Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achiztie piese de schimb pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale


Anunt de participare (utilitati) numarul 138207/16.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: [email protected], Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achiztie piese de schimb pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Sectiei L3 Fetesti
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese de schimb pentru lucrari de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946220-8 - Lame de macaz, inimi de macaz, ace de macaz si piese de incrucisare (Rev.2)
34946000-0-Materiale si articole de constructii feroviare (Rev.2)
34946120-7-Materiale feroviare (Rev.2)
34946224-6-Piese de incrucisare (Rev.2)
44531400-5-Bolturi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Bucsa excentrica cu pana tip 49 - 400 bucati
Bucsa excentrica cu pana tip 65 - 200 bucati
Bucsa centrica - 200 bucati
Placuta siguranta H cu splint - 500 bucati
Pivot calcai ace articulatie - 60 bucati
Bucsa excentrica B2 tip templex - 150 bucati
Bolturi C2 tip 49 - 850 bucati
Bolturi C2 tip 60 -50 bucati
Bolturi C2 tip 65 -50 bucati
Bolturi C3 - 500 bucati
Bolturi C4 - 330 bucati
Bolturi C5 - 220 bucati
Bolturi C6 - 215 bucati
Caseta inzavorare tip contraac 49 - 67 bucati
Caseta inzavorare tip contraac 49 TDJ - 21 bucati
Caseta inzavorare tip contraac 60 - 20 bucati
Caseta inzavorare tip contraac 65 -8 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 113, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de 2.272 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor.1)GP se constituie prin ordin de plata in contul Suc.CREIR CF CTA CUI 15855872, cont nr.RO12INGB0004008195958913 ING BANK SUC. CTA sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig., in original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus.b)chitanta la caseria CREIR CTA, numai daca suma nu depaseste 5000 lei.IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. AC are dreptul de a retine GP in urmatoarele situatii: ofertantul isi retrage oferta, in perioada de valabil. a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabil.a of.si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr.;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr.de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei; in cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire, la CNSC, iar acesta respinge contestatia, AC va retine din GP, conf. cu art.278 indice 1 din OUG 34/2006, suma de 1.136 lei. Garant.de buna executie va fi de 5% din pretul contractului de produse, fara TVA.IMM reducere cu 50%.Garantia de buna executie se constituie printr-un instr.de garantare emis in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive, conf. art.90, alin.(3) din HG nr. 925/2006.Garantia sa fie irevocabila.Instr.de garant.sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contr.garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CNCF CFR SA 2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta acordul de asociere(Form.44), precizare lider de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12 A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in original.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in original.3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) - in original.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12 C din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat) - in original7.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) - in original.Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti- Suc. ?CREIR CF ? Constanta urmatorii: ing. Maer Dorin-director, ec.Mega Joita?contabil sef, ing. Moisei Claudiu-sef Serviciul LAT, ing. Petrescu Daniel-sef Serviciu Linii, ec. Tudor C-tin-Sef Serviciu Comercial, jr. Lazar Camelia-sef Oficiu Juridic, ing. Belu Daniela - sef Birou Achizitii Publice.NOTA: 1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca: a)in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c¹)in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: - ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau carese afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si furnizarea unor produse similare cu cele supuse achizitiei - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului;Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.2.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Fisa de parteneriat?;??Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Sectiunea formulare ».3. Autorizari/Agremente/Omologari eliberate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane ? AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru produsul supus achizitiei, valabile la data deschiderii ofertelor.Ofertantul are obligatia de a asigura valabilitatea autorizatiei si agrementului AFER pe toata perioada derularii contractului.Nota: a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta: - Autorizatie de furnizor feroviar vizata la zi, valabila la data depunerii ofertelor.- Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta: - Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, valabil la data depunerii ofertelor- Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs (in situatia in care produsele nu provin din import)/ agrement tehnic feroviar (dupa caz).Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia/agrementul AFER pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa (daca este cazul), in situatia in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pentru ultimii 3 ani a ofertantului.In vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile vizate si inregistrate de organele competente sau orice documente din care sa reiasa cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani.
2.Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma auttentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angaiamentul ferm va fi depus in original. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12 A in original, si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OUG 34/2006.si va depune in acest sens Formularul 12 B in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3(trei) ani ce va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12D din Sectiunea ?Modele de formulare?). Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea a maxim 3 contracte de furnizare produse similare in valoare cumulata de minim 74.250 lei fara TVA si depunerea documentelor doveditoare (parti relevante contracte/procese verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare -Formular B5, Sectiunea Modele de formulare).
2.Declaratie referitoare la personalul /organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Se va prezenta curriculum vitae pentru personalul de conducere si persoana/persoanele responsabile pentru executarea contractului.
3.Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, 1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OG 34/2006.
1.STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare.Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca toti membrii asocierii o indeplinesc.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In cadrul lic. electr., procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Limita pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit depinde de fiecare ofertant in parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, in conf cu art. 202 din OUG34/2006;Nr runde licitatie electronica: 1(una).Durata runda licitatie: 1zi(24ore).LE se va incheia dupa terminare runda licitare. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul LE sunt: ?ofertantii pot vedea cea mai buna oferta? si ?ofertantii pot vedea nr de participanti inscrisi la licitatie?. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 241617402, in termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma licitatiei electronice in forma prevazuta la cap. IV.4.2 din prezenta sectiune.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10/4/312/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2012 13:30
Locul: Sediul Sucursalei CREI CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, Constanta, etaj 3, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal - Daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2.Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY de la urmatoarea adresa web: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2012 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer