Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si capr


Anunt de participare numarul 145984/23.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR OLT
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 173, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230087, Romania, Punct(e) de contact: Strainu Jan, Tel. +40 0249416964, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0249416726, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare pentru Corbu, Morunglav, Poboru, Topana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Teritoriul CSVA Corbu, Morunglav, Poboru, Topanadin judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 532, 883.3RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anuala
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare pentru Corbu, Morunglav, Poboru, Topana
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala peAcord ? cadru(2013+2014+2015+2016) (fara T.V.A)- ---------532.883, 3lei(fara T.V.A): Din careLot 1 CSVA Corbu : Valoarea estimata pe total acord cadru in suma de 119.350, 2 lei este compusa din:
-Valoarea estimata pentru anul 2013 in suma de- 26.105, 4 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2014 in suma de ? 31.081, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2015 in suma de ? 31.081, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2016 in suma de -31.081, 6 leiLot 2 C.S.V.AMORUNGLAV: Valoarea estimata pe total acord cadru in suma de 160.867, 7leieste compusa din:
-Valoarea estimata pentru anul 2013 in suma de- 27.167, 9 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2014 in suma de ? 44.566, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2015 in suma de ? 44.566, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2016 in suma de -44.566, 6 leiLot 3 CSVA PoboruValoarea estimata pe total acord cadru in suma de 163.387, 7lei este compusa din:
-Valoarea estimata pentru anul 2013 in suma de- 23.042, 9 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2014 in suma de ? 46.781, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2015 in suma de ? 46.781, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2016 in suma de -46.781, 6 leiLot 4 CSVA TopanaValoarea estimata pe total acord cadru in suma de 89.277, 7 lei este compusa din:
-Valoarea estimata pentru anul 2013 in suma de- 14.452, 9 lei
- Valoarea estimateapentru anul 2014 in suma de ? 24.941, 6 lei
- Valoarea estimata pentru anul 2015 in suma de ? 24.941, 6 lei- Valoarea estimatapentru anul 2016 in suma de ? 24.941, 6 lei
Valoarea estimata fara TVA: 532, 883.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 1% din valoarea estimata. In conformitate cu art. 86 alin1 din HG 925/2006, garantia de participare se va constituiprin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumul prevazut in prezenta documentatie de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (art 43^1 alin 2 lit b), adica 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (D.S.V.S.A.) Olt, str. Tudor Vladimirescu, nr.173.mun.Slatina.jud Olt si prin Ordin de plata in contul de trezorerie: RO 66 TREZ 50 65 005 XXX 000 237, deschis la Trezoreria Slatina sau Fila de CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia de catre CNSC suma calculata conform prevederilor art.278 indice 1 din OUG 34/2006Cuantumul garantiei pentru participare este: Lot 1 CSVA Corbu: 1.194 leiLot 2 CSVA Morunglav: 1.609 leiLot 3 Poboru: 1.634Lot 4: Topana: 893 lei Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat, fara T.V.A. Neconstituirea garantiei de buna executie a contractului subsecvent reprezinta clauza de reziliere pentru acordul cadru.Modul de constituire a garantiei de buna executie: ?Scrisoare de garantie bancara de buna executie (formularul 18), constituita la data semnarii acordului cadru sau sub oricare alta forma prevazuta in art. 90 si art. 86 alin. (2-4) din Hotararea de Guvern nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art.15 alin 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioaresi ale art 4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea
( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ): Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat .Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181
(Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) : Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
- Certificat de atestare fiscala sau documente cu care sa faca dovada inlesnirilor la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) : Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul??)
-Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. ( Atat ca P.F.autorizata cat si ca P.J. ) : Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul??)
-Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
- Cazier fiscal( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) : Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul??)-Cazier judiciar( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) : Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Certificat de participare la licitatii cu oferta Independenta : Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurentprezentare Formular 9
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006(atat persoane juridice cat si persoane fizice).Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii publice sunt: ordonator principal de crediteb: dir.exec. Veronel Bolborea, dir. exec. adj. Stefan Nicolae, sef serviciu ec.si adm. Anton Mariea, Sef SSBAB Dr. Poteleanu Papusa, consilier juridic Valceleanu Magdalena, comp. achiz. Strainu Jan , Sef Birou Siguranta alimentelor de origine nonanimala dr. Cojocaru Nely Cornelia, sef LSVSA- dr. Mierlesteanu Ion: prezentare Formular 19
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Atentie! Nu se folosesc prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stablita de lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. .Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator (pentru P.J) Document original
sau copie legalizata , sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul?din care sa rezulte adresa
actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor
veterinare )2.Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare , conform art. 31, lit b din legea 160/1998
republicata( pentru P.F/ P.J) Document in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu
originalul??.Pentru persoane juridice/fizice straine:
1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de
inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de identificare financiara
Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 8 din Sectiunea Formulare.
Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poaate fi sustinuta si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine.
Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistratutilizarea formularului 8 si Formular 13 din Sectiunea FormularePrezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestformular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara
acreditate
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei,
a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul
indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia
muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de
comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/
ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
Recomandari din partea autoritatilor contractante privind indeplinirea
obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului privind servicii
veterinare ? minim o scrisoare de recomandare din care sa rezulte modul de
indeplinire a contractului si faptul ca in ultimii 2 ani nu avut contracte
reziliate avand ca obiect prestarea de servicii sanitar-veterinare (daca e cazul)
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul
de operare a computerului
Informatii privind subcontractantii / asociatii
(INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE
OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O
SUBCONTRACTEZE
Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa
prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor
privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
situatia economica si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala,
2. comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi sa
prezinte documentele care lipsesc.
3. Se acorda un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 24 de ore de
la momentul solicitarii, pentru prezentarea documentelor care lipsesc.
4. Ofertantul/candidatul respectiv, care a omis sa prezinte mai mult de 3
dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire este
respins de catre comisia de evaluare
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru
securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie
raspundere ca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa
implementeze un astfel de sistem
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in copie legalizata sau o copielizibila semnata si stampilata pentru ?? conformcu originalul??Document in copie legalizata sau o copielizibila semnata si stampilata pentru ?? conformcu originalul?Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depuneriiofertelor (original sau copie legalizata sau ocopie lizibila semnata si stampilata pentru ??conform cu originalul??).Document semnat, stampilat si inregistratvalabil la data depunerii ofertelor (original saucopie legalizata, sau o copie lizibila semnata sistampilata pentru ?? conform cu originalul?)Se va prezenta un document costatator, semnat stampilat de beneficiarii serviciilorsanitare, in original, copie legalizatasau o copie lizibila semnata si stampilatapentru ?? conform cu originalul??).Se va avea invedere data inregistrarii ca SC/CMV/PFADocument semnat, stampilat si inregistratvalabil la data depunerii ofertelor (original saucopie legalizata sau o copie lizibila semnata sistampilata pentru ?? conform cu originalul??)Ofertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii(Formularul 11 din Sectiunea Formulare). Incazul in care ofertantul nu intentioneaza sasubcontracteze, se va completa Formularul 11cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile deasociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si totisubcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cupropriile date Formularul 5, Formularul 6 siFormularul 7 din Sectiunea Formulare si vafurniza documentele solicitate la 4.1 din Fisade date a achizitiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-oasociatie la care participa mai multi operatorieconomici, va semna o declaratie prin care seobliga ca in cazul in care oferta sa estedeclarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fiprezentat Beneficiarului, inainte de datasemnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau oscrisoare preliminara de de asociere in caresa se mentioneze ca toti asociatii isi asumaraspunderea colectiva si solidara pentruindeplinirea contractului, ca liderul asociatieieste imputernicit sa se oblige si sa primeascainstructiuni de la si in numele tuturorasociatilor, individual si colectiv, si ca liderulasociatiei este responsabil pentru indeplinireacontractului, inclusiv platile. Intelegereatrebuie sa stipuleze de asemenea ca totiasociatii din Asociatie sunt obligati sa ramanain Asociatie pe intreaga durata a contractuluidepunerea tuturor documentelor solicitatePrezentare formular 14 document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depuneriiofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioaresi ale art 4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factori tehnici
60%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12512/12.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 11:00
Locul: DSVSA OLT, Str. T. Vladimirescu, nr 173, Slatina , Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatorii economici participanti la licitatie sau reprezentantii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer