Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionat despicator + Directia Silvica Bacau


Anunt de participare numarul 147329/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Strada Petricani, nr. 9A, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: sat Lilieci, comuna Hemeius ( Parc Dendrologic), Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607237, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel. +40 234588959, In atentia: Popa Neculai, Fax: +40 234571905
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionat despicator + Directia Silvica Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ocolul silvic Caiuti,
localitatea Caiuti
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se achizitioneaza un despicator plus accesorii pentru despicat lemn de foc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16600000-1 - Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
un despicator cu accesorii
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 525 lei.Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar-scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original-plata in numerar la caseria DS BC, chitanta prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor-ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO20BRDE040SV18401150400, deschis la BRD S.A.Bacau). Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ? despicator.?.-fila cec confirmata de banca emitenta pana la deschiderii ofertelorEchivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea urmatoarelor formulare:
- " Declaratie de eligibilitate ", " Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare", " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 din OUG34/2006 (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea, derularea si finalizarea actualei proceduri sunt:
Ghelasa Viorel -director, Manaila Gheorghe-director tehnic, Tabacaru Ion-director economic, Arsinte Neculai-sef Birou Productie, Melania Rusu ? sef Birou Financiar Contabil, Neculai Popa- sef Birou Investitii, Gheorghe Popa - responsabil mecanizare, Ioan Bitir ?responsabil Investitii, Animaria Caliap ?responsabil achizitii)
Se va prezenta " Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta " conform prevederilor Ordinului 314/2010.;
- Prezentarea certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAF privind indeplinirea obligatiilor de plata. Din certificatele fiscale sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.4 din HG nr. 958/2006.
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La deschiderea ofertelor se vor anexa documente justificative pentru aceste inlesniri. Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte:
a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b. codul unic de inregistrare;
c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
d. structura actionariatului;
e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f. domeniul de activitate principal;
g. domeniile de activitate secundare;
Sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii, ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Demonstrarea cifrei de afaceri se va realiza prin prezentarea unor extrase de bilant. In cazul, in care oferta este depusa prin
asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani va fi de minim 70.000 lei. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Demonstrarea cifrei de afaceri se varealiza prin prezentarea unor extrase de bilant. In cazul, in care oferta este depusa prin asociere, fiecare operator economic dincadrul asocierii va completa acest formular.Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani va fi de minim 70.000 lei. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.Aceasta lista va contine cel putin un contract care prezinta livrari de produse similare in valoare de cel putin 35000 lei. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Completarea formularului ?experienta similara?.
Prezentare certificat ISO9001 sau similar,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.Aceasta lista va contine cel putin uncontract care prezinta livrari de produse similare in valoare de cel putin 35000 lei. Livrarile de produse se confirma prinprezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Completarea formularului ?experienta similara?.Prezentare certificat ISO9001 sau similar,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 11:00
Locul: sediul D.S. Bacau-Parcul Dendrologic Hemeius
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
S-a adoptat procedura de licitatie deschisa deoarece la nivelul RNP Romsilva valoarea cumulata pe acest cod CPV este mai mare de 130.000 euro. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prezentarea de noi documente in plic sigilat, care sa contina noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: Parc Dendrologic Hemeius, sat Lileci, com Hemeius., Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607237, Romania, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer