Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea serviciului de transport aerian ocazional.


Anunt de participare numarul 73157/06.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Directia Generala Financiara
Adresa postala: Str. Eforie, nr. 3, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Lungoci Ana Maria, Tel.021-3156468, Email: [email protected], Fax: 021-3156468, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Ministerul Administratiei si Internelor Directia Generala Management Logistic si Administrativa
Adresa postala: str. Eforie, nr. 3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Lungoci Ana Maria, Tel.021-3156468, Email: [email protected], Fax: 021-3156468
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
din SEAP de la adresa www.e-licitatie.ro sau Ministerul Administratiei si Internelor Directia Generala Management Logistic si Administrativa
Adresa postala: str. Eforie, nr. 3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Lungoci Ana Maria, Tel.021-3156468, Email: [email protected], Fax: 021-3156468
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Ministerul Administratiei si Internelor Directia Generala Management Logistic si Administrativa
Adresa postala: str. Eforie, nr. 3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Lungoci Ana Maria, Tel.021-3156468, Email: [email protected], Fax: 021-3156468
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publicaAltele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea serviciului de transport aerian ocazional.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Sediul Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Generala Financiara, str. Eforie, nr. 3, sector 5, Bucuresti si Piata Revolutieinr. 1A , Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 397, 055.42RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii de transport aerian ocazional.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri, intern (pentru 10 orase) si international (pentru 65 tari), cantitatile nu se pot specifica, acestea stabilindu-se in functie de necesitatile care apar
Valoarea estimata fara TVA: 4, 397, 055.42RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 30000 lei si va fi valabila pana la data de 17.07.2009. Garantie de buna executie :5% din valorile fiecarui contract subsecvent, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, Fonduri externe nerambusabile (FEN)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declar.priv.eligibilitatea, Declar.priv.neincadrarea in art.181din O.u.G.34/2006, Certif.constatator emis de Ofic.RegistruluiComertului, Certif.de atestare fiscala elib.de organul de administr.fiscala, Certif.priv.plata impozitelor si taxelor locale, , prezentarea acreditarii ca membru I.A.T.A.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia financiara aferenta exercitiului financiar la 31.12.2007, vizata si inregistrata de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006.
Informatii generale ofertantul trebuie sa completeze formularul nr. 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Certificat care sa ateste introducerea sistemului de management al calitatii, conform standardelor EN ISO 9001, EN ISO 9002 sau echivalent;2. Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii (conform Formularului nr.3- Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii).Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2009 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.07.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2009 10:00
Locul: MAI - DGMLA Adresa: Strada Eforie, nr.3 , Sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor pot participa si reprezentanti ai ofertantilor care vor prezenta imputernicire in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat partial din Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-31404641, Email: [email protected], Fax: 021-31404642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Administratiei si Internelor Directia Generala Management Logistic si Administrativ
Adresa postala: str. Eforie, nr.3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Tel.021-3156468, Email: [email protected], Fax: 021-3156468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2009 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer