Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord - cadru pentru asigurarea serviciilor de paza si interventie la imobilele apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea pentru perioada 2014 - 2018


Anunt de participare numarul 149032/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Dimitrie Cantemir, nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor, Tel. +40 372372146, In atentia: Oaches Catalina, Email: [email protected], Fax: +40 372372186, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru pentru asigurarea serviciilor de paza si interventie la imobilele apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea pentru perioada 2014 - 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Imobilele din Focsani (Bd-ul Dimitrie Cantemir nr. 1-3, Str. Milcov nr. 40, Str. Republicii nr. 13, Str. Republicii nr. 71, Str. Aleea Stadionului nr. 2) si Crangul Petresti (Complex Caprioara).
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 831, 418RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Achizitorul urmareste incheierea a 4 contracte subsecvente (pentru anii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 709.308 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul - cadru presupune incheierea a patru contracte subsecvente (pentru anii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). In cadrul fiecarui contract subsecvent se vor realiza urmatoarele activitati:
- asigurarea pazei in locatiile mentionate la punctul II.1.2 din prezenta fisa de date in conformitate cu prevederile planului de paza si interventie specific fiecarui obiectiv in parte, avizat de organele de politie;
- asigurarea posturilor de paza cu personal instruit, calificat profesional si atestat in functia de agent de paza;
- asigurarea mijloacelor tehnice si echipamentelor pentru agentii de paza si interventie cu respectarea dispozitiile cuprinse in H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acordul - cadru presupune incheierea a patru contracte subsecvente (pentru anii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru. Achizitorul estimeaza ca se vor presta servicii de paza totalizand minim 280.000 ore si maxim 298.044 ore.- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui singur contract subsecvent: Achizitorul estimeaza ca se vor presta servicii de paza totalizand minim 70.000 ore si maxim 74.664 ore.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 831, 418RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantia de participare este de 56.000 lei (sau echivalent in euro). IMM-urile vor constitui garantia in cuantum de 50% din valoarea integrala, insotita de Declaratia de I.M.M. (Formularul 9). Pentru asocieri fiecare membru trebuie sa fie I.M.M. Data pentru care se determina echivalenta dintre lei si alte valute este cursul de referinta BNR din data publicarii anuntului de participare. In cazul asocierilor, garantia de participare se constituie in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii acesteia. 2. Perioada de valabilitate este de 150 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 3. Daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond contestatia sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare achizitorul retine contestatorului din garantie 6611, 41 lei (art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006). 4. Garantia de participare se constituie conform art. 86 din H.G. nr. 925/2006 prin: virament bancar, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (art. 86 alin. 1), a unui ordin de plata sau a unei file cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor (art. 86 alin. (5) lit. a)). Contul IBAN al achizitorului este RO09TREZ6915006XXX000122, deschis la Trezoreria Focsani, cod fiscal 4350394. 5. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. 1. Garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente care se incadreaza in conditiile art. 89 din HG nr.925/2006 si este de 10 % din valoarea fara TVA a acestora. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. 2. Garantia de buna executie se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 in oricare dintre urmatoarele forme: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In ultimul caz contractantul va deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala depusa nu poate fi mai mica de 0, 5% din pretul contractului. 3. Achizitorul va emite pretentii asupra garantiei, in limita prejudiciului, daca operatorul economic nu isi indeplineste obligatiile asumate. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru operatorului economic precizand obligatiile ce nu au fost respectate. 4. Restituirea garantiei se va face in baza art. 92 alin. (2) din H.G nr. 925/2006 (in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (se va completa Formularul nr. 4). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (se va completa Formularul nr. 5). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c^1) si d) din art. 181 (in cazul sustinerii).3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (se va completa Formularul 6). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii) si subcontractant (in cazul subcontractarii). Sunt persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei procedurii de atribuire urmatoarele persoane: Presedintele Consiliului Judetean Vrancea - Oprisan Marian, Vicepresedintii Consiliului Judetean Vrancea - Barladeanu Dragos Petrut, Cel - Mare Ionel, Directorii executivi - Halici Nicusor, Dita Dumitru, Iordache Romeo, Olaru Daniela, Consilierii judeteni - Mazere Nicu, Carnariu Vasile, Guguianu Constantin, Buzarnescu Stefan, Lambrino Eduard, Balan Doru Geany, Boboc Tudorita Rodica, Marin Laurentiu Daniel, Aioanei Anisoara, Melinte Vasile, Blindu Nicusor, Grosu Adrian, Epure Ion, Ghetu Catalin, Nedelcu Mihai, Ciorici Marioara, Esanu Aura Lacramioara, Cristian Danut, Bostan Liviu, Diaconu Emilian, Panciu Valerica, Negoita Constantina, Negru Corneliu, Vraciu Dorina, Nica Ionut Bogdan, Lazar Ticu, Petric George, Bordeanu Janica, Jaravete Valentin, Ochean Valentin.4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaConditie de calificare: certificarea faptului ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Documente de confirmare: Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (se va completa Formularul 8). Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Conditie de calificare: certificarea faptului ca ofertantul participa la procedura in una din formele permise de lege (in nume propriu, ca asocit, subcontractant etc).Documente de confirmare: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (se va completa Formularul 7). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).6. Certificate de atestare sau echivalent.Conditie de calificare: din Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) sau documentele echivalente trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Documente de confirmare: Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale). Vor depune aceste certificate: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Operatorii economici straini vor depune documentele mai sus mentoinate sau echivalente emise in tara respectiva.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor prezenta in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie).Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente. 1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalentConditie de calificare: din Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau din documentele echivalente trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Nu se solicita ca obiectul contractului sa aiba echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului (asa cum este inscris el in certificatul constatator) ci poate sa se regaseasca si in activitatile secundare. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documente de confirmare: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru ofertantii inregistrati la Oficiul Registrului Comertului), Certificat emis de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu anexele sale (acolo unde este cazul) (pentru O.N.G. ? uri/Persoanele juridice non-profit) sau documente echivalente (pentru ofertanti straini).Vor depune certificatul constatator sau documente echivalente urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).2. Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politie Romane.Conditie de calificare: dovedirea faptului ca ofertantul are dreptul de a desfasura activitati in domeniul pazei si protectiei bunurilor.Documente de confirmare: Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politie Romane. Vor depune licenta anterior mentionata urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Toate documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate ofertantilor romani.In cazul ofertantilor straini care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditie de calificare: media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie in valoare de minim 1.400.000 lei. Pentru IMM-uri media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se reduce la 50%. Documente de confirmare: ofertantii vor depune orice documente relevante din care rezulta indeplinirea acestei conditii (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc). Achizitorul nu limiteaza numarul si felul documentelor ce pot fi depuse de ofertant atat timp cat din acestea rezulta in mod clar informatiile solicitate si indeplinirea cerintei mai sus mentionate. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii). Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor depune in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul 3 (Informatii generale) si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular. I.M.M. - urile vor prezenta Formularul 9 (Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii). In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditie de calificare: ofertantul a prestat servicii similare in ultimii 3 ani a caror valoare cumulata a fost de minim 700.000 lei exclusiv T.V.A. Documente de confirmare: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii). Achizitorul nu limiteaza numarul si felul documentelor ce pot fi depuse de ofertanti atat timp cat din acestea rezulta in mod clar informatiile solicitate si indeplinirea cerintei mai sus mentionate. In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din documente care contin informatiile solicitate de achizitor. Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor depune in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
Conditie de calificare: ofertantul dispune, in orice forma permisa de lege (proprietate, chirie, contract/precontract de prestare servicii, angajament etc), de dispecerat avizat de catre Inspectoratul General al Politiei Romane care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie. Documente de confirmare: Declaratie pe propria raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si orice documente doveditoare.
Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii). Achizitorul nu limiteaza numarul si felul documentelor ce pot fi depuse de ofertanti atat timp cat din acestea rezulta in mod clar informatiile solicitate si indeplinirea cerintei mai sus mentionate. In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din documente care contin informatiile solicitate de achizitor. Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor depune in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
Conditie de calificare: ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare a minim 34 agenti de paza atestati in conformitate cu prevederile legale.Documente de confirmare: Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, atestat si orice documente doveditoare.Se va prezenta orice document relevant pentru dovedirea informatiilor (de exemplu: atestarea pentru agentii de paza, contracte de munca, contracte de colaborare, contracte de prestare servicii, abntecontracte sau declaratie de disponibilitate etc). In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale) liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul asocierii) si sustinatorul (in cazul sustinerii). Achizitorul nu limiteaza numarul si felul documentelor ce pot fi depuse de ofertanti atat timp cat din acestea rezulta in mod clar informatiile solicitate si indeplinirea cerintei mai sus mentionate. In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din documente care contin informatiile solicitate de achizitor. Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor depune in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
Conditie de calificare: asigurarea managementului calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent. Documente de confirmare: Certificat de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si asociatii (in cazul ofertei comune). In cazul asocierilor, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul 10 (Lista principalelor contracte de servicii similare din ultimii 3 ani). Pentru calculul echivalentei valorii contractelor similare exprimate in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.Se va prezenta formularul 14 (Declaratie pe propria raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului). In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.Se va prezenta: Formularul 15 (Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant)Se va prezenta: certificatul de atestare ISO 9001 sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pot participa doar operatorii economici inscrisi in SEAP. Modul de inscriere in SEAP este descris pe site-ul www.e-licitatie.ro. Modul de desfasurare a licitatiei electronice: invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatie electronice vor fi transmise de SEAP, simultan tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP, la adresa de posta electronica, inregistrata in sistem ca adresa de contact. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica inregistrata in sistem ca adresa de contact. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda avand o durata de 24 de ore. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta precum si numarul de participanti inscrisi la licitatie. In faza finala de licitatie electronica se liciteaza doar pretul ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
-
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 10:00
Locul: Sdiul Consiliului Judetean Vrancea din municipiul Focsani, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa membrii comisiei de evaluare si daca este cazul observatorii UCVAP, pot asista si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Urmatorul anunt de participare se estimeaza ca va fi publicat in primul trimestru al anului 2018
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. In cazul in care dupa derularea operatiunii de licitatie electronica exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret autoritatea contractanta va proceda la reofertarea pretului in plic inchis (sigilat). In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa, va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator. In cazul ofertantului castigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului. Contratul intra in efectivitate dupa semnarea lui de catre ambele parti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea - Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor
Adresa postala: Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 372372146, Email: [email protected], Fax: +40 372372186, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer