Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si capr


Anunt de participare numarul 145774/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi
Adresa postala: Iasi, Al. M. Sadoveanu nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700489, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Tanasescu, Tel. +40 0232267501, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232277305, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sanitar-veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare, CSVA Costuleni, CSVA Oteleni si CSVA Ciortesti, jud. Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: CSVA Costuleni - com. Costuleni, jud. Iasi; CSVA Oteleni - com. Oteleni, jud. Iasi; CSVA Ciortesti - Com Ciortesti si Dolhesti jud. Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 2 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 635, 316.1RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare pe raza Circumscriptiilor Sanitare veterinare de Asistenta Costuleni, Oteleni si Ciortesti, jud. Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 635, 316.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: lot 1 - 1768 lei, lot 2 - 2604 lei, lot 3 - 5158 lei, perioada valabilitate 90 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul DSVSA Iasi (CUI 4540160) nr. RO70TREZ4065005XXX007432 deschis la Trez. Mun. Iasi sau printruninstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Echivalenta leu/euro: cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In masura in care CNSC va respinge contestatia depusa de ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare conform art. 278^1 din OUG 34/2006) 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent constituita prin retineri succesive
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art.15 alin 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea - formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat .Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 - Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialecatre bugetele componente ale bugetului general consolidat (inclusiv bugetul local) emise de institutiile competente si care trebuie sa reflecte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta in original/copie lizibila/copie certificata
conform cu originalul Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica
-Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
-Cazier fiscal document valabil la data limita a depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul??)
- Cazier judiciar : Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier
judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Certificat de participare la licitatii cu oferta Independenta : Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta formular 9
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006: formular 19. Persoane cu functii de decizie: Gabriel Ciobanu, Ioan Vasile Gaboran, Dorin Tanasescu, Petru Opris, Dorin Stoica, Gheorghe Sulea, Alexandru Diaconu, David Ioan, Rancea Irina, Badea Adrian
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 1.Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator precum si ca activitatea principala cuprinde codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare. Din document trebuie sa rezulte date reale/actuale la data limita de depunere a ofertei. Document original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul"
2.Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, conform art. 31, lit b din legea 160/1998 republicata. Document in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cuoriginalul??.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat
Fisa de identificare financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat esteobligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara
acreditate;
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea
ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul
indeplinirii contractului de servicii. Informatii detaliate privind conformitatea
cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat
si norme P.S.I.
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de
comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/
ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul
de operare a computerului
Informatii privind subcontractantii / asociatii (INFORMATII PRIVIND
PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE
EVENTUAL INTENTIA SA OSUBCONTRACTEZE
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru
securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie
raspundere ca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa
implementeze un astfel de sistem
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in original/copie lizibila/copie certificate conform cu originalulDocument in original/copie lizibila/copie certificate conform cu originalulPrezentare formular 10Prezentare Formularul 12Document semnat, stampilat si inregistratOfertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii(Formularul 11 din Sectiunea Formulare). Incazul in care ofertantul nu intentioneaza sasubcontracteze, se va completa Formularul 11cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cupropriile date Formularul 5, Formularul 6 siFormularul 7 din Sectiunea Formulare si vafurniza documentele solicitate la 4.1 din Fisade date a achizitiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratieprin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asocierelegalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnariicontractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau oscrisoare preliminara de de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asumaraspunderea colectiva si solidara pentruindeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei esteresponsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile.Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durataa contractuluiPrezentare formular 14 document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factori tehnici
60%
Descriere: Factori tehnici
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 12:00
Locul: sediul DSVSA Iasi, str. Al. M. Sadoveanu nr. 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care apar oferte cu acelasi pret se va solicita , pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractual va fi atribuit ofertei a carei propunere financiara are pretul cel mai scazut.-Autoritatea contractanta va solicita , in cazul unui pret neobisnuit de scazut, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari cu privire la pretul ofertat.-documentatia de atribuire se poate descarca de SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. juridic al DSVSA Iasi
Adresa postala: Al. M. Sadoveanu 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700489, Romania, Tel. +40 0232267501, Email: [email protected], Fax: +40 0232277305, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 11:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer