Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acid azotic tehnic 98%


Anunt de participare (utilitati) numarul 93705/03.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Dragos PUIA, Tel.021/318.52.58, int 16, In atentia: Serviciului achizitii publice, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 021/312.91.46, Adresa internet (URL): www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala a Uraniului - Sucursala Feldioara
Adresa postala: Str. Dumbravii, nr. 1 , jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Marcel POP, Tel.0268/265.137, In atentia: Serviciului achizitii publice, Email: [email protected], Fax: 0268/265.445, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acid azotic tehnic 98%
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania Nationala a Uraniului S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov, Cod postal: 507065, Tel.: 0268-265.137, Fax: 0268-265.445
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 45 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 992, 886.5EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valori estimate: 2010 - 352.402, 50 Euro fara TVA, 2011 - 536.180 Euro fara TVA, 2012 - 540.000 Euro fara TVA, 2013 - 564.304 Euro fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de Acid azotic tehnic 98%, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24411000-8 - Acid azotic si saruri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 992, 886.5EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 25.000 lei. Garantia de buna executie va fi constitutita in procent de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din surse proprii, constituite din valorificarea productiei interne.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere / subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 12 A din Documentatia de atribuire); 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, (Formularul 12 B); 3. Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat de inregistrare; Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale despre ofertant - Ofertantul va prezenta informatiile generale prin completarea formularului B2 din Sectiunea Formulare a Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare. 2.Autorizare pentru livrarea produsului emisa de catre producator (formularul B3 din Sectiunea Formulare) sau, in cazul in care produsul solicitat de autoritatea contractanta este fabricat de catre ofertant, se vor prezenta documente care sa ateste acest fapt. 3.Certificarea sistemului calitatii se va prezenta documentul prin care se face dovada ca producatorul (care a emis si autorizatia de livrare) are implementat un sistem de asigurare a calitatii conform standardului SR: EN ISO 9001/2001 sau echivalent al acestuia; 4. Certificarea sistemului calitatii se va prezenta documentul prin care se face dovada ca ofertantul are implementat un sistem de asigurare a calitatii conform standardului SR: EN ISO 9001/2001 sau echivalent al acestuia; 5. Declaratie privind lista principalelor livrari de acid azotic tehnic efectuate in ultimii 3 ani; 6. Informatii referitoare la mijloacele de transport utilizate si dotarile de care dispun acestea, in vederea descarcarii produsului; 7. Numarul de preinregistrare REACH pentru produsul ofertat - extras din site-ul oficial.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2010 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2010 09:30
Locul: Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, comuna Feldioara, jud. Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a: Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021.318.52.58, Email: [email protected], Fax: 021.312.91.46, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2010 16:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer