Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONAREA, MONTAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU COMPRIMAREA IN CAMP A GAZELOR DIN STRUCTURILE: Sangeorgiu de Padure, Bordosiu, Sarmasel, Ludus, Bogata, Ernei, Paingeni, Lunca Tecii, Dumbravioara


Anunt de participare (utilitati) numarul 51952/13.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Piata C. I. Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIONAREA, MONTAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU COMPRIMAREA IN CAMP A GAZELOR DIN STRUCTURILE: Sangeorgiu de Padure, Bordosiu, Sarmasel, Ludus, Bogata, Ernei, Paingeni, Lunca Tecii, Dumbravioara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: teritoriul Sucursalei de productie Targu Mures, structurile: Sangeorgiu de Padure, Bordosiu, Sarmasel, Ludus, Bogata, Ernei, Paingeni, Lunca Tecii, Dumbravioara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajarea Statiei de comprimare in camp, executia si montajul instalatiilor tehnologice de comprimare si purjare condens, montaj compresor de camp si echipamente anexe, executie si montaj panou de masura, instalatii electroenergetice si de automatizare, inclusiv instalatiile electrice de curenti slabi aferente, montaj dotari tehnologice industriale
(lucrari de Constructii, Montaj, Instalatii)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Instalatii de suprafata (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare - achizitie - montaj - probe - punerea in functiune - instruire personal in vederea exploatarii
Valoarea estimata fara TVA: 86, 802, 717RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie: 870000, 00 lei; Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor, cu o perioada de gratie de inca 30 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare privind impozitele si taxele catre stat si contributia pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, certificat emis de Oficiul Registrului Comertului, certificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007; cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 170000000, 00 lei; lichiditate generala: minim 110%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa inform.gen.;exper.simil.: contracte a caror valoare insumata in ultimii 3 ani sa aiba val. de min.26040000 lei;declaratie cu utilaje, cu numarul mediu al personalului angajat;ISO 9001/2001, ISO 14001/2004, OH SAS 18001/2004;atestat ANRGN, ANRE, INSEMEX Petrosani;responsabil tehnic cu executia autorizat MEC si MLPAT;recomandari din partea altor beneficiari; Autorizatie din partea producatorului pentru echipamentele de comprimare; personalul tehnic;obligatii contractuale in desfasurare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul Ofertei
60%
Descriere:
2.
Caracterisitici tehnice si functionale. Consumul total de energie electrica exprimat in kW
15%
Descriere:
3.
Valoarea pieselor de schimb critice - exprimata in euro - pentru instalatiile de comprimare, conform tabelului cu piesele de schimb
10%
Descriere:
4.
Durata de executie. (Termen maxim impus 30 luni de la intrarea in vigoare a contractului).
10%
Descriere:
5.
Termenul de garantie exprimat in luni caledarstice. (Termen minim de garantie este 36 luni de la P.I.F.).
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisorile de intentie se transmit incepand cu data de 20.05.2008 prin fax, se achita cash sau prin OP in contul RO08RNCB0231019525330001.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2008 12:00
Locul: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias, Piata C. I. Motas, nr. 4, Serviciul Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pt depunerea contestatiilor este de 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS Serviciul Licitatii
Adresa postala: Piata C. I. Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Tel.0269201940, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2008 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer