Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE TURNICHETI CU SISTEM EMITERE BILETE SI ABONAMENTE LA STADIONUL MUNICIPAL IULIU BODOLA AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI IMOBILIARE ORADEA


Anunt de participare numarul 126439/21.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
Adresa postala:  JUD. BIHOR, LOCALITATEA ORADEA, STR. P-TA UNIRII NR. 1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410100, Romania, Punct(e) de contact:  Ramona Bolos, Tel. 0259/436276, Email:  [email protected], Fax:  0259/436276, Adresa internet (URL):  www.oradea.ro; www.aioradea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE TURNICHETI CU SISTEM EMITERE BILETE SI ABONAMENTE LA STADIONUL MUNICIPAL IULIU BODOLA AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI IMOBILIARE ORADEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Oradea, Stadionul Municipal Iuliu Bodola, str. Olimpiadei
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE TURNICHETI CU SISTEM EMITERE BILETE SI ABONAMENTE LA STADIONUL MUNICIPAL IULIU BODOLA AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI IMOBILIARE ORADEA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30123100-8 - Masini de validare a biletelor (Rev.2)
45340000-2-Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (Rev.2)
45421148-3-Instalare de porti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE TURNICHETI CU SISTEM EMITERE BILETE SI ABONAMENTE LA STADIONUL MUNICIPAL IULIU BODOLA AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI IMOBILIARE ORADEA
Valoarea estimata fara TVA: 594, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 11000 lei. Ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in procent de 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare Certificat de participare la procedura de cerere de oferta cu oferta independenta; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind situatia personala a ofertantului; Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat de stat eliberate de ANAF; Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local eliberat de directia de specialitate din cadrul primariei in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - ? din care sa reiasa sediul si datele de identificare ale ofertantului, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si contul pentru restituirea garantiilor de participare la procedura.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani prin care sa ateste contractarea si finalizarea, in ultimii 3 ani, de contracte avand ca obiect furnizarea, montarea si punerea in functiune de produse similare celor ce fac obiectul achizitiei pentru obiective sportive/agrement, a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu 594000 lei fara TVA; Declaratie cuprinzand personalul de specialitate angajat pentru indeplinirea obiectului contractului; Contractele vor fi insotite de procesul verbal de receptie la punerea in functiune a produselor semnate fara obiectiuni de catre beneficiar si recomandare (sau document constatator-ANRMAP) din partea beneficiarului fiecarui contract.-Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2011 13:00
Locul: Sala Mica a Primariei Municipiului Oradea, et. I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str Stavropoleos, nr 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala:  P-ta Unirii nr. 1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410100, Romania, Tel. 0259.436.276, Email:  [email protected], Fax:  0259.436.276, Adresa internet (URL):  www.aioradea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2011 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer