Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare/montare pavele pentru trotuare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: BAU DECOLUX PREST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144422/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142439
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Curtici
Adresa postala: Str. Primariei Nr. 47, Localitatea: Curtici, Cod postal: 315200, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Monica Ciupe-Vaida, Tel. +40 257464004, Email: [email protected], Fax: +40 257464130, Adresa internet (URL): www.interlegal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare/montare pavele pentru trotuare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatiile indicate de autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului ce se doreste a fi atribuit se va asigura furnizarea, transportul si montarea pavelelor pentru trotuare conform cantitatilor si specificatiilor din devizul tehnic, anexa la prezenta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113120-2 - Dale de pavare (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S119-202974din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 83 Denumirea: Achizitionare/montare pavele pentru trotuare
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BAU DECOLUX PREST S.R.L.
Adresa postala: ALEEA NUFERILOR, BL. M5, AP. 22, Localitatea: Deva, Cod postal: DEVA 330099, Romania, Tel. 0254217433, Email: [email protected], Fax: 0254217433
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Daca se depun doua sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal si clasate pe primul loc) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare in plic inchis.2. Ofertantii care se incadreaza categ. IMM (facand dovada prin prezentarea documentelor prev. de Legea nr. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constituirea garantiei de particip. si de buna executie si la indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri (Form. nr. 3).3. Pentru demonstrareaindeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (art. 11 din H.G. 925/2006) sa prezinte initial doar o decl. pe proprie rasp. (cf. Form. nr. 4), semnata de reprez. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calific. astfel cum sunt solicit. in documentatia de atribuire. Decl. va fi insotita de o anexa (cf. Anexei la Form. 4) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indepl. a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile.Cerinta obligatorie: Daca oferatantul participant la procedura subcontracteaza anumite parti din contr., vor fi aplicate prev. art. 45 din O.U.G. 34/2006, si art. 11, alin.7 din H.G. 925/2006, cf.: ?autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pt. eventualii subcontactanti., dar resursele materiale si umane ale subcontr. declarat se iau in consid. pt. partea lor de implicare in contr. care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens?.Capac. tehnica si profesionala va fi evaluata in functie de modul in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, contract. si subcontr. acestuia, cf. contr. de subcontr. si prevederilor documentatiei de atribuire. Anterior semnarii contr., operatorului declarat castigator i se va solicita sa prezinte acordul de subcontractare din care sa rezulte partea din contr. pe care o va indepl. subcontr. (fizic si valoric, inclusiv ca procent din val. contr.), precum si modul de utiliz. a resurselor tehnice si umane.Daca contr. de subcontractare sunt incheiate in alta limba decat lb. romana, se va prezenta copie de pe contr. si traducerea legalizata in lb. romana - Formularul nr. 9 si Formularul nr. 10? in original.Contravaloarea produselor furnizate/lucrarilor de montare executate se va achita partial, in functie de gradul de indeplinire a contractului, raportat la comanda formulata de catre achizitor, dupa receptia de catre achizitor a produselor furnizate/lucrarilor conexe executate, in termen de 15 zile de la emiterea facturii de catre furnizor, dar dupa data de 24 a lunii in care se efectueaza plata (conform OUG 34/2009), aspect adus la cunostinta operatorilor economici si nu poate fi imputat ulterior autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice al Primariei Orasului
Adresa postala: str. Primariei, nr. 47, Localitatea: Curtici, Cod postal: 315200, Romania, Tel. +40 257464004, Email: [email protected], Fax: +40 257464130
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer