Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea unor cantitati de pesticide si ingrasaminte necesare pentru culturile din anul 2014


Anunt de participare numarul 149211/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA
Adresa postala: AGRICULTURII NR.27, Localitatea: Turda, Cod postal: 401100, Romania, Punct(e) de contact: IOAN HAS, Tel. +40 264311680, Email: [email protected], Fax: +40 264311792, Adresa internet (URL): www.scdaturda.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica cu venituri proprii si subventii de la bugetul statului
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea unor cantitati de pesticide si ingrasaminte necesare pentru culturile din anul 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turda, str. Agriculturii, nr.27, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unor cantitati de pesticide si ingrasaminte necesare pentru culturile din anul 2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451000-0 - Pesticide (Rev.2)
24452000-7-Insecticide (Rev.2)
24453000-4-Erbicide (Rev.2)
24457000-2-Fungicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea unor cantitati de pesticide necesare pentru anul 2014 conform caietului de sarcini : Sekator Progres OD -75 l
DMA6-300 l
Venzar-100 l
Betanal Quattro-280 lLontrel 300-20 l
Proponit-250 kg
Sencor /Metripaz /Super 70 PU -160 kg
Pulsar 40-400 lAgil 100 EC-300 l
Basagran Forte-10 l
Acaricid-250 l
Merlin Flexx-95l
Esteron Extra 600 EC-170l
Glifosat- 1000l
Laudis 66 OD- 100 l
Fastac-60 l
Calypso 480SC-60 l
Prestige-10 l
Avaunt 15 OSC-20 l
Tango-65 l
Falcon 460 EC- 350 l
Evolus-500 l
Regulator de crestereModdus 250 EC-80 l
Trend / Extravon-300 l
Agrofeed 19.19.19- 5.000 kgNota : Conform art. 38 alin. 2 din OUG 34/2006 se admit si produse care au echivalent substanta activa in formula chimica.
Valoarea estimata fara TVA: 506, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare poate fi constituita in lei sau in alta valuta, lacursul de schimb BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Cuantumul garantiei de participare este de 2% respectiv: 10.136 lei iar perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a oferteiForma de constituire: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in cond. legii, de o soc. bancara/soc. de asigurari;2. Prin virament bancar in contulRO18 CECECJ 0230 RON 0786725, deschis la CEC BANK Turdacu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;3.Depunerea sumei in numerar la sediul Autorit. Contr. prezentandu-se chitanta.4.Scrisoare de garantie bancara (Formularul 5) care trebuie : -sa faca referire la procedura organizata de AC-sa contina in clar denumirea Autorit. Contract. pt. care s-a constituit, -valoarea garantiei corespunzatoare sumei fixe solicitate prin doc. de atribuire si parafa lizibila a bancii, societatii de asigurare emitente si semnatura autorizata-sa aiba inscrisa valabilitatea pt. care a fost constituita-riscul contestatiei calculat cf. art. 278^1, respectiv 4.286, 80 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul institutiei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratie de eligibilitate, pe propria raspundere a ofertantului, completata in conformitate cu Formularul nr.1
2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completata conform Formularul nr. 8
3.Declaratie privind neincadrarea inart. 181 completare Formular nr.2
4.Prezentarea Certificatului de atestare fiscala eliberat de Admin. Finantelor Publice care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor5.Prezentarea Certificatului de atestare fiscala eliberat de Autorit.Publice Locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Certificatul se va prezenta pentru toate sediile si punctele de lucru implicate in derularea contratului.
In cazul in care certificatele de atestare fiscala se depun in copie conforma cu originalul, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.6.Declaratia privind calitatea de participant la procedura - completarea Formularului nr. 7
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 completata in conformitate cu Formularul nr. 12.
7. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Prof.univ.dr. HAS Ioan , Ing. Tritean Nicolae, Ec.Serbanescu ElenaIn cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract, care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Lipsa vreunui document solicitat in prezentul capitol atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
Autoritatea contractanta nu va solicita completarea ulterioara a documentelor care lipsesc din oferta initiala. Cerinta nr. 1Prezentarea Certificatului constatator emis de ORC in raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de:
-structura actionarilor, -reprezentantilor legali, -din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile / reale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul se poate depune in original/copie legalizata/in copie conform cu originalul.In cazul in care certificatul constatator se depune in copie conforma cu originalul, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la autoritatile straine corespunzatoare, competente in tinerea evidentei operatorilor economici din statul respectiv, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a livra produsele care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/ tara in care operatorul economic este stabilit.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind ciframedie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).
Autoritatea contractanta lasa la latitudinea ofertantului documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Operatorii economici nerezidenti(straini): vor prezenta documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani se va utiliza cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind principalele livrari de produse similare in ultimii 3 ani
Aceasta lista poate fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catreclientul beneficiar, care sa confirme furnizarea prin cel putin un contract in valoare de minim 100.000 lei de produse similare contractului.
Informatii privind asociatii
Prezentarea de descrieri si fotografii cu produsele solicitate in caietul de sarcini
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitatecu Standardul pentru Asigurarea Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent, in domeniul contractului .Pentru aceasta, va include o copie dupa certificatul ? ISO 9001 sauechivalentNota:
Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere aofertelor.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducereaautorizata in limba romana.In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comunacerinta privind prezentarea de standarde de asigurarea calitatii trebuie indeplinita , in functie de natura si obiectul contractului, de operatorii economici in cauza pentru partea/partile pe care le executa si pentru care se solicita aceasta cerinta (fiecare membru al asociatiei trebuie sa detina certficatul solicitat).Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din care sa reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primii certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Listei privind principalele livrari de produse similare in ultimii 3 ani cu valori, , beneficiar.Se va completa Formularul nr. 4Se va prezenta Formularul 15Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteOrice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Un operator economic nu are dreptul de a depune mai multe oferte.Un operator economic nu are dreptul de a participa la aceasta procedura atat in calitate de ofertant, cat si in calitate de ofertant asociat sau subcontractant.In cazul in care oferta este depusa de o asociatie (consortiu), fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personala a ofertantului si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (Inregistrare), in conformitate cu Acordul de asociere ? Formularul nr. 11 din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Se va prezenta Lista cuprinzand asociatii si specializarea acestora.Se va atasa Formularul nr. 13 completat, semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare asociat in parte.Nota: a. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.b. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.Prezentarea de descrieri si fotografii, fise tehnice a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru.Standarde de asigurare a calitatiiCerinta minima obligatorie: Pentru a putea fi declarat admis ofertantul trebuie sa aibaSistemul deManagement al Calitatii certificat de catre organisme nationale sau internationale independente acreditate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.127/27.01. 2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Docum.emise de ofertantii rezidenti pot fi prezentate in limba originala insotita de trad.autorizata
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 12:00
Locul: Turda, str. Agriculturii, nr. 27, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Drd. ing. Tritean Nicolae, ec. Serbanescu Elena, Ec. Chetan Vasile Ovidiu, Dr.ing. Muresanu Felicia, Drd.ing. Chetan Cornel, Dr.ing. Kadar Rozalia, Dr.ing. Moldovan Grigore,
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, precum si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2, lit.b) dinOUG34/2006, respectiv 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA
Adresa postala: str. Agriculturii, nr. 27, jud. Cluj, Localitatea: Turda, Cod postal: 401100, Romania, Tel. +40 264311680, Email: [email protected], Fax: +40 264311792, Adresa internet (URL): www.scdaturda.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer