Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea si montarea a 100 adaposturi pentru statiile transportului public local, prevazute cu panouri tip city lights pentru publicitate


Anunt de participare numarul 147347/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Ciocarlan Livica, Email: [email protected], Fax: +40 236307720, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si montarea a 100 adaposturi pentru statiile transportului public local, prevazute cu panouri tip city lights pentru publicitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie si montaj a 100 cabine
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44212321-5 - Adaposturi pentru statiile de autobuz (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
100 cabine pentru statiile de autobuz
Valoarea estimata fara TVA: 1, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 11.000 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: -prin virament bancar (ordin de plata sau fila cec) cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana cel tarziu la data limita de primire a ofertelor stabilit de SEAP; Cont: RO84TREZ3065006XXX000235, Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original avand perioada de valabilitate de cel putin 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare (doar in ceea ce priveste instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si a filei CEC) se va transmite la sediul autoritatii contractante din str. Domneasca nr. 38, Galati, Registratura, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei, stabilita de SEAP. Garantia de participare va fi atasata in SEAP. Pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, garantia de participare va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus , in acest caz se va atasa in SEAP si o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. Suma ce va fi retinuta conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 este de 5.080 lei. Instrumentul de garantare se va posta obligatoriu si in SEAP(scanat). Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face pentru ziua in care a fost publicata invitatia de participare. Se va folosi cursul oficial comunicat de BNR Garantia de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin una din urmatoarele modalitati: a) retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mic de 0, 5 % din pretul contractului, fara TVA b)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de buna executie la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz toti membrii asocierii vor demonstra in parte cond de calificare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare Formular; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - completare Formular; Declaratie privind eligibilitatea - completare Formular; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular; Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, lit. c1)si lit. d din OUG nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul; Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat al statului) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 aliniat 4 din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 aliniat 3 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 aliniat 4 din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 aliniat 3 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. ); Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69ยน din OUG nr. 34/2006 - completare Formular. Aceasta declaratie va fi data si de tertul sustinator daca este cazul. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Stan Marius, Cosca Radu, Popa Florin, Vlaicu Gheorghe Aurel, Bucur Adrian, Stadoleanu Ioan Daniel, Campeanu Rodica, Crivat Liliana, Ciocarlan Livica, Baldovin Adriana, Tarola Odeta, Dinu Radu, Mirica Adrian, Avramescu Marian, Bogatu Hristache, Bucatanschi Mihail, Bugeag Gheorghe, Cocu Desilia, Cristache Catalin, Dascalu Monica, Dima Cristian, Dobrea Victor, Enache Cristian Sorin, Gavan Eugen, Ghetu Ilie, Humelnicu Marius, Ilie Zanfir, Malinovici Victor, Manoliu Mihai, Marian Alexandru, Mihai Alin, Mihailov Raul, Musat Carmina Liana, Paladi Gina, Rainea Nicolae, Rotaru Savel Barbu, Ungurianu Sorin, Vasoi Costel. Persoane juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a depunerii ofertei. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea acestui document in original sau copie legalizata.Persoane fizice romane - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Persoane juridice/ fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara pe ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010). Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie : minim 1.500.000 lei Pentru persoanele juridice/fizice straine echivalenta lei/alta moneda se va face folosind cursul mediu anual comunicat de BNR. Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul Informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Completare Formular
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul va prezenta cel putin un certificat/document care sa confirme livrarea de produse similare din categoria celor solicitate pentru o valoare minima de 500.000 lei fara TVA
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Completare FormularDovada experientei similare va fi facuta prin prezentarea a cel putin unui certificat/document care sa confirme furnizareade produse din categoria celor solicitate. Ofertantii au posibilitatea de a prezenta copii dupa partile relevante ale contractelor de experienta similara care sa ofere cel putin informatii privitoare la partile contractului, obiectul contractului, valoarea contractului, pagina de semnaturi etc.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea in sistemul electronic a unei noi oferte de pret. Deoarece procedura este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP-ului, atasat la invitatia de participare atat eventualele solicitari de clarificari cat si raspunsul ofertantului Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: strada Domneasca nr.38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236307720, Email: [email protected], Fax: +40 0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer