Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea si distributia fructelor (merelor) pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru anul scolar 2010-2011, in judetul Valcea


Anunt de participare numarul 102403/22.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala:  RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  VICTOR DEACONESCU, Tel. 0250732901/103, Email:  [email protected], Fax:  0250735617, Adresa internet (URL):  www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia fructelor (merelor) pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeazainvatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru anul scolar 2010-2011, in judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat/ acreditatde pe teritoriul judetului Valcea, exclusiv cele din localitatile: Alunu, Amarasti, Barbatesti, Creteni, Francesti, Popesti, Roesti
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia bisaptamanala a fructelor (merelor) pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeazainvatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru anul scolar 2010-2011, in judetul Valcea, exclusivlocalitatile: Alunu, Amarasti, Barbatesti, Creteni, Francesti, Popesti, Roesti, care organizeaza procedura proprie de achizitie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Corespunzator cerintelor din caietul de sarcini si anexelor la acesta;Cantitate estimata necesara pentru anul scolar 2010-2011 = 5.052.950portii
Valoarea estimata fara TVA: 1, 263, 237RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 13.09.2010 pana la 17.06.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 12.600 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului.Plata facturlor: potrivit OUG 34/11.04.2009, cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare, conform art.44 si 45 din OUG nr 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;Prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale; Declaratieprivind calitatea de participant la procedura.Certificat constatator, Certificat unic de inregistrare;Cazier judiciar al societatii, asa cum este precizat in Certificatul constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului;Cazier judiciar al administratorului societatii. Pentru persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare.Documente din care sa rezulte calitatea de agent economic autorizat: dovada inregistrarii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, Certificate de calitate, buletine de analiza dovada inregistrarii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;Certificate de calitate; Buletine de analiza;
Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma raspunderea respectarii regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilanturile contabile la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 -Lista de informatii generale privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani. -Cerinta minima impusa de autoritatea contractanta, este ca cifra medie de afaceri sa aiba o valoare de cel putin 1.894.800lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii necesar pentru indeplinirea contractului de furnizare; prezentarea carnetelor de sanatate avizate;Informatii privind utilaje, echipamente, detinerea de instalatii de ambalare si etichetare a fructelor; Documente din care sa rezulte asigurarea bazei materiale (mijloace de transport (cel putin 10) si a spatiilor adecvate pentru depozitare; Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse, cuprinzand valori, perioade de furnizare, beneficiari; Pentru , ,experientasimilara?s-a solicitat prezentareacel putin a unui contract de furnizare fructe, a carui valoaresa fie cel putin egala cu 1.200.000 lei insotit de recomandari din partea beneficiarilor;
Adresa de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului din care sa rezulte ca suntindeplinite conditiilein vederea participarii la procedura.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul unitar pe elev fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2010 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2010 12:00
Locul: Consiliul Judetean Valcea, Sala Constantin Brancoveanu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Str. Victoriei, nr. 22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110017, Romania, Tel. 0248211800, Fax:  0248211801
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  30084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala:  , strada General Praporgescu nr. 1, judetul Valcea, cod postal : , Romania telefon ? , fax ? , e-mail : , ., Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Tel. 0250/732901, Email:  [email protected], Fax:  0250/735617, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2010 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer