Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI PUBLICE SI PREVENIREA CRIMINALITATII?


Anunt de participare numarul 137073/04.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Harsova
Adresa postala: Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Localitatea: Harsova, Cod postal: 905400, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Mihaela Cheran, Tel. +04 0241-870300, Email: [email protected], Fax: +04 0241-870301, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI PUBLICE SI PREVENIREA CRIMINALITATII?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Harsova, judetul Constanta, cod postal: 905400
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop furnizarea de echipamente tehnologice si functionale (127 camere de supraveghere + centru de supraveghere), precum si executia lucrarilor de instalare si punere in functiune ? Sistem de supraveghere video ? pentru realizarea obiectivelor propuse de catre Primaria orasului Harsova in vederea scaderii ratei infractionalitatii in orasul Harsova precum si cresterea rapiditatii si capacitatii de solutionare a infractionalitatii stradale, in conformitate cu Proiectul tehnic si Caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
51314000-6-Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are drept scop furnizarea de echipamente tehnologice si functionale, precum si executia lucrarilor de instalare ? Sistem de supraveghere video ? pentru realizarea obiectivelor propuse dePrimaria orasului Harsova in vederea scaderii ratei infractionalitatii in orasul Harsova precum si cresterea rapiditatii si capacitatii de solutionare a infractionalitatii stradale, in conformitate cu documentatia tehnica ce poate fi obtinuta gratuit de pe www.e-licitatie.ro.
Potrivit proiectului tehnic si caietului de sarcini - parte a prezentei documentatii, ofertantii vor depune oferta in mod obligatoriu pentru toate activitatile prevazute in caietul de sarcini al procedurii si descrise in prezenta Documentatie ?ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII (SISTEMEDE SUPRAVEGHERE VIDEO)?, astfel: - Achizitionare sistem de supraveghere ? 127 camere de supraveghere;
- Instalarea echipamentelor pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, in zona de actiune urbana a orasului Harsova;
- Amenajarea unui centru de supraveghere
Valoarea estimata fara TVA: 2, 407, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat: 48.000 lei. Cu declaratie tip IMM: 24.000 LEI.Modul de constituire a garantiei pentru participare: a)scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante - Formularul 11. Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, depreferinta cu corespondent in Romania;b)ordin de plata in contul autoritatii contractante.c)Un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate de asigurariGarantia de participare se va vira in contul RO 38 TREZ 238500214X000279 deschis la Trezoreria Orasului HarsovaPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul respingerii unei eventuale contestatii de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine o suma conform art. 278¹, din OUG 34/2006 modificata si completata la zi. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 5 % din val. contr., exclusiv T.V.A.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara sau de o soc.de asigurari, care devine anexa la contract. Autorit. contract. are dreptul de a accepta constituirea si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Harsova un cont de disponibil distinct la dispoz.autorit. contr.. Autorit. contr. va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul localsi P.O.R-2013. Proiectul: ?ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI PUBLICE SI PREVENIREA CRIMINALITATII?, cod SMIS 7660
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea- Op. ec. participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prev. la art. 180 din O.U.G. 34/2006. Cerinta oblig.: Formular. 1 din Sect.IV. Acest doc. nu se solicita subcont.; in cazul depunerii unei oferte in asoc., fiecare asoc. are oblig. de a demonstra indeplinirea cerintei; in cazul depunerii unei oferte individ./comune sustinuta financ. si/sau teh.-prof.de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are oblig. de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG. Op. ec. participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in sit. prev. la art. 181. Se va considera ca op. ec. care au datorii reesalonate nu indeplinesc aceasta cerinta de calificare.Cerinta obligatorie: Formularului 2Pers. jr. rom. vor atasa certif./doc. in care este prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, eliberate de autorit. legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul op. ec. si-a indeplinit oblig. de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale.Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pers. jr. straine vor atasa certif./doc. eliberate de autorit.legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul op. ec. si-a indeplinit oblig. de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale. Documentele se vor atasa in original si traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? op. ec. participanti la procedura trebuie sa indeplineasca cond. prev. de legislatie pentru a participa la procedura.Cerinta obligatorie: Formularului nr. 3 din Sectiunea IV. Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: sa depuna doua sau mai multe oferte individ. si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; sa depuna oferta individ./comuna si sa fie nominalizat ca subcontr. in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individ. sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Cerinta nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Cerinta obligatorie: Formularului 2 BISCerinta nr.5 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prev.art. 69¹ din OUG 34/2006 - se solicita completarea Declaratiei atat de catre ofertant, cat si de tert si de subcontr. Cerinta obligatorie: ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/subcontract. care are drept membri in cadrul C.A./organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in rel. com., astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autorit. contr. este exclus din proc. de atrib. Pers. cu functie de decizie din cadrul autorit. contr., in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea proc. de atrib. sunt pres. autorit. contr., respectiv Primarul, si pres. comisiei de evaluare a ofertelor, precum si membrii comisiei de evaluare
In sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, pers. din cadrul autorit. contract. ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Tudor Nadrag ? primar; Bratianu George ? viceprimar; Mosoianu Dragos C-tin ? secretar oras; Popa Victorita ? dir. ex. Dir. Ec.; Cheran Carmen ? Mihaela ? dir. ex. Dir. Programe Tehnic; Valcu Eugenia ? arhitect sef;Dominte Mihaela ? cons. jr. Persoanele care au aprobat bugetul aferent A.C. necesar finantarii contr. de achiz. publica sunt : Aldea Lucretia ? cons.local;Bujenita Alexandru ? cons.local;Bucsan Maria ? cons.local;Chirita Ionel ? cons.local;Coman Tudor ? cons.local;Mares Titu ? cons.local;Marinescu Ion ? cons.local Moroianu Valerica ? cons. local;Munteanu Ionel ? cons.local;Niculescu Victor ? cons.local;Oanca Viorel ? cons.local;Popa Ghe. ? cons.local;Radu Silvia ? cons.local;Stancu Florin ? cons.local;State Stela ? cons.local;Topor Alexandra ? cons.local Cerinta nr. 1 Pers. jr. romane
Op. ec. participanti la proc. trebuie sa fie legal inregistrati.
Cerinta obligatorie: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de O.R. C., valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte: denumirea op. ec. si toate datele de identificare; CUI; sediul soc., sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese); structura actionariatului; numele reprez. legali ai op. ec.; dom. de activ. principal; dom. de activ. secundare; situatia societatii (in stare de functionare, dizolvare, reorg. judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.Cerinta nr. 2 Pers. fizice romane
Op. ec. participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati. Cerinta obligatorie: Autorizatie de functionare / altele echivalente. Valabilitate la data deschiderii ofertelor.Cerinta nr. 3 Pers. jr. / fizice straine
Op. ec. participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Cerinta obligatorie: se vor atasa copii dupa original, si traducerecertificata in lb. romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie legalizata, si traducerecertificata in lb. romana, emise de autorit. competente din tara in care isi are sediul op. ec., din care sa rezulte: denumirea op. ec. si toate datele de identificare; CUI; sediul soc., sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); structura actionariatului; numele reprez. legali ai op. ec.; dom. de activ. principal; dom. de activ. secundar; situatia soc. (in stare de functionare, dizolvare, reorg. judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.Cerinta nr. 4 AUTORIZARI SI CERTIFICARI SPECIFICE: Cerinte minime obligatorii:
Ofertantul va face dovada ca este atestat ANRE tip B (valabil la data depunerii ofertelor) pentru executie bransamente electrice.
Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru instalare de Sisteme de Supraveghere Video si Sistem Antiefractie, conform Legii nr. 333/2003, cu modif. si compl. ulterioare, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Documente care sa demonstreze capac. ec.a ofertantuluiCerinta obligatorie:
a) Formularul nr.4 (INFORMATII GENERALE) completat.
b.I) Pers. jr. romane vor atasa copii dupa sit. financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierdere) pe anii 2009, 2010 si 2011, inregistrate la Ad-tia finan.b.II) Decl, . privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani ? min. 3.500.000 lei (autor. contr. va avea in vedere data la care op. ec. a fost infiintat). Se va avea in vedere, cursul inforeuro al lunii dec. pentru anii 2009, 2010 si 2011, astfel:
? dec.2009 ? 1 Euro = 4.2788 lei;
? dec.2010 ? 1 Euro = 4, 2943 lei.
? dec.2011 ? 1 Euro = 4, 3518 lei;b.III) Pers. jr. straine vor atasa, in copie insotita de traducere certif.in lb. romana, doc.relevante, emise de autorit. competente, care sa certifice indeplinirea cerintei oblig. privind situatia ec.. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit op.nu se emit astfel de doc. sau acestea nu vize
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofert. trebuie sa fi furnizat, in ultimii 3 ani, contr. similare privind sisteme de supraveghere video - min. 1.200.000 lei.1.a) Lista a princip.livrari de prod.efect. in ultimii 3 ani (Formularul nr. 5), continand valori, perioade de livrare, benef., indif. daca acestia din urma sunt aut. contr. sau clienti privati.1.b) Ofert. va face dovada ca in ultimii 3 ani a furnizat. max.3 contr. similare in val.cumul. de min 1.200.000 lei (fara TVA).
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./doc.emise sau contrasemnate de o autorit. ori de catre clientul benef. In cazul in care benef. este un client privat si. op. ec. nu are posibil. obtinerii unei certif./confirmari din partea acestuia, demonstr. livrarilor de prod.se realizeaza printr-o decl. a op. ec.
1.c) Se vor atasa, in copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?, min. o recomandare din partea beneficiarilor de contr. inscrisi in Formularul nr. 5, in scopul dovedirii cerintei nr. 1.Recomandarea trebuie sa precizeze urmatoarele aspecte: - modul de indeplinire a obligatiilor contr. pe parcursul derularii contr., si daca au fost efectuate in conf. cu normele prof. in domeniu;
- daca au fost inreg. neconf.;
Atunci cand un grup de op. ec. depune oferta, capacitatea tehnica si prof. se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
Cerinta nr. 2
Se va completa Formularul nr. 7 (DECL.UTIL, . INSTAL., ECHIP.TEHN.DE CARE DISPUNE OP.EC. PTR. INDEPL. CORESPUNZ.A CONTR. DE FURNIZARE)Op. ec., impreuna cu ofertantul asociat si subcontr., dupa caz, trebuie sa aiba la dispozitie echipam. si bunurile necesare indeplinirii in bune conditii a contr.
Cerinta minima obligatorie:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in proprietate sau are acces (contr. de inchiriere, concesionare, cumparare, leasing, etc.) la utilaje si echipam. care sa functioneze si sa fie permanent la dispozitia sa, la intreaga capac. si care sa fie folosite in timpul derularii contr.
Lista minima trebuie sa includa:
1. Automacara-ptr. descarcare tamburi de cabluri
2. Trusa sudura fibra optica-ptr. realizarea infrastructurii de transmisie
3. Aparat de masura pentru fibra optica (OTDR)-ptr. verificarea infrastructurii de transmisie
4. Aparat de certificare pentru retele categ.5, 5e, 6.-ptr. verificarea cablurilor FTP de conectare a echipam.
5. Platforma mobila tip PRB-16T- ptr. montajul camerelor video si a elementelor de sustinere cabluri pe stilpi.6. Autocamion transport marfa minim 5T ? ptr. transport tamburi de cabluri si celelalte echipamente, materiale, utilaje necesare realizarii sistemului.
Atunci cand operatorul economic nu detine in proprietate utilaje, echipamente etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere se va permite si prezentarea unui angajament din partea ofertantului
2b)Ptr. echipam. inchiriate se va atasa o copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa contr.de inchiriere.
2.c) Se accepta si angajament de punere la dispozitie pentru utilajele solicitate
Cerinta nr. 3 - Informatii privind pers. tehnic de special. si de asig. calit. Sa dispuna de resursele umane considerate de Aut. contr. ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contr. (pers. de special. si expertiVor fi desemnate min. 7(saspte) pers. care vor fi direct raspunzatoare de indeplinirea contr.
Ofertantul trebuie sa dispuna de (pers.cheie) :
Expert cheie 1: Project Manager : absolvent de studii univ. tehnice; certif. de absolvire a cursurilor de Project Management.Se vor anexa: C.V., copii dupa dipl. de absolvire a studiilor, dupa certif. de absolvire a cursurilor de Project Management, copii dupaCartea de munca si/sau contr. de colab. si / sau angajamentul de participare.
.Cerinta nr.3
Expert cheie 2: Consultant tehnic : absolvent de studii sup. in specializarea electrotehnica ; experienta in domeniul ce constituie obiectul contr. atribuit in baza prezentei proceduri. Se vor anexa: C.V., copie dupa dipl. de absolvire a studiilor, copii dupa cartea de munca si/sau contr. de colab. si / sau angajamentul de participare.Expert cheie 3: Inginer de sistem : absolvent de studii universitare de lunga durata in domeniul IT&C sau echivalent ; experienta in domeniul IT&C. Se vor anexa: C.V., copii conf. cu orig. dupa dipl. de absolvire a studiilor, copii dupa cartea de munca si/sau contr. de colab. si / sau angajamentul de participare.
Cerinta nr. 3
Expert cheie 4: Responsabil tehnic cu executia (autorizat MLPTL, cu autorizatia valabila la data deschiderii ofertelor
Expert cheie 5: Responsabil tehnic cu calitateaExpert cheie 6: Responsabil tehnic cu executia (autorizat MEC, cu autorizatia valabila la data deschiderii ofertelor)
Ptr. expert cheie 4 - 6 se va anexa: C.V.Expert cheie 7: Inginer sisteme de securitate (cod COR 215222)
Se vor anexa: C.V., copii dupa dipl. de absolv.studii, dupa certif. de absolvire a cursurilor de Ing. sist. de securit., copii dupa Cartea de munca si/sau contr. de colab.si / sau angajamentul de participare
Certif. sau alte doc. emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conf. produselor (certificat CE), identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, in copie conf. cu orig.Nota: Toate doc. vor fi redactate in lb. romana sau traduse de catre un traducator autorizat.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Cerinta oblig. SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activ.de montaj, punere in functiune, intretinere si service a instal. de supraveghere .Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Cerinta obligatorie: SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activ.de montaj, punere in functiune, intretinere si service a instal. de supraveghere.
Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
? Timp de interv. in caz de defectiuni aparute in teren
5%
Descriere: Pentru cel mai mic timp de interventie in caz de defectiuni aparute in perioada de garantie se acorda punctaj maxim, respectiv 5 puncte. Timpul de interventie min. sub care oferta nu este punctata suplimentar este de 0, 5 ore. Timpul de interventie max. peste care oferta este considerata neconforma este de 24 ore.Pentru orice alt timp de interventie in caz de defectiuni aparute in perioada de garantie, punctajul se acorda conform algoritmului: PTI = [timpul de interventie in caz de defectiuni aparute in perioada de garantie cel mai mic] / timpul de interventie in caz de defectiunil aparute in perioada de garantien] x punctajul maxim acordat [5].NOTA: Timpul de interv. in caz dedefectiuni aparute in perioada de garantie se va prezenta in ore. Acesta nu poate fimai mic de 0, 5 ore si nici mai mare de 24 ore.
3.
? Termen de livrare, instalare si punere in functiune
10%
Descriere: Pentru cel mai mic termen de livrare, instalare si punere in functiune se acorda punctaj maxim, respectiv 10 puncte. Termenul de livrare min. sub care oferta nu este punctata suplimentar este de 1, 5 luni .Termenul de livrare max. peste care oferta este considerata neconforma este de 3 luni. Pentru orice alt termen de livrare si instalare, punctajul se acorda conform algoritmului: PTL = [termenul de livrare, instalare si punere in functiune cel mai mic]/ [termenul de livrare si instalare n] x punctajul maxim acordat [10] NOTA: Termenul de livrare si instalare nu poate fi mai mic de 1.5 luni si nici mai mare de 3 luni de la primirea Ordinului de incepere.
4.
? Termen de garantie
10%
Descriere: )Pentru cel mai mare termen de garantie se acorda punctaj maxim, respectiv 10 puncte.Termenul de garantie min. sub care oferta nu este punctata suplimentar este de 24 luni.Termenul de garantie max. peste care oferta este considerata neconforma este de 96 luni. Pentru orice alt termen de garantie, punctajul se acorda conform algoritmului: PTG = [termenul de garantie ofertat n]/ [termenul de garantie celmai mare ofertat] x punctajul maxim acordat [10] NOTA: Termenul de garantie nu poate fi mai mic de 24 luni si nici mai mare de 96 luni de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
5.
? Performantele tehnice ale sistemului
10%
Descriere: Pentru ofertele care propun sisteme cu rezolutie HD (camerele video fixe, camerele video speed-dome, inregistratoare, monitoare), respectind in acelasi timp conditiile min. impuse prin fisele tehnice ale caietului de sarcini se acorda 10 puncte. Pentru ofertele care propun sisteme cu rezolutie SD se acorda 0 puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2012 12:00
Locul: Sala de sedinta a Consiliului Local din cadrul Primariei or. Harsova, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, cf. art. 33 alin. 2 HG nr. 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul OperationalRegional 2007-2013, Proiect: ?ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATIIIN ORASUL HARSOVA?, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, DMI 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Centre urbane, cod SMIS 7660.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
1. In situatia in care vor exista oferte clasate pe locul I cu punctaje egale, A.C. va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai scazut.2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in cap. III.2 din prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe proprie raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr.19. Completarea formularului se va face respectand instructiunile din subsol, astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Primariei oras Harsova
Adresa postala: str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova, Localitatea: Harsova, Cod postal: 905400, Romania, Tel. +40 241870300, Email: [email protected], Fax: +40 241870301, Adresa internet (URL): www.primaria-harsova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2012 17:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer