Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Franta pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national


Anunt de participare numarul 148490/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM
Adresa postala: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Elena Monica Sebe, Tel. +40 372114095, Email: [email protected], Fax: +40 372144093, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Franta pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Canalele media din Franta
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Franta pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Franta pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national
Valoarea estimata fara TVA: 13, 634, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in conformitate cu H.G. nr. 925/2006, art 86, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Suma ce va fi retinuta de autoritatea contractanta in cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa de catre CNSC va fi de 8923, 44RON, conf. Art. 2781alin. (1) lit. c). Valabilitate garantiei pentru participare ? 90 zile calendaristice, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de participare 272.688 lei. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88. Date pt constituirea garan?iei de participare: Cont RO79TREZ7015005XXX013909 deschis la Trezoreria Sect. 1, CUI 31129693. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conf.art.90 din HG 925/2006.Garantia de buna executie poate fi dupa caz, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractorul avand obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organismului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acord de asociere?compl. formular ACORD DE ASOCIERE (sect. FORMULARE).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Completare formular 1;
- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - completare formular 2;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare formular 4;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Razvan Filipescu ? Presedinte; Florenta Mirela Matichescu ? Vicepre?edinte; Daniela Prelipcean ? Director, Direc?ia Management Brand; Mateiu Loredana Nia ? Coordonator, Compartimentul Juridic; Adina Mincu ? Coordonator Economic, Compartimentul Economic, Achizi?ii Publice ?i Servicii Interne; Cretu Elena Monica ? Coordonator Achizi?ii Publice, Compartimentul Compartimentul Economic, Achizi?ii Publice ?i Servicii Interne.
- Se vor prezenta certificate conform art. 182 din OUG 34/2006
Se vor prezenta: Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Certificatele se vor prezenta in original /copie conform cu originalul/copie legalizata.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Completare Formular 3 Se vor prezenta certificate conform art. 183 din OUG 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca informatiile cuprinse in acesta sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii de publicitate). In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.- Certificatul se va prezenta in original/ copie conform cu originalul/copie legalizata.Documente care atesta accesul ofertantului la spatiul publicitar la publicatiile/posturile/ site-urile la care se refera oferta - Documente conform prevederilor art.29 ¹, alin.1 si 2 din LegeaAudiovizualului (Legean nr.504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare). Mandatul prevazut la art.29 ¹ alin. 2, se poate obtine de cei interseati prin transmiterea catre Autoritatea Contractanta a formularului din anexa ? Formularul 8, completat cu datelesolicitantului, pana cel tarziu cu trei zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea de contract pe care o realizeaza).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), care sa fie de minim 13.000.000 lei. Convertirea din alta valuta in lei, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv
Nota: In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in calcul media cifrei de afaceri corespunzatoare perioadei efective de activitate.
In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afacerimedie a acestuia pe cei 3 ani.
In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua in calcul cifra de afaceri medie anuala a asocierii respective pentru cei 3 ani de referinta mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
Prezentarea situatiei contabile la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 vizat de organele competente. Se accepta si orice alte documente pe care ofertantul le are la dispozitie in sustinerea cerintei de calificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 6.Se va prezenta bilantul in original sau in copie conform cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani
Prezentarea fiselor de experienta similara pentru contracte de servicii de publicitate sia listei privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.Cerinta minima: Prezentarea cel putin a unui contract sau mai multe, care sa contina servicii similare prestate in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin 13.000.000 lei.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificate/documente/procese verbale de receptie/copie a elementelor relevante din contracte/recomandari/ etc, emise sau contrasemnate de beneficiari, care sa confirme ca prestarea serviciilor a fost efectuata in cf. cu clauzele contractuale, obiectul si valoarea serviciilor prestate, perioada, etc. Ofertantii care prezinta contracte incheiate intr-o alta moneda decat Leul, au obligatia de a efectua conversia din alte monede in Lei, la ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru anii luati in calculul experientei similare.
Declaratie privind intentia de a subcontracta si a listei asociatilor si subcontractorilor (daca este cazul).
Conform art. 69?1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii vor completa declaratia pe proprie raspundere ( a se vedea Formular 5).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 7Completare Formular 14 ? Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 aniCompletare Formular 15 ? Fisa de experienta similaraCompletare Formular 9 si Formular 10 (daca este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
49%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta tehnica
24%
Descriere: Total puncte de audienta pentru grupul tinta
3.
Oferta tehnica
2%
Descriere: Ponderea pozitionarilor premium gratuit (primul, al doilea, penultimul, ultimul spot TV, solo-spot-uri)
4.
Oferta tehnica
25%
Descriere: Numar cititori in mii din presa scrisa
Punctaj maxim componenta tehnica: 51
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2014 13:00
Locul: Bd Dinicu Golescu nr. 38, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate de ofertant pentru participarea la deschiderea ofertelor trebuie sa se prezinte cu imputernicirea in original si cu o copie dupa buletin
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionla (FEDER)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate. Pt. ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. Cf. Lg 346/2004-SECTIUNEA a 3-a, art. 16 (2) IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie. Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM, conform Lg 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala. Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor.In cazul in care 2 oferte se vor clasa pe locul 1 avand acelasi punctaj autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare in plic inchis depus la sediul Autoritatii nationale pentru Turism, Camera 5, et. 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 372144506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer