Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2009-20


Anunt de participare numarul 82959/23.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel.0250732901/103, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat si pentru copiii prescolari dingradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2009-2010, in judetul Valcea cu exceptia localitatilor: Pausesti- Maglasi, Calimanesti, Stanesti, Barbatesti, Roesti, Alunu, Costesti, Ladesti, Francesti, Susani, Creteni, Sinesti, Olanesti, Vladesti, Popesti, Pietrari, Berbesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I-VIII si gradinitele cu program normal din invatamantul de stat si privat din judetul Valcea, exceptia localitatilor: Pausesti- Maglasi, Calimanesti, Stanesti, Barbatesti, Roesti, Alunu, Costesti, Ladesti, Francesti, Susani, Creteni, Sinesti, Olanesti, Vladesti, Popesti, Pietrari, Berbesti.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia la pachet a produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat si pentru copiii prescolari dingradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2009-2010, in judetul Valcea, cu exceptia localitatilor: Pausesti- Maglasi, Calimanesti, Stanesti, Barbatesti, Roesti, Alunu, Costesti, Ladesti, Francesti, Susani, Creteni, Sinesti, Olanesti, Vladesti, Popesti, Pietrari, Berbesti. Pretul pe pachet: 1, 17 LEI, cu TVA inclus.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexei la Caietul de sarcini. Livrarea are ca zona de distributie judetul Valcea, mai putin localitatile mentionate anterior si se realizeazadupa cum urmeaza: - zone cu distributie zilnica pentru localitatile situate la o distanta sub 50 km fata de municipiul resedinta de judet;
- zone cu distributie bisaptamanala pentru localitatile situate la o distanta de peste 50 km fata de municipiul resedinta de judet.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 044, 003RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
175 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare = 120.880 lei .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local. Plata se va face conform prevederilor potrivit OUG 34/11.04.2009, cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare, conform art. 44 si 45 din OUG 34/2006, cu modif si completari ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta si prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale valabile la data deschiderii ofertelor, Declaratieprivind calitatea de participant la procedura. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, Informatii generale, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; completare formular Informatii generale; cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani de referintasa fie minim 8.000.000 lei;
Solvabilitate patrimoniala >30%, conform bilantului;
Lichiditate generala >100%, conform bilantului.
Scrisoare de bonitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listalivrarilor de produse in ultimii 3 ani;Lista de experienta similara. contract de furnizare de produse lactate si de panificatie a carui valoare cumulata sa fie cel putin egala cu suma de 3.022.000 lei, recomandari. Informatii privind personalul tehnic de specialitate.Licenta de fabricatie pentru produsele de panificatie si pentru desfasurareaactivitatilor in domeniul productiei de produse lactate (inclusiv lapte UHT)Autorizatie sanitara sau referatul de evaluare a conditiilor igienico-sanitare si autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru obiectul de activitate, intocmite de institutiile de specialitate, Autorizatie sanitara de functionare si sanitara veterinara de functionare pentru laboratorul propriu intocmite de institutiile de specialitate, sau contract de prestari serv; buletine de analiza pentru fiecare produs ofertat.Autorizatie sanitara de functionare sau referatul de evaluare a conditiilor igienico-sanitare si autorizatia sanitara veterinarade functionare pentru depozitul alimentar.Autorizatie sanitara si sanitara veterinara de functionare pentru mijloacele de transport ce fac obiectul activitatii de distributie a produselor lactate si de panificatie. Autorizatie de mediu.Prezentarea de standarde de asigurare a calitatii conform Fisei de date cap. V.5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Vor participa operatorii ec care au avut oferte admisibile.Elementulprocesului repetitiv: pretul unitar pe unitatea de produs fara TVA, adica pret/pachet produse lactate si de panificatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.09.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2009 13:00
Locul: Sediul autoritatii contractante: Consiliul Judetean Valcea, Sala Constantin Brancoveanu, et. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Str. Victoriei, nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
Adresa postala: CONSILIUL JUDETEAN VILCEA, strada General Praporgescu nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250/732901, Email: [email protected], Fax: 0250/735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2009 16:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer