Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitonare statie automata de monitorizare a calitatii aerului


Anunt de participare numarul 87827/03.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
Adresa postala: Vaslui. str. Calugareni, nr.63, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730149, Romania, Punct(e) de contact: Maria Cazan, Tel.00 40 3335 401 723, Email: [email protected], Fax: 00 40 235 361 849, Adresa internet (URL): http: //www.apmvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitonare statie automatade monitorizare a calitatii aerului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediu APM Vaslui, str. calugareni, nr63 si Husi, str Recea , nr 1
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza o statie de monitorizare a calitatii aerului( suport fizic si echipamente), microstatie meteo, sistem comunicatii si softwarw sistem de achizitie, transmitere si afisare date , instruire , piese de schimb si consumabile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38344000-8 - Aparate de monitorizare a gradului de poluare (Rev.2)
38127000-1-Statii meteorologice (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
64212700-2-Servicii UMTS (Universal Mobile Telephone System Sistem universal de telecomunicatii mobile) (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
.Statia de Monitorizare a calitatii aerului: Suport fizic, Echipamente pentru Monitorizare, Prelevare si Calibrare,
Cabina pentru statia de monitorizare-1 buc
Accesorii interne si alte dispositive-1 buc
Instalarea in amplasament-1 buc
Scara acces pe acoperis-1 buc
Colector si pompa de prelevare-1 buc
Analizor de SO2-1 buc
Analizor de NO/NO2/Nox-1 buc
Analizor de CO-1 buc
Analizor de O3 cu calibrator intern-1 buc
Prelevator pentru PM10/PM2, 5 si analiza Pb-1 buc
Analizor pentru PM10/PM2, 5-1 buc
Analizor COV-BTEX-1 buc
Trusa de scule pentru analizoare si prelevatoare-1 buc
Calibrator pentru SO2, NOx, CO, O3 si COV-BTEX -1 buc
Butelii de gaz pentru calibrarii pentru SO2, NO, CO, COV-1 buc
Generator de aer zero-1 buc
Sistem de conditionare si continuitate a energiei electrice-1 buc
2.Microstatie -Meteo
Catarg meteo, 10m, telescopic-1 buc
Senzor directie vant (girueta)-1 buc
Senzor viteza vant (anenometru)-1 buc
Senzor de temperatura (termometru)-1 buc
Senzor umiditate relativa-1 buc
Senzor presiune atmosferica (barometru)-1 buc
Senzor radiatie solara (piranometru)-1 buc
Senzor de precipitatii (senzor de ploaie)-1 buc
3.Sistem Comunicatii si Software sistem de achizitie, transmitere si afisare-1 buc
Datalogger/sistem control si software-1 buc
Dispozitiv modem-1 buc
Sistem de informare public-2 buc
Panouri electronice out door (exterior) inclusiv suport pentru instalare-2 buc
Panouri electronice in door cu screen touch ( panou interior)-1 buc
4.Instruirepentru operarea echipamentelor din statia automata
5.Piese de schimb si consumabile pentru statia de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 254, 800EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare 13000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri : Programul Phare CBC 2006 Bugetul de Stat Ministerul Mediuluigarantie de participare : cu op in cont RO51TREZ6565005XXX000228, Trez Vaslui, CF 4359580
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/ subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 5 Declaratie privind eligibilitateaFormularul 6 Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;Adresa de la Instanta Competenta / Curtea Districtuala / Agentie Guvernamentale unde isi are sediul compania / sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificat pentru plata CASCazier judiciar pentru administratorul/administratorii asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator care semneaza declaratia privind eligibilitatea. In cazul in care declaratia mentionata este semnata de o persoana imputernicita se va prezenta cazierul judiciar pentru aceasta persoana precum si cel al administratorului/administratorilor care a imputernicit aceasta persoanaCazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
Toate documentele sa fie valbile la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7 cu inf generale
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.De asemenea, acest formular cu inf generale trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractor declarat in ofertaNumai ofertantul va depune Bilantul Contabil:
- Bilantul de pe ultimul an fiscal vizat si inregistrat de organele competente in copie semnat si stampilat conform cu originalulIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.In cazul in care, pentru exercitiul financiar 2008 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2007, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Informatii privindcifra de afaceri: Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008). Se completeaza Formularul 7 - Informatii generale.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)
Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: ANUL CURS RON/EURO
2006 3.5258
2007 3.3353
2008 3.6800
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii cifra de afaceri: Cerinta minimaa) Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva.b) Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie mai mare de :400 000 EURO
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul societatii ofertantului in ultimii 3 ani (conform Formularului 8 )Ofertantul va face dovada existentei mijloacelor tehnice necesare si a personalului angajat calificat pentru efectuarea serviciilor de garantie si intretinere. Astfel, furnizorul va depune odata cu oferta documente din care sa reiasa ca dispune detehnicieni instruiti din punct de vedere profesional, cu experienta dovedita de cel putin 18 luni in gestionarea statiilor de monitorizare a calitatii aerului si a echipamentelor de acest tip, capabili sa ofere servicii tehnice si de intretinere pentru toate articolele furnizate in baza acestui contract, in cel mai scurt timp, pe teritoriul judetului VasluiOfertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte Formularul 10privind experienta similara.
Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 10 se va completa separat un Formular 11 (experienta similara: detalierea proiectelor incluse in form 10) la care se vor atasa documente suport (copii dupa contracte, recomandari, procesele verbale de receptie. Convertirea in euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru anul finalizarii contractului.
Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul Bancii Centrale Europene din ziua publicarii anuntului de participare la licitatie.Se vor prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru firmele ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent si ISO 14001 sau echivalent.
Ofertantul va completa Formularul 12 Sisteme de asigurare a calitatii
Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de furnizare, conform Formularulului 13 Sanatate si protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) a finalizat in ultimii 3 ani (calculati de la data limita a depunerii ofertelor) cel putin un contract al carui obiect a fost furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unei statii automatepentru monitorizarea calitatii aerului in valoare de minim 250 000 euro, care sa indeplineasca criteriile si cerintele prevazute in standardele EN corespunzatoare domeniuluiOfertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii respectiv ISO 9001 sau echivalent si ISO 14001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.11.2009 14:00
Locul: Sediu APM vaslui, str. Calugareni, nr.63
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite de firmele ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): fonduri ; programul PHARE CBC 2006, Bugetul de stat- Ministerul Mediuluigarantie de participare : cu OP in cont RO51TREZ6565005XXX000228, Trez Vaslui, CF 4359580
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul nartional pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleus, nr 6Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040213104641, Email: [email protected], Fax: 0040213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelIasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul JuridicContencios Admnistrativ si Resurse Umane, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Adresa postala: str Calugareni, nr.63, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730149, Romania, Tel.0335401723, Email: [email protected], Fax: 0235361842, Adresa internet (URL): www.apmvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2009 17:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer