Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACOR CADRU DE FURNIZARE REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBILE SAU ECHIVALENTI CU APARATUL Coasys Plus C


Anunt de participare numarul 147379/21.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DEVA
Adresa postala: STR.22 DECEMBRIE NR. 58, Localitatea: Deva, Cod postal: 330084, Romania, Punct(e) de contact: ECATERINA RODICA LUCA, Tel. +40 254214616, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0254254212516, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACOR CADRU DE FURNIZARE REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBILE SAU ECHIVALENTI CU APARATUL Coasys Plus C
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MAGAZIA DE MATERIALE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 402, 010.22RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: NOIEMBRIE 2013 - DECEMBRIE 2013 SI IANUARIE 2014-OCTOMBRIE 2014
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACOR CADRU DE FURNIZARE REACTIVI SI CONSUMABILE COMPATIBILE SAU ECHIVALENTI CU APARATUL Coasys Plus C
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
DenumireU.M.produsCant.Cantitateminimamaxima
STA - Neoplastine Plus for CoasysTimp Protrombina 12*10 ML-05147905140 KIT 2 24, 00
STA Hepato Quick for CoasysTimp Protrombina -05147611140 KIT1 2, 00
STA-APTT for CoasysAPTT12 x 5 ml- 05147620140 KIT 2 24, 00
Fibrinogen(a) for Coasys Fibrinogen 20 x 2 ml- 05147867140 KIT 1 16, 00
Antithrombin III FT for Coasys Antitrombina III 6 x 21 ml R1 sau 6 x 6 ml R1- 05202833140 KIT 1 12, 00
STA Preciclot Plus I for Coasys, Plasma control universala valori normale24 x 1 ml- 05147905140 KIT 2 24, 00
STA Preciclot Plus III for Coasys, Plasma control universala valori patologice, 24 x 1 ml- 05147921140 KIT 2 24
STA Unicalibrator, Plasma calibrare universala 6 x 1 ml- 11776584140 KIT 0, 5 6
PRECIMAT Chromogen, Plasma calibrare Antitrombina III, 6 x 0.5 ml- 11012045122 KIT1 2
STA Diluent Buffer, Diluent Owren Koller, 12 x 15 ml- 03138097140 KIT 1 24
STA CaCl2 0.025 M, CaCl2 0.025 M, 12 x 15 ml- 03138089140 KIT 1 24
Coasys Clean-up Solution, Solutie spalare ace, 500 ml - 11660411001 KIT 1 24
Kaolin-Solution for Coasys, Solutie caolin 3g/l, 100 ml- 11660403001 KIT 1 24
STA Washing solution, Solutie spalare tubulatura, 6 x 2.5 l -11447157140KIT 2, 5 30
Cuvettes Coasys Plus C, Cuvete reactie, 2320 buc- 05064210001 CUTIE 1, 5 18
Cobas sample cup , Cupe proba 5000 buc- 10394246001 CUTIE 12
Magnetic stir bars, Agitator magnetic PT10 buc - 11703862001 CUTIE 12
Valoarea estimata fara TVA: 402, 010.22RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare, exprimat in lei fara TVA, este 4020.10 LEI .Valabilitatea garantiei este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin viramentbancar in contul RO52TREZ3665006XXX005239 la Trezoreria Deva sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau depunere de numerar la caseria spitalului. Deorece procedura este ON LINE garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) si semnata cu semnatura electronica si va fi depusa in original la sediul autoritatiicontractante de catre toti operatorii economici pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in euro, pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare.Ofertantii pot constitui garantia de participare si in alta valuta, tinand cont de cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
credite bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Declaratii privind eligibilitatea Ofertantul/asociatul/ persoana care sustine ofertantul sau asocierea nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006
? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: Ofertantul/asociatul/ nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara/ tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, onformprevederilor art. 181 lit. a), c1) si d).
? CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta? (Conf Ordin 314/21.10.2010)
? Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 -Se completeaza Formular C:
.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, la nivelul cerintei privind declaratia de neincadrare in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 sunt: Laza Calin Mircea-manager; Vetuta Stanescu-director financiar-contabil; Liliana Negrea-sef birou achizitii publice, Palko Melinda Iulia ?economist birou achizitii; Iulia Bartan -consilier juridic, Dr.Stoian Mihaela-medic sef laborator analize medicale, Dr Demeter Ioan- director medical. Formularul C se va solicitaatat subcontractantului cat si tertului sustinator. Declaratia de neincadrare in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 va fi prezentata atat de ofertanti, precum si, daca este cazul, de ofertantii asociati, subcontractanti si terti sustinatori.
? ? Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de D.G.F.P. din aeasta trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anetrioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- copie legalizata , copie conform cu originalul
? Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala, din aeasta trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anetrioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- copie legalizata , copie conform cu originalul ? ? Certificat constatator emisde Oficiul Registrului Comertului, (original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor ) din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de conformitate CE potrivit art.188, alin1, lit.d dinOUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Se va prezenta prospectul in limba romana pentru fiecare dintre produsele ofertate.
Ofertantul va prezenta, in copie, documente care atesta certificarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001/2008 pentru indeplinirea acestui contract (Sau echivalent) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta documentele solicitate. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii se vor accepta si documente care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat, din care reiese ca ofertantul va primi certificarea. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele de mai sus vor trebui sa fie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza ( anexa 2 din Ordinul nr.509/2011 al presedintelui ANRMAP).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea declaratiei de conformitate CEprezentarea prospectului in limba romana pentru fiecare dintre produsele ofertateCertificate emise de organisme independente din care se atesta respectarea standardelor de calitate sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15571/08.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care preturile ofertate sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat pretul cel mai scazut o noua propunere financiara sub forma unei clarificari in sistem, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la Art. 256.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE SI SERVICIUL JURIDIC A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Adresa postala: str.22 DECEMBRIE, NR.58, Localitatea: Deva, Cod postal: 330084, Romania, Tel. +40 254228711, Fax: +40 254228711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer