Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achiztionarea de servicii si produse pentru implementarea ?Sistemului Informatic de Management al Evenimentelor de Ordine Publica?- SIMIEOP


Anunt de participare numarul 137270/07.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, Tel. +40 0214301925, In atentia: Daniel POPA, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achiztionarea de servicii si produse pentruimplementarea ?Sistemului Informatic de Management al Evenimentelor de Ordine Publica?- SIMIEOP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Administratiei si Internelor Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Romania,
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de servicii si produse pentru implementarea unei platforme integrate de aplicatii software pentru realizarea Sistemului Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publica, destinat Centrului Operational de Comanda al Ministerului Administratiei si Internelor care sa asigure gestionarea intr-o forma consolidata a necesarului de date si informatii pentru fundamentarea deciziei pe timpul desfasurarii activitatilor de planificare, coordonare si conducere a actiunilor specifice la nivelul tuturor structurilor de ordine publica, proiectarea si implementarea unor metode avansate de analiza strategica, operationala si tactica a evenimentelor, precum si asigurarea interoperabilitatii la nivel organizational si a integrarii la nivel tehnic intre sistemele informatice ale structurile de ordine publica. Contractul va asigura receptionarea echipamentelor si licentelor necesare dezvoltarii si punerii in functiune a sistemului informatic, proiectarea, dezvoltarea, testarea, validarea, trecerea in productie si asigurarea mentenantei acestuia precum si elaborarea, editarea si tiparirea manualelor de administrare si utilizare ale SIMIEOP, instruirea utilizatorilor cu privire la structura si functionalitatile sistemului informatic. Sistemul informatic va contribui la posibilitatea informarii in timp real supra evenimentelor si realizarea cooperarii intre structurile de ordine publica atat in plan teritorial cat si pe nivele ierarhice, implementarea unor instrumente moderne de monitorizare, analiza si evaluare care sa permita realizarea operativa a unor sinteze si rapoarte necesare fundamentarii deciziei, precum si coordonarea misiunilor de amploare desfasurate in spatiul public, cu dimensiune nationala sau internationala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- implementare infrastructura HW 1.613.750 LEI (din care pentru echipamente 990.000 lei) fara TVA
- analiza, proiectare, dezvoltare si configurare 6.388.250 LEI fara TVA
- roll-out (instalarea software, configurarea mediu de productie si executie program roll-out) 421.000 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 8, 423, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 168.460 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu cea a ofertelor, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: - prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original.- in cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se vor folosi urmatoarele: RO86TREZ7005005XXX000168, Cont deschis la Directia de Trezoreriea municipiului Bucuresti, Cod Fiscal 4267095.Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G.R. nr. 925/2006.Suma ce se va retine contestatorului, in conditiile art. 278^1 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, din garantia departicipare in raport cu valoarea estimata a contractului, este de 8.402, 30 lei.Ofertele care nu sunt insotite, la data deschiderii de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului. Cuantumul acesteia va fi de 10% din pretul contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si modificat conform H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% prin F.S.E in cadrul P.O.D.C.A 2007?2013 si 15% de la bugetul de stat(cod SMIS 30263)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert) trebuie sa prezinte aviz(e) de securitate industriala eliberat(e) de DGIPI al MAI la data depunerii ofertelor, in conformitate cu OMAI74/2010 publicat in MO193/26.03.2010. Solicitarea va fi adresata cu min 33 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Note: Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele si prenumele persoanei semnatare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 1.Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; se va completaFormularulnr. 2 depus in original (lider, asociat, tert).Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Operatorul economic (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 3.
Nota: In cazul tertului sustinator Formularul nr. 3 se va completa numai cu literele a, c^1 si d.Certificat de atestare fiscala eliberat, in luna anterioara depunerii ofertei, de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care trebuie sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare eliberarii acestuia (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat in luna anterioara depunerii ofertei, din care trebuie sa reiasa obligatiile exigibile catre bugetul local la data eliberarii acestuia (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).Cerinta nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaOperatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularulnr. 4.Certificatul se va prezenta in original si se solicita conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010.Cerinta nr. 4 -Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Operatorul economic (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 5, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functii de decizie: Stoica Ion, Tudor Danut, Stelica Dragulin, Adrian Romanica, Andrei Gheorghe, Pacurar Gheorghe, Florin Cosmoiu, Romica Marinescu, Emil Lungu. Note: Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
A nu se folosi prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nuvor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Pentru persoane juridice/fizice romane/ straine
1. Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului - valabil la data deschiderii ofertelor -din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si ca societatea are ca obiect de activitate furnizareaproduselor si serviciilor solicitate prin prezenta procedura.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale privindsituatia economica si financiara
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
Cerinta nr. 2Bilanturile contabile aferente anilor2009, 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata , ,conformcu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Cerinta nr. 3Informatii privind media cifrei de afaceri globala.Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati.
Pentru a fi considerat calificat operatorul economic trebuie sa faca dovada unui nivel minim al Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani financiari incheiati (2009, 2010, 2011) in valoare de 16.800.000 lei fara T.V.A.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 4
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 3
Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului(echipa de management al proiectului din partea Ofertantului)formata din: Nota:
a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate;
b. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
c. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai candidatului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de catre titular, semna si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate./d. In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana./e. Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant pot fi inlocuiti doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire.
1. Expert project manager ? 1 expert
Pregatire profesionala: - absolvent de cursuri cu certificare profesionala in domeniul managementului de proiect, pe baza unei metodologii de management de proiect recunoscute la nivel international ? Project Management Professional (PMP) sau echivalent.Experienta generala:
- minimum 5 ani in domeniul managementului de proiect
Experienta profesionala specifica:
- experienta privind participarea in calitate de manager de proiect la implementarea a cel putin unui proiect IT de anvergura privind implementarea unor aplicatii software de business pentru centre operationale de comanda si control.
2. Arhitect de sistem -2 experti
Pregatire profesionala: - studii superioare in domeniul economic, tehnic sau IT&Cabsolvite cu diploma de licenta
- cel putin un expert cu Certificare TOGAF sau echivalent; cunoasterea a cel putin unui framework de realizare de arhitecturi de tip enterprise
- cel putin un expert cu Certificare ITIL Practitioner (v2) sau ITIL Intermediate Level (v3) sau echivalent
- cel putin un expert cu Certificare COBIT Foundation, ISO 20000 Foundation sau echivalent
Experienta generala in domeniul studiilor:
- minimum 5 aniExperienta profesionala specifica:
- cel putin un expert va avea experienta de arhitect de solutie pentru un sistem care a inclus o solutie de gestiune geospatiala a datelor
- cel putin un expert va avea experienta de proiectare/implementare a unui sistem de aplicatii software specializate (care gestioneaza procese de business specifice) pentru centre operationale de comanda si control.
3. Analist de business ? 3 experti
Pregatire profesionala: /cel putin doi experti vor detine o Certificare tehnica specifica platformei software geospatiale ofertate/cel putin un expert va detine o Certificare profesionala sau Certificat de absolvire de cursuri profesionale in domeniul analizei de business/cel putin un expert va detine o Certificare profesionala sau Certificat de absolvire de cursuri in domeniul modelarii proceselor de business,
Experienta generala in domeniul studiilor: min 3 ani de experienta ca Analist de business (analiza proceselor de lucru)
Experienta profesionala specifica: un expert nominalizat va detine experienta relevanta in cadrul a minim unui proiect de realizare a centrelor de comanda si control/1 expert nominalizat va detine experienta relevanta in cadrul a minim unui proiect de implementare de solutii soft geospatiale/
/1 expert nominalizat va detine experienta relevanta de participare in calitate de analist de business in cadrul a minim unui proiect de implementare de solutii soft specifice de business(gestiune a activitatilor unei organizatii)/Prin experienta relevanta in contextul cerintelor pentru acesti experti se intelege experienta de analiza si documentare a cerintelor utilizatorilor.
4.Inginer de sistem?Specialist implementare componenta de management al interactiunii cu utilizatorii-1exp/Pregatire prof: studii sup in domeniul ec, th sau IT&C absol cu diploma de lic/certif ITIL Foundation sau echivalent/certificare a competentei tehnice pentru componenta soft de management al interactiunii cu utilizatorii ofertata, ca urmare a unor sesiuni de formare prof/Experienta profesionala generala: minim 3 ani experienta in domeniul IT&C/Experienta prof specifica:
exper in cel putin 1 proiect in cadrul caruia a realizat implementarea unei aplicatii similare de management al interactiunii cu utilizatorii
5. Inginer de sistem - Specialist in securitatea informatica ? 1 expert
Pregatire profesionala: /Certificarea competentelor de nivel avansat privind managementul securitatii sistemelor informatice, dovedita prin certificare Certified Information Security Manager (CISM) sau Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sau echivalent
/Certificare ITIL Foundation sau echivalent
/Competente privind auditul sistemelor informatice, dovedite prin certificare profesionala emisa de un organism cu recunoastere nationala sau internationala
/Dovada participarii la cel putin un curs in domeniul managementului securitatii informatiei conform ISO 27001 sau echivalent.
Experienta generala in domeniul studiilor:
/minimum 3 ani de experienta ca specialist in securitate informatica
Experienta profesionala specifica:
/Experienta in cadrul a cel putin unui proiect in cadrul caruia a fost responsabil si a realizat activitati de analiza a riscurilor asociate sistemelor informaticesi de creare a politicilor de securitate
6. Arhitect software ? team leader dezvoltare software ? 1 expert
Pregatire profesionala: /Pregatire profesionala certificata relevanta in domeniul proiectarii arhitecturilor softwareExperienta generala in domeniul studiilor:
/minimum 3 ani in domeniul proiectarii arhitecturilor software
Experienta profesionala specifica:
/Participare in cel putin 1 proiect de dezvoltare/implementare a unei solutii software GIS, intr-un rol de arhitect software
7. Inginer de sistem ? dezvoltator software ? 2 experti
Pregatire profesionala: /Cursuri de instruire cu certificat de absolvire pentru dezvoltarea de solutii IT cu componenta GIS desktop si web;
/Cunostinte in domeniul limbajelor de programare care vor fi folosite pentru dezvoltarea solutiei ofertate
/Cel putin unul dintre cei doi experti nominalizati va o detine certificare profesionala in domeniul programarii software/Cel putin unul dintre cei doi experti nominalizati va detine experienta in utilizarea limbajelor de modelare grafica a proceselor si a datelor utilizate in domeniul dezvoltarii de software (spre exemplu UML)
Experienta generala in domeniul studiilor:
/minimum 3 ani de experienta ca dezvoltator software
Experienta profesionala specifica:
/unul dintre cei doi experti nominalizati va detine experienta specifica in cadrul a cel putin unui proiect in care a fost responsabil pentru dezvoltare de solutii software cu componenta GIS
/unul dintre cei doi experti nominalizati va detine experienta specifica in calitate de lider al echipei de dezvoltare in cadrul unui proiect de dezvoltare software pentru centre operationale de comanda si control.
8. Specialist GIS - 3 experti
Pregatire profesionala: /Cursuri de pregatire absolvite cu certificare pentru dezvoltarea de solutii IT cu componenta GIS desktop si web;
Experienta profesionala generala: /Competente avansate in realizarea de analize si prelucrari de date GIS, dovedite prin participarea la cel putin un proiect cu componenta GIS in domeniul centrelor de comanda si control, in care a ocupat o pozitie similara;
/Minimum 3 ani de experienta in implementarea unor aplicatii web si desktop GIS;
Experienta profesionala specifica:
/unul dintre expertii nominalizati trebuie sa fi participat (intr-un rol similar) la implementarea a cel putin unui proiect de realizare a unei aplicatii software GIS bazata pe analiza de tip incident management.
/unul dintre expertii nominalizati trebuie sa fi participat (intr-un rol similar) la implementarea a cel putin unui proiect de implementare a unui centru de comanda si control.
9. Inginer de sistem -Expert baze de date ? 1 expert
Pregatire profesionala: /pregatire profesionala si certificare ca administrator de baze de dateExperienta generala in domeniul studiilor:
/de experienta profesionalain rolul de administrator de baze de date
Experienta profesionala specifica:
/3 ani de experienta specifica in proiecte in care a fost responsabil de construirea si intretinerea sau actualizarea bazelor de date. Prin experienta specifica se intelege experienta cu tehnologia sistemului de management al bazelor de date ofertat in cadrul acestui proiect.
10.Inginer de sistem ? Expert sisteme de operare -1 expert/Pregatire profesionala: Studii superioare in domeniul economic, tehnic sau IT&Cabsolvite cu diploma de licenta/Certificare de administrator pentru tipul de sistem de operare server ofertat/Experienta generala in domeniul studiilor minim 5 ani/Experienta profesionala specifica: Participare in cel putin 1 proiect, intr-un rol similar./11.Inginer de sistem ? Expert sisteme de comunicatii ? 1 expert/Pregatire profesionala: Studii superioare in domeniul economic, tehnic sau IT&Cabsolvite cu diploma de licenta/Certificare CCNP sau echivalent/Certificare ITIL Foundation sau echivalent/Experienta generala in domeniul studiilor minim 5 ani/Experienta profesionala specifica: Participare in cel putin 1 proiect intr-un rol similar
12.Ing de testare-Manager testare functi si de performanta?1exp/Pregatire prof: Cursuri de instr si certif teh in dom testarii aplicati soft(de tip ISTQB sau echiv)/Certificare prof a competentelor teh de utilizare a platformei de test soft care va fi utilizata in cadrul proiectului/Experienta generala in dom stud: min 3ani experienta prof generala in rolul de responsabil testare(functionala si de performanta) pentru aplicatii soft/Experienta prof specifica: participare in rolul de responsabil testare aplicatii soft in cel putin 1 proiect in cadrul caruia a fost responsabil cu gestionarea ciclului de testare(adica: analiza cerintelor de testare, dezvoltarea si intretinerea scripturilor de testare, identificarea si crearea datelor de test, executia testelor, raportarea si managementul de erori detectate in timpul procesului de testare?folosind utilitare de testare soft: generatoare de date, utilitarede testare automata, raportare de defecte, testare de regresie)
13.Ing de testare-Expert testare functi si de performanta 3exp/Pregatire prof: Cursuri de instruire si certif teh in dom testarii aplic soft(de tipISTQB sau echiv)/Certif prof a competent teh de utilizare a platformei de test soft care va fi utilizata in cadrul proiect/Experi generala in dom studi: min 3ani de exper prof generala in rolul de responsabil testare(functionala si de performanta)pt aplicat soft/Experienta prof specifica: cel putin 2exp propusi vor avea experienta specifica in cel putin 1 proiect in cadrul caruia au fost responsabili cu gesti ciclului de(adica: analiza cerintelor de test, dezvolt si intretinerea scripturilor de test, identificarea si crearea datelor de test, executia testelor, raportarea si managementul de erori detectate in timpul procesului de test)/cel putin 1exp propus va avea experienta specif cel putin in cadrul unui proiect in cadrul caruia a utilizat aplic specializ de test soft: generatoare de date, utilitare de test automat, raport de defecte, test de regresie
Cerinta nr. 4
Informatii privind asocierea/Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii/Cerinta nr. 6In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 1(experienta similara)
1. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii, similare din punct de vedere al ariei de acoperire si al complexitatii, prestate in ultimii 3 ani de la data deschiderii ofertei, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa reiasa: - implementarea unei solutii informatice de tip similar, pentru managementul actiunilor/misiunilor sau a altor activitati echivalente pentru realizarea analizelor operationale si tactice pentru centre operationale de comanda si control.
2. Prezentarea cel putin a unui document doveditor privind serviciile similare prestate, astfel:
- contract/proces-verbal de receptie (inclusiv partiala in cazul contractelor aflate in derulare) din care sa rezulte obiectul contractului;
- cel putin un contract avand ca obiect implementarea unei solutii informatice de tip similar, pentru managementul actiunilor/misiunilor sau a altor activitati echivalente pentru realizarea analizelor operationale si tactice pentru centre operationale de comanda si control, cu valoare totala insumata pentru serviciile prestate si bunurile furnizate in cadrul acestor contracte care sa fie de cel putin 8.400.000 lei.
Cerinta nr. 2
Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de caredispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ ofertant
Informatii generale despre personalul ofertantului implicat in indeplinirea contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Nota:
a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
b. Expertii non-cheie/suport vor fi de asemenea supusi conditiilor Ordinul MAI nr. 74/2010 .
Cerinta nr. 1 Standarde de asigurare a calitatii
Ofertantul va prezenta certificate sau alte documente emise de organisme independente, valabile la data deschiderii ofertelor, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standarde de referinta privind sistemul de management SR EN ISO 9001:2008 care acopera procesele de dezvoltare software si suport tehnic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 10:30
Locul: Sediul DAACTI, Bucuresti, Str. Leaota, nr.2A, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Numarul de participanti din partea aceluias ofertant in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor se recomanda a nu fi mai mare de 2.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 85% prin Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 ? 2013 si 15% de la bugetul de stat (cod SMIS 30263).
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Pentru obtinerea avizului de securitate industriala se va adresa o solicitare scrisa autoritatii contractante, prin posta sau prin reprezentant, respectand prevederile art.11, 18 alin(4)al OMAI nr.74/2010, la care se vor anexa toate documentele necesare conform ordinului.Solicitarea acestui aviz are la baza faptul ca documente din cadrul proiectului de executie sunt clasificate?Secret de serviciu?, sens in care, conform art.2, alin.(3) din Omai nr.74/2010, la incheierea contractului se va avea in vedere introducerea urmatoarelor clauze: a)Retragerea avizului de securitate industriala in conditiile art.7 din OMAI nr.74/2010;b)Neeliberarea avizului de securitate industriala de catre DGIPI, in cazul in care obligativitatea clasificarii unor componente ale contractului a intervenit pe parcursul executarii acestuia. In conformitate cu prevederile cap.VI al ordinului, contractele clasificate vor cuprinde anexe de securitate care vor fi semnate de partile contractante si avizate de DGIPI. Continutul acestora va cuprinde datele mentionate la art.25 ale OMAI nr.74/2010.Neintreprinderea la timp a diligentelor necesare obtinerii avizului/avizelor de securitate de operatorii economici care doresc sa participe la procedura exonereaza autoritatea contractanta de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui/acestora.Avizul/avizele depus/depuse dupa deschiderea ofertelor se ia/iau in considerare daca se face dovada depunerii documentelor necesare obtinerii acestuia/acestora cu 33 de zile inainte de data stabilita pentru sedinta de deschidere.Neprezentarea avizului pana la data incheierii raportului de atribuire duce automat la respingerea ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 0213037080, Email: [email protected], Fax: +40 0213112052
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2012 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer