Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea serviciilor de mentenanta a vehiculelor VAMTAC S3 si derivate pe sasiul acestora


Anunt de participare numarul 138176/15.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI
Adresa postala: BD. GHENCEA NR.43A SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061696, Romania, Punct(e) de contact: NEDELCU VICTOR, Tel. +40 214106979, In atentia: NEDELCU VICTOR, Email: [email protected], Fax: +40 0214106979, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
U.M.01357 Bucuresti
Adresa postala: B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061696, Romania, Punct(e) de contact: Petre Mihata, Tel. +40 723542820, In atentia: Petre Mihaita, Email: [email protected], Fax: +40 214106979
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea serviciilor de mentenanta a vehiculelor VAMTAC S3 si derivate pe sasiul acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 900, 154.64 si 4, 115, 182.56RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatile de reparatie; Valoarea estimata a unui contract subsecvent este de: minim 1308.32 lei si maxim de 900155 lei fara TVA. In cazul in care nu vor exista alocari bugetare U.M.01357 Bucuresti nu va incheia nici un contract subsecvent.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord cadru, urmat de contracte subsecvente in vederea achizitionariide servicii de mentenanta pentru autovehiculele VAMTAC S3 si derivate pe sasiul acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata minima a acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat este de 900154, 64 lei.
Valoarea estimata maxima a acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat este de 4115182, 56 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 115, 182.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de (1% din val fara TVA pentru cantitatea maxima a acordului cadru)41.151, 82lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor . Forma de constituire: conform prevederii art.86 alin1 din HG 925/2006.(pentru plata prinOP contul de depunere este: RO91TREZ7065005XXX005526 deschis la Trezoreria Sectorului 6, Beneficiar : U.M.01357 Bucuresti, cod fiscal :4265884).In cazul IMM-urilor se aplica prevederile Legii 346/14.07.2004 ofertantii avand posibilitatea de a constitui garantiile de participare/buna executie la licitatie in cuantum de 50% din valoarea solicitata. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi introdusa in SEAP, insotind dovada constituirii garantiei de participare. In cuantum de 2% din valoarea contractului subsecvent fara tvain lei, si se constituie conform art.90 din HG925/2006.In cazul IMM-urilor se aplica prevederile Legii 346/14.07.2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. - Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din O.U.G.34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr.1. Aceasta trebuie prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta 2.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.181 din O.U.G. 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr.2.
Cerinta 3 ? Cerificat de atestare fiscala care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr.4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaconform Ordinului nr.314/12.10.2010, completata in conformitate cu Formularul nr.3.
Cerinta nr.5 - Declaratie pe propria raspundere, in temeiulart. 691 din OUG 34/2006 privind conflictul de interese ce se vacompleta conform Formularului nr.4
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Ionel LOTAN ? comandant;
Bogdan MINEA- contabil sef;
Victor NEDELCU- presedintele comisiei de evaluare a ofertelor Cerinta minima obligatorie, prezentarea urmatoarelor documente:
1. Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
- pentru persoane juridice straine: se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform prevederilor legale din tara de rezidenta.
- pentru persoane fizice: se solicita documentul de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza
Autorizatie de securitate eliberata in conformitate cu prevederile HG nr. 781/ 2002 privind protectia informatiilor clasificate si Ordinul nr. M100/2005 al M.Ap. pentru aprobarea ?Normelor privind protectia informatiilor secrete de serviciu in relatiile contractuale al M.Ap. cu persoanele juridice de drept public sau privat?, sau dovada ca, in baza anuntului de participare, a depus la ORNISS documentatia necesara obtinerii certificatului de acces la documente clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU, cu mentiunea ca, pana la data semnarii acordului cadru, operatorul economic va prezenta certificatul de acces la documente clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU.Operatorul economic sa faca dovada ca detine codul NATO de agent economic acordat de Biroul National de Codificare (conform art. 10 din HG nr. 445/2003 pentru aprobarea ?Normelor privind organizarea si desfasurarea activitatii de codificare a articolelor de inzestrare din domeniul apararii?)Completarea Formularului nr.5 - Certificat privind codul NATO de agent economic sau dovada ca a solicitat inscrierea la Biroul National de Codificare conform H.G. 445/2003NOTA:
Codul NATO de agent economic trebuie obtinut de la Biroul National de Codificare pana la semnarea acordului cadru.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra de afaceri pe oricare din ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 900155 lei (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).a)Fisa de informatii generale-Formular 6.
b)Rapoarte anuale sau scrisori de bonitate din partea bancilorsau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil orice alte documente legale referitoare edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico financiara. In cazul IMM-urilor se aplica prevederile Legii 346/2004.Formular7-Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si 7A -Calculul pentru intreprinderile partenere sau delegate
Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor prestari de servicii (contracte) efectuate in ultimii 3 ani continand servicii similare valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati -Formularul 8. Nivelul impus poate fi demonstrat prin prezentarea a cel putin un contract cu valoare cel putin egala cu900.155 LEI sau prin cumularea valorii a cel mult 5 contracte.
Prestatorul va nominaliza nivelul de pregatire si autorizare a personalului specializat (propriu sau subcontractanti) si dotarea tehnica avuta la dispozitie rezentand in acest sens si documentele de certificare (autorizatii, acreditari, fise tehnice ale principalelor mijloace tehnice ce urmeaza a fi folosite in procesul de diagnosticare).
Dupa caz, Formularul 12reprezentand?Lista cuprinzand subcontractantii?, insotita si de acordurile de subcontractare , in xerocopie, din care sa rezulte denumirea subcontractantului, partea din contract ce urmeaza a fi subcontractata (solicitare valabila in cazul in care contractul este executatprin subcontractanti). Este interzisa schimbarea subcontractantilor desemnati in oferta pe parcursul derularii contractelor, cu exceptia unor situatii deosebite, bine motivate si numai cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau propunerii financiare initiale.
Copie legalizata a certificatelor privind implementarea sistemului de management al calitatii sau alte certificate emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Standarde de asigurare a calitatii:
- Ofertantul trebuie sa detina un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul EN-ISO-9001:2000 sau similar. Certificatul trebuie sa fie emis de catre un organism acreditat de certificare a sistemelor de management al calitatii. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Certificatele solicitate pot fi prezentate si sub forma de copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Ofertantul trebuie sa se conformeze cerintelor publicatiei AQAP-2130 sau alta similar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A3730
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Intrucat procedura se desfasoara online, in cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta ca solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M.01357 / Consilier juridic
Adresa postala: B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061696, Romania, Tel. +40 2104106979, Email: [email protected], Fax: +40 214106979
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2012 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer