Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si capr


Anunt de participare numarul 145099/22.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CALARASI
Adresa postala: str. Prelungirea Dobrogei, nr. 4, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910032, Romania, Punct(e) de contact: Aurel Badara, Tel. +40 242313676, Email: [email protected], Fax: +40 242311127, Adresa internet (URL): www. e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: DIRECTIA SANITARA - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 391, 265.5RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr.1 Circumscriptia Sanitara ?Veterinara de Asistenta Gradistea
Valoarea estimata fara TVA: 391, 265.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 1% din valoarea estimata . Garantia de participare se constituieconform art.86 din HG 925/2006.Valabilitatea garantiei de participareeste de minim 90 zilede la termenul limitade depunere a ofertelor .Garantia de participarese poate constituiprin virament bancar in contul RO10TREZ2015005XX000173, deschis la Trezoreria Calarasi, cat si printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o scrisoare bancara sau de o societate de asigurari, conform HG925/2006, art 86, valabil pe toata durata de valabilitate a ofertei .Autoritatea contractanta va retine 1% din valoarea estimata in cazul situatiilor prevazute la art. 278^1 din OUG nr.34/2006.Lot nr.1 Circumscriptia Sanitara ?Veterinara de Asistenta Gradistea3912.65lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat .
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat .
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaCertificat de atestare fiscala , eliberat de administratia finantelor publice. Trebuiesa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorCertificat fiscalprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. Declaratii privind calitatea departicipant laprocedura.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor .Declaratii privind calitatea departicipant laprocedura
Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistratCazier fiscal-Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata)
Cazier judiciar-Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Certificat de participare la licitatii cu oferta independent-Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9 Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator(pentru P.J)-Document original sau copie legalizata, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sacuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare )Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului(pentru P.J)-Document in copie legalizata.Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare ( pentru P.F/ P.J)-Document incopie legalizataDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-
Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.Fisa de identificare financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica .
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului; Formularul 12Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document incopie legalizata.Document incopie legalizata.Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorDocument semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor .Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
factori tehnici
60%
Descriere: foctori tehnici
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2013 10:00
Locul: : DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CALARASI, STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SANITARA - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CALARASI
Adresa postala: STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR.4, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910032, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2013 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer