Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si capr


Anunt de participare numarul 143266/23.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova
Adresa postala: Corlatesti, Nr.11, Ploiesti, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100532, Romania, Punct(e) de contact: Dr. Dascalu Elisa, Tel. +40 0244571751, Email: [email protected], Fax: +40 0244575351, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Sanitar veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptiile sanitar veterinare de asistenta din cadrul judetului prahova: Breaza, Drajna si Cerasu
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 446, 986.8RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare pentru circumscriptiile Breaza, Drajna si Cerasu
Valoarea estimata fara TVA: 446, 986.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT1:3100 lei, LOT2:3200 lei, LOT3:2500 lei, sume care se vor constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Valabilitatea garantiei de participare trebuie sa fie de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei va necesita si prelungirea garantiei de participare in consecinta. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare va prezenta o declaratie de proprie raspundere, conform anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Garantia pentru participare la licitatie va fi restituita conform art.88 din HG 925/2006. Cuantum: 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent; Neconstituirea garantiei de buna executie a contractului subsecvent reprezinta clauza de reziliere pentru contractul subsecvent si implicit a acordului cadru. Modalitate: unul din instrumentele prevazute la art.90 alin. (1) din HG nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art 180-181 din OUG nr. 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si catre bugetul local (Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele), certificat de participare la licitatii cu oferta independenta, declaratie privind neincadrarea ofertei in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 (Persoanele cu functie de decizie in cadrul DSVSA Prahova, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Dr. Terecoasa Mihai , Dr. Chirobocea Alexandru , Dr. Elisa Dascalu, Dr. Udroiu Adrian, Dr. Constantin Andrei, Dr. Gabriel Cazanoc, Ec. Angelica Andrei, Js. Maria Banariu, Ing. Emanuel Duma, Ec. Constantin Girbea, Stelian Cursaru), declaratie privind calitatea de participant la procedura, completarea formularului 12C din sectiunea modele formulare, Cazier judiciar pentru reprezentantul legal al ofertantului sau orice alte acte doveditoare echivalente in conditiile art. 182 din OUG 34/2006, Cazier fiscal al ofertantului Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator (pentru P.J) - Document original sau copie conform cu originalul, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare), Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru P.J) - copie cu mentiunea conform cu originalul, Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare ( pentru P.F/ P.J) - copie cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de identificare financiara - Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat de catre ofertant
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care
informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia
de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat -
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat de catre ofertant. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de identificare financiara - Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat de catre ofertantInformatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritateacontractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat - Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat de catre ofertant. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului. Document semnat, stampilat si inregistratde catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Formularul 12 - Document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I. Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Atestatul de libera practica - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului. Document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor-document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului sau Declaratie pe proprie raspundere ca in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza, ca in termen de 45 de zile de la semnarea acordului cadru, sa implementeze un astfel de sistem. Prezentare formular 14 document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului. Document semnat, stampilat si inregistratde catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Formularul 12 - Document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I. Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Atestatul de libera practica - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului. Document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor - document prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului sau Declaratie pe proprie raspundere ca in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza, ca in termen de 45 de zile de la semnarea acordului cadru, sa implementeze un astfel de sistem. Prezentare formular 14 document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant, valabil la data depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitatrea profesiunii de medic veterinar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea nr. 3 din 31.01.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, a Colegiul Medicilor Veterinari
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Spatiu pentru prestarea serviciilor sanitar veterinare
10%
Descriere: Spatiu pentru prestarea serviciilor sanitar veterinare
3.
Medic titular
15%
Descriere: Medic titular
4.
Medic angajat cu contract individual de munca
10%
Descriere: Medic angajat cu contract individual de munca
5.
Personal auxiliar
5%
Descriere: Personal auxiliar
6.
Experienta profesionala
15%
Descriere: Experienta profesionala
7.
Mijloace de transport
5%
Descriere: Mijloace de transport
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4050/05.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2013 10:00
Locul: str. Corlatesti, nr. 11, Ploiesti, Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor pers. imputernicite de CMV sau SC ofertante, care vor prezenta formularul de imputernicire si actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca o asociere de op. ec. depune o oferta comuna, atunci situatia ec. si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membr. asocierii.Situatia ec. si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea form. 8 din Sect. Formulare.Situatia ec. si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.Capacitatea ec. si financiara a op. ec. poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op. ec. si persoana respectiva, op. ec. care beneficiaza de sustinerea situatiei ec. si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine.Form. 13 document semnat, stampilat si inregistrat de catre ofertant.Persoana care sustine financiar op. ec. nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din proc. de atribuire.Aut. contractanta va solicita tertului sustinator, doc. prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm.Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti au omis sa prezinte anumite doc. prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia ec. si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala, comisia de evaluare va solicita ofert. respectivi sa prezinte doc. care lipsesc. Se acorda un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea doc. care lipsesc. Ofertantul respectiv, care a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre doc. solicitate in cadrul doc. de atribuire este respins de catre comisia de evaluare.Oferta desemnata castig. va fi cea care a intrunit punctajul cel mai mare al factorilor de evaluare.Nici o oferta nu poate fi declarata castig. daca nu intruneste cel putin 50% din ponderea factorilor de evaluare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile din ziua urmatoare celei in care s-a luat la cunostinta de catre contestator, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova - Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Corlatesti, nr. 11, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100532, Romania, Tel. +40 244571751, Email: [email protected], Fax: +40 244571751
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 08:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer