Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acid azotic tehnic 98%


Anunt de participare (utilitati) numarul 148782/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Anda Pistol, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Documentatia de atribuire este anexata la anuntul de participare
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ofertele se vor depune in SEAP - www.e-licitatie.ro - conform cap. IV.4
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acid azotic tehnic 98%
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationalw a Uraniului ? S.A., str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov,
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 47 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 806, 520RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoare maxima estimata contracte subsecvente: an 2014 - 1.701.630 lei fara TVA; an 2015 - 1.701.630 lei fara TVA; an 2016 - 1.701.630 lei fara TVA;an 2017- 1.701.630 lei fara TVA. Calendarul estimativ al procedurii este mentionat la punctul II.2.1
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Acid azotic tehnic 98%
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24411000-8 - Acid azotic si saruri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime:
2014: Cantitate maxima estimata 630 tone; Cantitate minima estimata 100 tone
2015: Cantitate maxima estimata 630 tone; Cantitate minima estimata 100 tone
2016: Cantitate maxima estimata 630 tone; Cantitate minima estimata 100 tone
2017: Cantitate maxima estimata 630 tone; Cantitate minima estimata 100 tone
TOTAL Cantitate maxima estimata 2520 tone; Cantitate minima estimata 400 toneCalendarul estimativ de aplicare a procedurii: 20.12.2013 - 30.01.2014.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractul subsecvent nr. 1: in perioada 30.01.2014-15.02.01.2014; contractul subsecvent nr. 2: in perioada 15 ? 30.01.2015; contractul subsecvent nr. 3: in perioada 15 ? 30.01.2016; contractul subsecvent nr. 4: in perioada 15 ? 30.01.2017;
Valoarea estimata fara TVA: 6, 806, 520RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 100.000 lei. Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari cf. art. 86 al.2, 3 din HG 925/2006, (pt. cazul scrisorii de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 1)? depus in original, la/catre registratura CNU S.A., Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 68 pana la termenul limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare, in zilele lucratoare luni- joi, orele 08.00รท 16:30 si vineri orele 08.00-14.00, fiind totodata transmisa si in SEAP sub forma de document scanat, alaturi de celelate documente aferente criteriilor de calificare si propunerii tehnice, conform art. 18 din HG 1660/2006b) prin ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA (J40/1271/1998, CUI: RO 10254529) cont IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. ? G.S.G. Ag. Hurmuzachi? depus in copie cu mentiunea "conform cu originalul" prin intermediul SEAP, in format electronic sub forma de document scanat, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea criteriilor de calificare, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, conformart. 18 din HG 1660/2006Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Daca ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de CNSC, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006.In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel comunicat de BNR pentru data in care este publicat anuntul de participare in SEAP Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, va fi constitutita de catre furnizor in conformitate cu art. 90 (1) sau 90 (3) din HG 925/2006, conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din valorificarea productiei proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitate ? in original
2.Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original
3. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului 314/2010 - Ofertantul va completa Formularul C 3 din Sectiunea Formulare ? in original
4. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 Ofertantul va completa Formularul C 4 - Declaratie neincadrare in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006
Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in prezenta procedura sunt: Ioan Moraru; Aurelian Voicu; Daniela Motataianu, Stefi Clarisa Musat; Alina Gabriela Gajer; Gheorghe Socu, Ada Cecilia Ionescu; Adriana Vintilescu; Bianca Patrascu;Anda Roxana Pistol; Marian Iulian Rasaliu; Cosmin Dorel Toderas; Tudor Lavric; Florin Mardare; Ferenc Darvas; Adriana Francu; Felicia Ene; Marian Comiati
Formularul C 4 va fi completat si de eventualii subcontractanti, daca exista5.1.Date de identificare si contact despre ofertant - Formularul C5 din Sectiunea Formulare ? in original, din care pot fi culese date
referitoare la denumire, cod fiscal, adresa, telefon, persoana de contact, cod IBAN, cod postal, necesare solicitarii de clarificari ulterioare deschiderii ofertelor, intocmirii comunicarilor privind rezultatul procedurii, elaborarii anunturilor de atribuire si a intocmirii contractelor de furnizare cu ofertantul/ofertantii castigator/castigatori.
5.2. Pentru cazul in care semnatarul ofertei nu este conducatorul legal al ofertantului - imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul si/sau sa il reprezinte in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ? in original 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica romana, va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate in prezenta documentatie de atribuie ? in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va transmite, la solicitarea autoritatii contractante, documentele
din cadrul acestui punct in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezentao declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte caprodusul ofertat intra sub incidenta Regulamentului Comunitatii Europene nr. 1907/2006 pentru Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Chimicalelor ?REACH?.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezentao declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca produsul ofertat intra sub incidenta Regulamentului Comunitatii Europene nr. 1907/2006 pentru Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Chimicalelor ?REACH?.
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lista va cuprinde in mod obligatoriu cel putin un contract de furnizare a cantitatii de minim 100 tone de produs similar celui care face obiectul contractului.Livrarea de produse similare se confirma prin prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie, emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea cantitatii minime de 100 tone. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - Formularul C7.Lista va cuprinde in mod obligatoriu cel putin un contract de furnizare a cantitatii de minim 100 tone de produs similar celui care face obiectul contractului.Livrarea de produse similare se confirma prin prezentarea cel putin a unui document /contract / proces-verbal de receptie, emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea cantitatii minime de 100 tone. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii uneicertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la lista echipamentelor tehnice de care dispun in vederea asigurarii calitatii la realizareacontractului.
Lista va cuprinde obligatoriu mijloacele de transportutilizate si dotarile de care dispun acestea (sistem de descarcare; lungimea racordului de legatura utilizat la descarcarea produsului etc.) in vederea descarcarii produselor, pentru mentinerea caracteristicilor produselor, conform celor solicitate in Caietul de sarcini
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la lista echipamentelor tehnice de care dispun in vederea asigurarii calitatii la realizareacontractului.Lista va cuprinde obligatoriu mijloacele de transportutilizate si dotarile de care dispun acestea (sistem de descarcare; lungimea racordului de legatura utilizat la descarcarea produsului etc.) in vederea descarcarii produselor, pentru mentinerea caracteristicilor produselor, conform celor solicitate in Caietul de sarcini - Se va completa Formularul C6
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, autoritatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare criptate in SEAP, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret2)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducerein limba romana.3)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 36 al. (1) ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.4) Pentru situatiile in care: ofertantul depune oferta individuala si sustinere; atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna; in situatia in care exista subcontractanti, pentru demonstrarea criteriilor de calificare solicitate in prezenta fisa de date, se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 a Ordinului 509/28.09.2011 - publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687/28.11.20115) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (insotita de o anexa in care sa mentioneze, succint dar precis, modul concret de indeplinire al respectivelor cerinte), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirmaindeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/ 2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 08:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer