de management al securitatii informatiei pentru ofertanti, respectiv ISO 27001 sau echivalent valabilela data limita de depunere a ofertelor (copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata mentiunea ?conform cu originalul?de catre reprezentantul legal al ofertantului- In situatia in care oferta beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia in care ofertantul are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia depunerii unei oferte comune, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
CT1-Instrumente de implementare si suport
20%
Descriere: Modul de realizare a implementarii si a suportului sistemului ERP
3.
CT2 ? Grad de flexibilitate
20%
Descriere: Gradul de flexibilitate a sistemului
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S202-350094din17.10.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2014 12:00
Locul: Sediul Information Business Consulting S.R.L., Bucuresti, str. Gh. Titeica, nr. 121C, etaj 6, sect.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta documente de identificare si imputerniciri semnate de reprezentantii legali.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Sectorial ?CrestereaCompetitivitatii Economice ?2007-2013.AXA III ?Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public ?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de calcul a punctajului total (Ptotal)Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) + PunctajCT1(n) + PunctajCT2(n) Unde: -Ptotal(n) reprezinta punctajul total al ofertei (n) analizate-(n) reprezinta indexul ofertei analizate, -Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei (n) analizate, -PunctajCT1(n)- Modul de realizare a implementarii si a suportului sistemului ERPPunctajCT2(n)- Gradul de flexibilitate al sistemuluiOferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total si se situeaza pe primul loc, criteriile de departajare vor fi aplicate in urmatoarea ordine : a) Oferta castigatoare, va fi cea cu punctajul cel mai mare obtinut aplicand criteriul pretul ofertei.b) in caz de egalitate va castiga oferta cu punctajul cel mai mare obtinut aplicandcriteriul CT1(Modul de realizare a implementarii si a suportului sistemului ERPIn situatia in care prin aplicarea acestui sistem, ofertele nu vor putea fi departajate in continuare, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea financiara in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Prin acest algoritm de calcul ofertele se clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor totale cumulate obtinute de fiecare oferta, in functie de ponderea indicata atat pentru punctajul tehnic, cat si pentru cel financiar.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este 10 zile conform cu dispozitiile art 256^2 din OUG NR.34/2006.Data luarii la cunostiinta a datelor din cadrul Documentatiei de Atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh. Titeica, nr. 121C, etaj 6, sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020295, Romania, Tel. +40 372772270, Email: [email protected], Fax: +40 372872000, Adresa internet (URL): www.ibcromania.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 16:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer