Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 146186/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 0250732901/170, In atentia: Constantin Laurentia, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din localitatile judetului Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini. Achizitionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014, in cantitatile estimate prezentate mai jos.
- Cantitatea totala de produse de lactate, estimata, este de 6575712unitati (portii).
- Numarul de zile estimat pentru care se achizitioneaza si distribuie produse lactate este de 176 zile.
- Numarul total estimat de elevi si prescolari care vor beneficia de produse de lactate in anul scolar 2013-2014 este de 37362
Valoarea estimata fara TVA: 4, 076, 941.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 80.000 lei. Garantia de participare se constituie in conf. cu prev. art. 86 din HG nr. 925/2006 .Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul nr.12 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul - RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929 Dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formularul nr.16) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului/din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.Daca se opteaza pentru constituirea prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, atunci se vor respecta prevederile H.G. nr. 1045/2011.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul judetului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea: Completarea Formular nr.12A.Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).- Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Completare Formular nr.12B.
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).- Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
-Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii, eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care profesionistii prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP.
Neindeplinirea de catre profesionisti a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original sau copie legalizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.
Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata.- Declaratieprivind calitatea de participant la procedura. -Completare Formular nr.12C
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. - Completare Formular nr.4
Nota: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii oferteiindividuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. -Completare Formular nr.2.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea; Vicepresedinte Dumitru Persu; Vicepresedinte Alexandru Bogdan Pistol; Secretar al Judetului Constantin Dirinea; Director General Mircea C-tin Predescu; Director Executiv Florea Mierlus; Director General Carmen Alexandrescu; Director General Bogdan Lastun; Director General Adj. Vasilica Mazilu; Arhitect sef Rozalia Harambasa; si consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Ion Belciu, Romulus Bulacu, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Mircea Iova, Alexandru Oproaica, Gheorghe Pasat, Remus Petrescu, Constantin Pirvu, Mircea Constantin Poenaru, Victor George Popescu, Stefan Prala, Aurel Simion, Victor George Stanculescu, Dumitru Tarasenie, Teodor Tranca, Laurentiu Popa si Tiberiu Octavian Georgescu. Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).Informatii privind asociatii: -Mai multi profesionisti au dreptul de a se asocia cu scopul de a depuneoferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
-Profesionistii care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei, un Acord de asociere ? Completare Formular nr.17.
-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.
-Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
-Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
-Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte.
-Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele.-Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i)art. 5 alin. 3 dinOrdinul nr.509/2011.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a profesionistului (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
-Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind obiectul de activitate trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu 5.000.000 lei.
Ofertantul va prezenta documente relevante: care sa demonstreze indeplinirea cerintei (declaratii bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului).
-Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul)Formular nr. 16.In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asociatii sunt
IMM.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.(http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx)
Se vor completa: - Formular nr.5 ??Informatii generale??
- Formular nr. 16 Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul).
2. Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare.
Cerinta nr. 2:
Tert sustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de profesionisti, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de profesionisti isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit. c) indice 1, lit.d) si art .69 indice 1 din O.U.G.nr. 34/2006.
Se vor prezenta: -Angajament ferm privind sustinerea financiara - Formularul nr.7-Declaratie privind eligibilitatea ? pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 Formularul nr. 12B (tert sustinator).-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul nr. 12B (numai pentru prevederile art. 180, art. 181 lit. a), lit. c) indice 1, lit.d) si art .69 indice 1 din O.U.G.nr. 34/2006).-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr.2 pentru persoana sustinatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa: - Formular nr.5 ??Informatii generale??- Formular nr. 16 Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul).2. Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare.Se vor prezenta: -Angajament ferm privind sustinerea financiara - Formularul nr.7-Declaratie privind eligibilitatea ? pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Formularul nr. 12B tert sustinator.-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul nr. 12B (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din O.U.G. nr. 34/2006).--Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr.2 pentru persoana sustinatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Experienta similara- Listaprincipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca: -Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie sau maxim doua (2) documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de produse similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 3.000.000 lei fara TVA.
Daca in obiectul contractelor prezentate ca experienta similara se regasesc si alte elemente in afara acelor produse similare supuse prezentei achizitii (de exemplu Produse de panificatie), pentru indeplinirea cerintei minime privind experienta similara, valoarea acestor elemente nu va fi luata in considerare. In cazul in care contractele prezentate ca experienta similara au fost realizate in asociere, valoarea care va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei, se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru categoria de produse similare.Se vor lua in considerare inclusiv contractele incheiatepe zone de distributie (loturi) in cadrul aceluiasi judet, cu aceeasi autoritate contractanta pe parcursul aceluiasi an scolar pentru furnizarea produselor similare, avand in vedereca in anii anteriori achizitia produselor de catre majoritatea autoritatilor contractante s-a facut pezone de distributie (loturi) si pe pachet lapte-corn.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se vor prezenta : - declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani cuprinzand valori, perioade de furnizare, beneficiari.
- documente contract(e)/proces(e)verbal(e) de receptie, certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate /clientii beneficiari) prin care sa se confirme livrarea produselor similare de valoarea mentionata, din care sa reiasa informatiile prevazute inFormularul nr.12 D si Anexa la formular.
Cerinta nr. 2:
- Declaratia privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Completare Formular nr.12H
-Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin 10 mijloace de transport si distributie a produselor lactate, proprii sau inchiriate sau asigurate de terti, valabile pe perioada anului scolar 2013-2014, avand in vedere programul si volumul de distributie, precum si schema cadru de distributie pe care o propune.- Ofertantul va prezenta documente prin care sa demonstreze ca dispune de mijloace de transport adecvate conform H.G. nr. 714/2008, autorizate conform Ordinului nr. 57 din 24 iunie 2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.-Ofertantii care nu detin in proprietatea firmei aceste autovehicule, pot prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva, ca acesta intra in vigoare daca ofertantul este declarat castigator.
Pentru mijloacele de transport, ofertantul va prezenta autorizatii/documente de inregistrare emise de catre Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile impuse de legislatia in vigoare privind transportul produselor lactate, pentru fiecare mijloc de transport.Se vor prezenta:
- Documente din care sa rezulte detinerea autovehiculelor adecvate conform H.G. nr. 714/2008, autorizate conform Ordinului nr. 57 din 24 iunie 2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
- Autorizatii/documente de inregistrare emise de catre Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 3: -Detinerea de spatiu/spatii de depozitare frigorific(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate.
- Ofertantul va face dovada ca detine spatiu/spatii de depozitare frigorific(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate, proprii sau inchiriate sau asigurate de terti, valabile pe perioada anului scolar 2013-2014, pentru pastrarea produselor lactate la temperatura indicata de producator, amplasat/amplasate in asa fel incat sa asigure incadrarea in intervalul orar de livrare impus pentru distributia zilnica si/sau bisaptamanala si/sau saptamanala, intre orele 7:00 ? 12:00.Se vor prezenta: -Ofertantul va prezenta documente prin care sa demonstreze ca dispune de depozit(e) frigorific(e) autorizat(e) conform Ordinului nr. 57/2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabila la data limita de depunere a ofertei.
Ofertantul va prezenta contracte/precontracte de inchiriere/angajament sustinere tert etc., dupa caz.Ofertantul care nu detine in proprietate acest spatiu/spatii de depozitare frigorific(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate, poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva, ca acesta intra in vigoare daca ofertantul este declarat castigator.Dovada detineriise va face prin documentele depuse pana la data limita a depunerii ofertei.
Cerinta nr. 4: - Declaratie cu privire lapersonalulconsiderat a finecesar realizariicontractului, inclusiv cadre de conducereInformatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Personalul de executie angajat in realizarea contractului, trebuie sa aiba cunostinte de igiena a alimentelor.
Se vor prezenta:
- Copii certificate ?conform cu originalul? ale contractelor de munca sau de colaborare aferente, sau angajamente de participare.- CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului direct responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.-Fisele de aptitudine vizate semestrial, cumentiunea ?apt de lucru in sector alimentar? , cu scopul de a nu periclita sanatatea copiilor.
Completare formular nr. 12I si Anexa la Formularul nr. 12I.
Cerinta nr. 5: in cazul subcontractarii:
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi.
Se vor prezenta: -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si dupa caz, - Formularul nr. 12G
acordul acestuia/acestora - Formularul nr. 11
-Declaratii ale subcontractantilor privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006. Formularulul nr.2
Cerinta nr. 6: Sustinerea tehnica si profesionala (daca este cazul).
Tert sustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de profesionisti, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de profesionisti, isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit.c) indice 1, lit. d) si art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Se vor prezenta: -Angajament ferm de sustinere- Formularul nr.8- Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr.12A pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.12B (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit.c) indice 1 silit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru persoana sustinatoare;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr.2 pentru persoana sustinatoare. (daca nu este aplicabil se va mentiona in formular ca nu este cazul).
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o persoana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta : - declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani cuprinzand valori, perioade de furnizare, beneficiari.- documente contract(e)/proces(e)verbal(e) de receptie, certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate /clientii beneficiari) prin care sa se confirme livrarea produselor similare de valoarea mentionata, din care sa reiasa informatiile prevazute inFormularul nr.12Se vor prezenta: - Documente din care sa rezulte detinerea autovehiculelor adecvate conform H.G. nr. 714/2008, autorizate conform Ordinului nr. 57 din 24 iunie 2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.- Autorizatii/documente de inregistrare emise de catre Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta: -Ofertantul va prezenta documente prin care sa demonstreze ca dispune de depozit(e) frigorific(e) autorizat(e) conform Ordinului nr. 57/2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabila la data limita de depunere a ofertei.Ofertantul va prezenta contracte/precontracte de inchiriere/angajament sustinere tert etc., dupa caz.Ofertantul care nu detine in proprietate acest spatiu/spatii de depozitare frigorific(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate, poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva, ca acesta intra in vigoare daca ofertantul este declarat castigator.Dovada detineriise va face prin documentele depuse pana la data limita a depunerii ofertei.Se vor prezenta: - Copii certificate ?conform cu originalul? ale contractelor de munca sau de colaborare aferente, sau angajamente de participare.- CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului direct responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.-Fisele de aptitudine vizate semestrial, cumentiunea ?apt de lucru in sector alimentar? , cu scopul de a nu periclita sanatatea copiilor.Completare formular nr. 12I si Anexa la Formularul nr. 12I.Se vor prezenta: -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si dupa caz, - Formularul nr. 12Gacordul acestuia/acestora - Formularul nr. 11-Declaratii ale subcontractantilor privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006. Formularulul nr.2Se vor prezenta: -Angajament ferm de sustinere- Formularul nr.8- Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr.12A pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.12B (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit.c) indice 1 silit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru persoana sustinatoare;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr.2 pentru persoana sustinatoare. (daca nu este aplicabil se va mentiona in formular ca nu este cazul).Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o persoana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica, au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin (2) din H.G. nr.1660/2006, ale caror oferte sunt admisibile si carora le-au fost transmise invitatii de participare. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul etapei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, la stabilirea clasamentului final, va fi luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei etape, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si H.G. nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul unitar/produs lactat(200ml)/elev/zi. Pretul maximal este de 0, 62 lei/produs lactat fara TVA.Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica se face intr-o singura runda de o zi, care va fi anuntata ulterior. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatiile necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la adresa: www.e-licitatie.roOfertantului castigator clasat pe primul loc, care si-a imbunatatit oferta trebuie sa transmita autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, Formularul nr. 10A ? Formularul de oferta, completat cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2013 12:00
Locul: Sala Mircea cel Batran, et. 1, de la sediul Consiliului Judetean Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.Toate doc.vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari; Doc. emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru doc. solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a doc. semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare; In cazul in care doc. prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare.La licitatia electronica, au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin (2) din H.G. nr.1660/2006, ale caror oferte sunt admisibile si carora le-au fost transmise invitatii de participare. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul etapei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final, va fi luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei etape, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Valcea - Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
Adresa postala: str. General Praporgescu, nr.1, Localitatea: Ramnicu valcea, Cod postal: 240495, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer