Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) pentru elevii din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Dolj, pentru anul scolar 2013/2014?


Anunt de participare numarul 147920/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel. +40 251408200, Email: [email protected], Fax: +40 251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) pentru elevii din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Dolj, pentru anul scolar 2013/2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din judetul Dolj, conform Situatia privind efectivele estimate de elevi din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia fructelor(merelor) pentru elevii din invatamantul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Dolj, pentru anul scolar 2013/2014, astfel:
- achizitionarea si distributia de mere lot 1(sector 1) pentru un numar de 23 zile de scolarizare;
- achizitionarea si distributia de mere lot 2(sector 2) pentru un numar de 85 zile de scolarizare;
- achizitionarea si distributia de mere lot 3(sector 3) pentru un numar de 23 zile de scolarizare;Se vor furniza mere ambalate corespunzator, conform cerintelor din caietul de sarcini, cu o greutate minima de 100 grame, incadrate la categoria "Extra" si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut in anexa I "Standarde de comercializare prevazute la articolul 3" - partea B "Standarde de comercializare specifice" - partea 1 "Standard de comercializare pentru mere" la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate.
Dreptul de a primi fructe il au numai elevii prezenti la cursuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala estimata de mere (lot1 + lot2 + lot 3) ce urmeaza a fi achizitionata este de 2.139.404buc. ce se vor furniza cu o greutate minima de 100 grame/buc.Valoarea totala estimata (lot 1 + lot 2 + lot 3), fara TVA (numai in cifre): lei, fara TVA
Valoarea zilnica este de 0, 30 lei/elev, fara TVA
Limita valorica cuprinde : pretul integral de achizitie publica a merelor, inclusiv cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora.
Valoarea estimata fara TVA: 641, 821.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
85 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot1 ? 2.352, 21 lei, sau echivalent in alta valuta la cursul BNR din data publicarii APLotul nr.2 ?7.698, 96 lei sau echivalent in alta valuta la cursul BNR din data publicarii APLotul nr.3 ? 2.785, 24 lei, sau echivalent in alta valuta la cursul BNR din data publicarii AP2.Perioada de valab a garant de particip 120 zile de la data limita de dep a ofertelor3.Garant de particip se constit prin virament bancar sauinstrument de garantare emis in condit legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta, conform Formular H ?SGB?.Cand garantia se constit prin virament bancar, aceasta se va vira in contul RO58TREZ2915006XXX000178, cod fiscal 4417150, deschis la Trez Craiova.Dovada constit garant de particip treb sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschid ofertelor.4.Retinerea garantiei de participare, in conditiile prevazute de art.87, alin.1 din HG nr.925/2006 si in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006.In cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 278^1 din OUG 34/2006, suma care va fi retinuta este de : lotul 1 - 0 lei, lotul 2 ? 3.849, 48lei, lotul 3 ? 1.392, 62 lei.5.Restituirea garantiei se va face in conformitate cu art.88 al HG nr.925/2006In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare.In conditiile in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004, cu modif si complet ulter, in condit in care fiec membru al asocierii respecta condit de incadr in preved legii anterior mentionate.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile calendaristice). a)Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.b)Mod de constituire: 1.Instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie. Garantia trebuie sa fie irevocabila.2.Retineri succesive din sumele datorate din situatiile de plata lunare, intr-un cont deschis de catre executant la Trezoreria Statului, la dispozitia autoritatii, conf.cu H.G. nr.1045/2011. Suma initiala nu va fi mai mica de 0, 5% din pretul contractului.c)Restituirea garantiei de buna executie in conformitate cu art.92, pct. (3) si (4)din HG nr.925/2006.d)Retinerea garantiei de buna executie in cond. art.91 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Completare formular nr. 1, din Sectiunea ? Formulare. Documentul se depune in original.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular.
Persoanele care asigura sustinerea, daca este cazul, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006. Documentul solicitat se va prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul .
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181.
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.2, din Sectiunea - Formulare. Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Documentul solicitat se va prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul, doar pentru literele a), c)^1 si d) din art.181 din OUG nr.34/2006.
Pentru persoane juridice romane:
- Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediu social;
- Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local eliberate de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, de pe raza caruia societatea ofertanta are sediul social.
Dovada achitarii impozitelor si taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Totodata, autoritatea contractanta recomanda faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoane juridice straine:
Documente eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.
Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depuna aceste certificate.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 3: Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Prezentare Declaratie de neincadrare in prevederile art. 69^1 OUG 34/2006 conform Formular nr.3, din Sectiunea - Formulare. Documentul se depune in original. Declaratia va fi completata de catre ofertant / candidat / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator.
a)Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Ion Prioteasa, Iovan Cristinel Nicusor, IvanovociLaurentiu, BarbarasaGgheorghe, Lapadat Marin, Ghita Anisoara, Avramoiu Daniela, Stancu Florin Ionut, Ungureanu CristianAurel, Capatana Valentin Iulian, Surugiu Octavian Viorel, Visan Viorel, Nita Mariana, Bacanu Iulian, Toporiste Anda, Golea Bogdan, Palade Victor, Aftinescu Gabriel.
b)Consilierii judeteni: Avram Cezar Gabriel, Badea Marian, Baragan Stelian, Bercea-Florea Georgica,
Bica Gheorghe, Brezniceanu Alexandru, Calin Cosmin-Petrut, Ceana Mihaela, Ciurlin Costica, Dinca Oana Manuela, Drignei Daniel, Dumitrache Silviu-Ionut, Durle Dumitru-Cosmin, Gaina Florea, Irinei Marian Ioan, Luica Dorel, Marcea Marcel, Marin Marian Viorel, Marinescu Sofi-Sabin, Mituletu Constantin-Florin, Moise Simona, Mosoiu Constantin, Motoi Nichi-Silviu, Neatu-Breciuga Mihail-Adrian, Odolbasa Victor, Paloiu Marian-Daniel, Soare Mihai, Stancu Florinel, Tarnita Daniela, Tanasescu Alina-Elena, Ursu Andrei-Tudor, Vasile Dorin-Cosmin, Vaduva Fanel, Voiculescu Ion.
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 4 din Sectiunea - Formulare. Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depuna acest formular.
Cerinta nr. 5 : Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 5, din Sectiunea - Formulare. Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Documentul solicitat se va prezenta si pentru subcontractant sau tert sustinator, daca este cazul . Cerinta nr. 1: Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din Certificatul constatator trebuie sa rezulte: denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; codul unic de inregistrare;sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese); structura actionariatului; numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; domeniul de activitate principal; domeniile de activitate secundare;
Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, operatorul a carei oferta a fost declarata castigatoare va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata pentru conformitatea documentului depus in oferta.
Se vor avea in vedere prevederile Ordinului Nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP, privind modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.Cerinta nr. 2 Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice straine:
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente ale tarii respective.
Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana si legalizata .Cerinta nr.3 Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucuresti sanitar veterinara pentru siguranta alimentelor (conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA:
In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
1. 1. Fiecare asociat trebuie sa indeplineasca cerintele de la pct. III.2.1 referitoare la eligibilitate si inregistrare.
2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.3. In conditiile in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care fiecare membru al asocierii (consortiului) respecta conditiile de incadrare in prevederile legii anterior mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cu declararea cifrei de afaceriglobale care vizeaza cel mult ultimii3 ani (2010, 2011, 2012).
Cerinta minima:
- Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 anitrebuie sa fie cel putin egala cuvaloarea de:
? 235.221 lei, pentru lotul 1
? 769.948 lei, pentru lotul 2
? 278.525 lei, pentru lotul 3In cazul ofertarii mai multor loturi se considera valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate.
Ofertantii vor prezenta documente justificative, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant, pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata si legalizata.
Tert sustinator financiar - daca este cazul
In conformitate cu prevederile art.186, alin. (2) din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata in conformitate cu prevederile alin(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG nr.34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea indicatorului financiar media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, conform Formular nr.6 -Informatii generale, din Sectiunea - Formulare. Documentul se depune in originalPentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerarecursul mediu anual comunicatde BNR pentru fiecare an.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor asociatieiOfertantul va prezenta: - Formular nr.7 - Angajament Tert sustinator financiar.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si art.181 ? formular nr.1 si formular nr.2.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produseefectuatein ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a furnizat produse prin cel putin 1 contract max. 3 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de min. 117.610 lei, fara TVA pt. lotul 1;384.948 lei fara TVA, pt. lotul 2; 139.262 lei, fara TVA pt. lotul 3Lista va fi insotita de certificate/docummente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.
In cazul ofertarii mai multor loturise considera valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate.
Ultimii 3 ani se calculeaza raportat la termenul limita de depunere a ofertei.
Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, insotita de lista cu personal de specialitate strict
necesar pentru indeplinirea contractului.Operatorul economic va face dovada ca dispunede personal pentru transportul si distributia merelor la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012..
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/adeverinta).Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Cerinta minima:
Ofertantul va dispune de cel putin 3 mijloace de transport/lot pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora- proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)Cerinta minima:
Ofertantul dispune de cel putin 1 (unu) depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor .Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozitinregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pentru produsul ofertat, in ambalajul in care urmeaza a fi livrat, marcat si sigilat.Mostrele vor fi insotite de buletinele de analiza intocmite conform prevederilor legale (eliberate de de laboratoare nationale sau comunitareacreditate ).
Informatii privind subcontractantiiDaca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de servicii care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa formularul nr.12. - Lista cu subcontractantii si specializarea acestora
Informatii privind asocierea/daca este cazul
Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului castigator contractual legalizat.
Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazulIn conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)
Certificat de atestare a standardului ISO 9001:2008, sau echivalent, in domeniul aferent contractului.
Se va prezentat certificatul in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie "conform cu originalul", semnat si stampilat de ofertant.
In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificat de atestare a standardului ISO 22000/HACCP, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru ofertant, in domeniul aferent contractului.
Se va prezentat certificatul in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie "conform cu originalul", semnat si stampilat de ofertant.
In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 8 (declaratie privind lista principalelor livari de produsein ultimii 3 ani).Se va prezenta formularul nr. 9 - experienta similara.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa formularulnr. 8 si 9.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerarecursul mediu anual comunicatde BNR pentru fiecare an.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani ? formular nr. 10 si 10 a.Se va completa Formularul nr. 11 (declaratie privind toate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pe care operatorul economic le va folosi pentru indeplinirea contractului de furnizare).Prezentare de mostre de produs.se va completa formularul nr. 12 ? Model declaratie subcontractanti din Sectiunea Formulare
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular 3Acord de asociere conform formular nr.13? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare.- Formularul nr. 14 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici- Formularul nr.14 a si formularul nr. 14 b ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.3.Se va prezenta copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa certificatul care atesta Standardul ISO 9001:2008Se va prezenta copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa certificatul care atesta Standardul ISO 22000/HACCP ? sistem de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi ale elementelor ofertei. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.- Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, o runda = 24 ore;
- Pretul de pornire la licitatia electronica va fi pretul unitar (pretul pe unitatea de produs) , in lei fara TVA, prezentat in cadrul procedurii licitatie deschisa.Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta da ?nu xOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret da x nu?Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie da? nu xLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului da ? nu xSe va utiliza pasul de licitare da ?nu xAtentie!Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice permite folosirea numai a doua zecimale- In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.- Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Dolj, Calea Unirii, nr.19, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.346/2004) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare si/sau garantia de buna executie, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM.Pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.2.In situatia in care, in urma licitatiei electronice, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3. Conform OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici pot participa la procedura doar in calitate de ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: Calea Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251408213, Fax: +40 251408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 08:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer