Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACIZI ANORGANICI: LOT1- ACID CLORHIDRIC TEHNIC Cod CPV 24311410-4, LOT 2- ACID SULFURIC TEHNIC 96-98% COD CPV: 24311411 ? 1


Anunt de participare (utilitati) numarul 143880/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Andra Nicoleta CIUPAG, Email: [email protected], Fax: +40 268265445, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Adresa postala: str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Andra Nicoleta CIUPAG, Email: [email protected], Fax: +40 268265445
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Documentatia de atribuire este publicata integral in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) fiind anexata invitatiei de participare sau poate fi solicitata, doar in zilele lucratoare si doar intre orele 07.30÷13.30 de luni pana vineri, de la: Sucursala Feldioara a CompanieiNationale a Uraniului SA.
Adresa postala: str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Andra Nicoleta CIUPAG, Email: [email protected], Fax: +40 268265445
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006.
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACIZI ANORGANICI: LOT1- ACID CLORHIDRIC TEHNICCod CPV 24311410-4, LOT 2- ACID SULFURIC TEHNIC 96-98% COD CPV: 24311411 ? 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A.,
str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 42 luni
Valoarea estimata fara TVA: 565, 904RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 13.05.2013?28.07.2013. Calendarulestimativ deatribuirea contractelorsubsecvente pentru fiecare lot in parte: -contractul subsecvent nr.1:13.05.2013?28.07.2013, contractul subsecvent nr.2:15-30.01.2014, contractul subsecvent nr.3:15-30.01.2015, contractul subsecvent nr.4:15-30.01.2016.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACIZI ANORGANICI
LOT1- ACID CLORHIDRIC TEHNIC- se utilizeaza la instalatia de obtinere a apei demineralizate precum si la spalari membrane in operatiile de ultrafiltrare si osmoza inversa precum si la regenerarea rasinilor in operatia de dedurizare
LOT 2- ACID SULFURIC TEHNIC 96-98% - este utilizat in operatia de filtrare multimedia in cadrul instalatiei de epurare ape reziduale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24311410-4 - Acizi anorganici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Primul contract subsecvent pentru acidul clorhidric tehnic se va incheia pentru cantitatea minima, respectiv pentru 30 de tone. Primul contract subsecvent pentru acidul sulfuric tehnic se va incheia pentru cantitatea minima, respectiv pentru 80 de toneLot 1 ACID CLORHIDRIC TEHNIC:
2013: Valoare maxima estimata 24.062, 00Valoare minima estimata 8.872, 00
2014: Valoare maxima estimata 26.614, 00Valoare minima estimata 8.872, 00
2015: Valoare maxima estimata 26.614, 00Valoare minima estimata 8.872, 00
2016: Valoare maxima estimata 26.614, 00Valoare minima estimata 8.872, 00
TOTAL Valoare maxima estimata (lei) 103.904, 00Valoare minima estimata (lei) 35.488, 002013: Cantitate maxima estimata 81, 37 toneCantitate minima estimata 30 tone
2014: Cantitate maxima estimata 90 toneCantitate minima estimata 30 tone
2015: Cantitate maxima estimata 90 toneCantitate minima estimata 30 tone
2016: Cantitate maxima estimata 90 toneCantitate minima estimata 30 tone
TOTAL Cantitate maxima estimata 351, 37 toneCantitate minima estimata 120 toneLOT 2. ACID SULFURIC TEHNIC 96-98%:
2013: Valoare maxima estimata 92.400, 00Valoare minima estimata 61.600, 00
2014: Valoare maxima estimata 123.200, 00Valoare minima estimata 61.600, 00
2015: Valoare maxima estimata 123.200, 00Valoare minima estimata 61.600, 00
2016: Valoare maxima estimata 123.200, 00Valoare minima estimata 61.600, 00
TOTALValoare maxima estimata (lei) 462.000, 00Valoare minima estimata (lei) 246.400, 002013: Cantitate maxima estimata 120 toneCantitate minima estimata80 tone
2014: Cantitate maxima estimata 160 toneCantitate minima estimata80 tone
2015: Cantitate maxima estimata 160 toneCantitate minima estimata80 tone
2016: Cantitate maxima estimata 160 toneCantitate minima estimata80 tone
TOTAL Cantitate maxima estimata 600 toneCantitate minima estimata 320 tone
Valoarea estimata fara TVA: 565, 904RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de: 1.039, 10 lei pentru lotul nr. 1; 4.242, 00 lei pentru lotul nr. 2, valabilitatea garantiei de participare fiind de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, b) prin ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul Sucursalei Feldioara (CUI 6535810, J08/489/1998) identificat prin cod IBAN RO74RNCB 0053048578270015 deschis la BCR ? Brasov, conformprevederilormentionatela capitolul IV.4.3 pct.C, c) prin depunerea in numerar a acesteia la casieria Companiei Nationale a Uraniului ? S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, localitatea Feldioara, jud. Brasov, Tel. 0268/265.137, numai in zilele lucratoare, intre orele 07:30 ÷ 12:30. Documentele care dovedesc constituirea garantiei de participare se vor posta obligatoriu in SEAP (scanate), pana la data limita de depunere a ofertelor si vor fi prezentate si la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici si in original. Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Data la care se va efectua echivalenta Garantiei de participare din lei in alta valuta: cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cursul de schimb: conform BNR.In situatia in care ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilorart. 2781 din OUG nr.34/2006, respectiv suma de: 1.039, 04 lei ? pentru lot1; 4.241, 999 lei pentru lot2. Garantia de buna executie va fi constitutita de catre furnizor, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, stabilita in conformitate cu art. 89 alin. (2) din HG nr. 925/2006 si va fi constituita in conformitate cu art. 90 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri provenite din valorificarea productiei proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea ? in original
- Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original;
- Neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006: Ofertantul va completa FormularulC6 - Declaratie neincadrare in prevederile art. 691 din OUG 34/2006. Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: director - Cosmin Dorel TODERAS, director tehnic - Tudor LAVRIC, director productie - Florin MARDARE, director economic - Ferenc DARVAS, sef serviciu achizitii publice ? Adriana FRANCU, responsabil cu atribuirea contractului, expert achizitii publice ? Andra Nicoleta CIUPAG, expert achizitii publice - Marcel Dan POP, expert achizitii publice ? Laura Cristina GROSU, responsabil cu executia contractului, inginer ? Marian COMIATI, subinginer ? Felicia ENE, consilier juridic - Carla Ionela GARBACEA si responsabil cu controlul financiar preventiv, economist - Carmen Elena BURLACU.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Ofertantul va completa Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta- Formularul C7 din Sectiunea Formulare ? in original- Ofertantul va prezenta Formularul privind informatiile generale despre ofertant, din care pot fi culese date referitoare la denumire, cod fiscal, adresa, telefon, persoana de contact, cod IBAN etc., necesare solicitarii de clarificari ulterioare deschiderii ofertelor, intocmirii comunicarilor privind rezultatul procedurii, elaborarii anunturilor de atribuire si a intocmirii contractului de furnizare cu ofertantul declarat castigator ? in original; ofertantulva completa FormularulC3. - Ofertantul, persoana juridica/fizica romana, va prezenta certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, in original sau copie certificata- datele inscrise in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.- Ofertantul, persoana juridica/fizica straina, va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in original sau copie, conforme cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2013 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.06.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 13.09.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota: In cazul in care, in urma efectuarii clasamentului, doua sau mai multeofertese situeazape primul loc, departajarea acestora se va face urmare a depunerii, din partea operatoriloreconomici, a unor noi oferte de pret prin intermediul SEAP, la solicitarea autoritatii contractante.1. Toate documentele vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta.Persoana care semneaza documentele va scrie citet numele si calitatea in care semneaza.Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta, in conditiile art. 256 indice 2 alin. 1, litera b) din OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer