Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare/montare pavele pentru trotuare


Anunt de participare numarul 144422/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Curtici
Adresa postala: Str. Primariei Nr. 47, Localitatea: Curtici, Cod postal: 315200, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Monica Ciupe-Vaida, Tel. +40 257464004, Email: [email protected], Fax: +40 257464130, Adresa internet (URL): www.interlegal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare/montare pavele pentru trotuare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatiile indicate de autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului ce se doreste a fi atribuit se va asigura furnizarea, transportul si montarea pavelelor pentru trotuare conform cantitatilor si specificatiilor din devizul tehnic, anexa la prezenta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113120-2 - Dale de pavare (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul care urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune achizitionarea/montarea pavelelor pentru trotuare raportat la necesitatile si comanda formulata de catre achizitor, cu incadrarea in valoarea de 1000000 lei la care se adauga TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 20000 lei, se poate constititui prin virament bancar, instrument de garantare/ordin de plata/fila CEC. Garantia de participare se va constititui in lei sau alta valuta, la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de particip.: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Contul in care se va depune garantia de participare.: RO90TREZ0235006XXX000019, deschis la Trezoreria Curtici.In temeiul prev. art. 86, alin. 3, lit. a) si b) din H.G. 925/2006, daca garantia de participare se constituie printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara/soc. de asig., acesta trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in cf. cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul respingerii ca nefondata de catre CNSC a contestatiei formulata, autoritatea contractanta va retine din cuantumul garantiei de particip. conform art. 2781, alin. 1, lit. b) din O.U.G. 34/2006. 5 % din val.contr., fara TVA, in max. 3 zile lucratoare de la semnarea contractului, integral printr-un instr. de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara/o soc.de asig.care devine anexa la contract, sau partial prin retineri succesive din sumele datorate pt.facturi partiale, cu aplic. art. 90(3) din H.G. 925/2006. Daca garantia de buna executie se constituie printr-un instr. de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara/ de o soc.de asig., aceasta trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in cf. cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va restitui de catre autoritatea contractanta, conform art. 92(1) din H.G. 925/2006, actualizata in cel mult 14 zile de la data intocmirii PV de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1). Cerinta obligatorie:
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata.In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1. Nagy Ioan ? Presedinte al Comisiei de evaluare
2. Grecu Mircea ? Membru al Comisiei de evaluare
3. Urs Liliana ? Membru al Comisiei de evaluare
4. Copil Ioan ? Membru al Comisiei de evaluare
5. Abrudan Ioan ? Membru al Comisiei de evaluare
Consilieri locali: Copil Ioan, Abrudan Ioan, Bulboaca Razvan Ioan, Mocuta Gheorghe, Miloaca Petru, Batran Adriana Maria, Dehelean Cornel, Demian Vasile Pavel, Ispravnic Gheorghe, Grada Florin, Batran Catalin Gheorghe, Muntean Nicolae, Ban Ioan Bogdan, Peita Florin Valerian, Branzan Liviu Mircea.
Reprezentant legal: A. Anitei Nicolae ? Primarul Orasului Curtici
Mod de dovedire: 1. Se vor completa si atasa Formularele nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata; nr. 6.1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata si nr. 6.2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata ? in original.
In cazul unei asocieri formularele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
2. Se va atasa certificat cazier fiscal al persoanei juridice ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul.
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
3. Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul, pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine.
In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
Nota: Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.2). Cerinta obligatorie:
Se va depune Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta ? in original ? Formular nr. 2 (cf. Ordin nr. 314/2010).
3). Cerinta obligatorie:
Tertul sustinator (cf art. 13, 19, 20 din Legea nr. 279/2011) va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, 180 si 181, lit. a), c) indice 1 si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Mod de dovedire:
Tertul sustinator va trebui sa depuna Formularele nr. 6, 6.1. si 6.2., in original, din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, 180 si 181, lit. a), c) indice 1 si d) (cf art. 13, 19, 20 din Legea nr. 279/2011) din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata, cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
4). Cerinta obligatorie:
Subcontactatul trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 (cf art. 13 din Legea nr. 279/2011).
Mod de dovedire:
Subcontractantul va trebui sa depuna Formularul nr. 6, in original, din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata, (cf art. 13 din Legea nr. 279/2011) cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.Nota: Indiferent de forma in care se depune oferta, se vor avea in vedere posibilitatile de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie stabilite prin prezenta documentatie de atribuire inclusiv cu raportare la Anexa 2 la Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui ANRMAP. 1). Cerinta obligatorie:
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica autorizata corespunzatoare obiectului procedurii.Mod de dovedire:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv o activitate autorizata relevanta in raport cu obiectul procedurii ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul. In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.
2). Cerinta obligatorie: Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare obiectului procedurii sau echivalentul acestora raportat la tara in care isi desfasoara activitatea.
Mod de dovedire:
Se vor atasa copii dupa original si traducerea certificata in limba romana de un traducator autorizat si legalizate, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani a ofertantilor participanti la procedura sa fie de minim 2000000 lei.
Ofertantii vor depune in dovedirea indeplinirii cifrei de afaceri din ultimii 3 ani copii dupa situatiile financiare anuale pe ultimii 3 ani, inregistrate la administratiile financiare si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente.
- Formularul nr. 7 ? in original.Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat RON, echivalenta va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul nr. 7 ? in original.Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat RON, echivalenta va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta obligatorie:
Ofertantii participanti la procedura vor prezenta in dovedirea experientei similare lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista sa rezulte ca ofertantul a livrat prin maxim 2 contracte de furnizare produse similare obiectului prezentei proceduri a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1000000 lei, fara TVA, (in copie dupa partile relevante).
: - Formularul nr. 8 ? in original.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor Certificate/Documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
. Cerinta obligatorie: In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea economica/financiara si tehnico-profesionala asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata tertul sustinator trebuie sa indeplineasca conditiile cuprinse la art. 11 indice 1 din H.G. nr. 925/2006 actualizata.
- Formularul nr. 14 si Formularul nr. 15 si anexele la acesta.
3. Cerinta obligatorie:
Daca oferta este depusa de o asociatie (consortiu), indeplinirea criteriilor de calificare si selectie va fi evaluata in conformitate cu Acordul/Contractul de asociere depus cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna asociatii si la oblig./componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere.
Asociatii vor trebui sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din val. contr.), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii contractului
Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea in limba romana de pe acestea.
1. Formularul nr. 11 ? in original
2. Formularul nr. 12 - in original3. Formularul nr. 13 - in original
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
: - Formularul nr. 8 ? in original.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor Certificate/Documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.- Formularul nr. 14 si Formularul nr. 15 si anexele la acesta.1. Formularul nr. 11 ? in original2. Formularul nr. 12 - in original3. Formularul nr. 13 - in original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.08.2013 10:00
Locul: La sediul Primariei Curtici, loc. Curtici, str. Primariei nr. 47, jud. Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare, reprezentantii legali/persoane imputernicite ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Daca se depun doua sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal si clasate pe primul loc) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare in plic inchis.2. Ofertantii care se incadreaza categ. IMM (facand dovada prin prezentarea documentelor prev. de Legea nr. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constituirea garantiei de particip. si de buna executie si la indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri (Form. nr. 3).3. Pentru demonstrareaindeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (art. 11 din H.G. 925/2006) sa prezinte initial doar o decl. pe proprie rasp. (cf. Form. nr. 4), semnata de reprez. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calific. astfel cum sunt solicit. in documentatia de atribuire. Decl. va fi insotita de o anexa (cf. Anexei la Form. 4) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indepl. a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile.Cerinta obligatorie: Daca oferatantul participant la procedura subcontracteaza anumite parti din contr., vor fi aplicate prev. art. 45 din O.U.G. 34/2006, si art. 11, alin.7 din H.G. 925/2006, cf.: ?autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pt. eventualii subcontactanti., dar resursele materiale si umane ale subcontr. declarat se iau in consid. pt. partea lor de implicare in contr. care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens?.Capac. tehnica si profesionala va fi evaluata in functie de modul in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, contract. si subcontr. acestuia, cf. contr. de subcontr. si prevederilor documentatiei de atribuire. Anterior semnarii contr., operatorului declarat castigator i se va solicita sa prezinte acordul de subcontractare din care sa rezulte partea din contr. pe care o va indepl. subcontr. (fizic si valoric, inclusiv ca procent din val. contr.), precum si modul de utiliz. a resurselor tehnice si umane.Daca contr. de subcontractare sunt incheiate in alta limba decat lb. romana, se va prezenta copie de pe contr. si traducerea legalizata in lb. romana - Formularul nr. 9 si Formularul nr. 10? in original.Contravaloarea produselor furnizate/lucrarilor de montare executate se va achita partial, in functie de gradul de indeplinire a contractului, raportat la comanda formulata de catre achizitor, dupa receptia de catre achizitor a produselor furnizate/lucrarilor conexe executate, in termen de 15 zile de la emiterea facturii de catre furnizor, dar dupa data de 24 a lunii in care se efectueaza plata (conform OUG 34/2009), aspect adus la cunostinta operatorilor economici si nu poate fi imputat ulterior autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice al Primariei Orasului
Adresa postala: str. Primariei, nr. 47, Localitatea: Curtici, Cod postal: 315200, Romania, Tel. +40 257464004, Email: [email protected], Fax: +40 257464130
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer