Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord ? cadru ?Furnizarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore? in confor


Anunt de participare numarul 145403/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord ? cadru ?Furnizarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore?in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Programului National ?LAPTE- CORN?, pt. 4 ani scolari, 2013-2017: Frecv.contr.subsecvent: contract. anual pt.fiecare an scolar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 386, 675.3 si 61, 770, 272RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de: 15.442.568 lei fara TVA; Frecventa incheierii contractelor subsecvente: contracte anuale pe perioada fiecarui an scolar;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord ?cadru ?Furnizarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore?in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Programului National ?LAPTE- CORN?, pentru 4 ani scolari, 2013-2017
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pe durata acordului ? cadru pentru anii scolari 2007-2013 se estimeaza ca se vor furniza si distribui produse lactate si produse de panificatie pentru un numar minim de 73.556 elevi/prescolari si maxim de 92.000 elevi/prescolari, dupa caz cu respectarea cerintelor mentionate in caietul de sarcini.
Durata unui an scolar a fost estimata la 178 de zile.
Cantitati minime ale acordului -cadru: 52.371.872 pachte (lapte si corn)Cantitati maxime ale acordului-cadru: 65.504.000 pachete ( lapte si corn)Cantitati minime ale unui contract subsecvent: 13.092.968pachete (lapte si corn)
Cantitati maxime ale unui contract subsecvent: pachete (lapte si corn)16.376.000 pachete ( lapte si corn)Valorea maxima estimata a acordului-cadru pentru furnizarea si ditributia produselor lactate si a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru 4 ani scolari, 2013-2017 ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de 61.770.272 lei , fara TVA (92.000 elevi/prescolari estimati/an x 178 zile scolare x 0, 943 lei/pachet = 15.442.568 lei, fara TVA x 4 ani = 61.770.272 lei fara TVA;
Valoarea minima estimata a acordului-cadru pentru furnizarea si ditributia produselor lactate si a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru 4 ani scolari, 2013-2017 ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de 49.386.675, 30 lei , fara TVA (73.556 elevi/prescolari estimati/an x 178 zile scolare x 0, 943 lei/pachet =12.346.668, 824 lei, fara TVA x 4 ani = 49.386.675, 30 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 386, 675.3 si 61, 770, 272RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de particip. GP se solicita in cuantum de 300.000 lei.Pentru GP constituita in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data data publicarii anunt de participare.GP se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez. Mun.Constanta, CUI 2981739, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, conform art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006. In cond. in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de preved. Legii privind stimularea infiint. si dezvolt.IMM-urilor nr. 346/2004, in conditiile in care fiecare membru al asocierii respecta conditiile de incadrare in prevederile legii anterior mentionate.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie inaintata de ofertant ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de particip. in raport cu valoarea estimata a contractului, respectandu-se preved. art. 278^1 alin. (1) lit. d) din OUG nr 34/2006, respectiv 11.957, 70 lei GP se va returna de catre autoritatea contractanta conform preved. art. 88 din H.G. 925/2006, cu modif. si complet. ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Formular nr. 14) Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 3 Sectiunea III Formulare; prezentat de ofertant/candidat/ofertant asociat / tert sustinator, dupa caz;
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz., completata conform Formularului 4 din Sectiunea Formulare de catre ofertant/candidat/ofertant asociat ;declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul;
4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fintina Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, Ioana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia, Ulmeanu Ciprian-George.Nota: Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
-Pentru persoanele juridice romane: 1.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN ce descriu activitatea ofertantului; Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator. In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Nota : Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care nu a fost depus in aceasta forma.
- Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 :
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea ciferei medii anuale pe ultimii 3 ani.
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 20.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Cerinta 2Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant. sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara, Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sareflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.8 din Sectiunea III FormulareDocumentele solicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta 2Experienta, in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor in furnizarea de produse similare in obiectul contractului, respectiv pachete cu produse lactate si produse panificatie, in valoare de minim 15.442.568 lei fara TVA, valoare care sa poata fi demonstrata prin cumul valoric de maxim 2 contracte.
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor prezenta pentru demonstrarea experientei similare astfel cum a fost solicitata: 1. fise de experienta similara;
2. prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata, sau copie conform cu originalul.
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Cerinta 3
Cerinte minime :1. ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin 9 mijloace de transport si distributie (pentru transport produse panificatie) si cel putin 9 mijloace de transport dotate cu instalatii frigorifice (pentru transport produse lactate) ;
- in acest sens pentru fiecare mijloc de transport, ofertantulva prezenta :
- autorizatie sanitar-veterinara conform Ordin nr.111/2008si Ordin nr.57/2010 emis de ANSVSA, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- se va prezenta dovada detinerii mijloacelor de transport in proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie , etc; documentele se vor prezenta in copie, certificata conform cu originalul;
Cerinta 4Spatii de depozitare :
- ofertantul trebuie sa dispuna de spatiu/spatii de depozitarecu frig in dotare proprie, inchiriere sau alte forme, pentru pastrarea produselor ofertate (produsele lactate si produse panificatie), autorizate conform Ordin nr.111/2008si Ordin nr.57/2010 emis de ANSVSA, valabile la data limita de depunere a ofertelor pentru demonstrarea capacitatii de distributie zilnic, bisaptamanal si saptamanal;
- se va prezenta dovada detinerii spatiilor de depozitare in proprietate//contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie, etc. si copia documentului/documentelor de inregistrare la autoritatea competenta, valabil/valabile la data limita de depunere a ofertelor;documentele se vor prezenta in copie certificata conform cu originalul;
Cerinta nr.5
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Cerinte: Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.
Ofertantul va prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului implicat in depozitare, manipulare si transport in domeniul igienei produselor alimentare conform prevederilor Ordin MS nr.1225/2003 (copie document);
- dovada ca personalul implicat in depozitarea si transportul produselor este apt sa presteze aceasta munca (conform prevederilor HG nr.355/2007);
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Certificat ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv productie, depozitare si distributie.Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Documentul trebuie sa fie inin termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat.
Certificat HACCP conform standardului ISO 22000, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Documentul trebuie sa fie inin termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 9 si Anexa din Sectiunea III FormularePrezentare Formular Experinta similara nr 10 din Sectiunea III Formulare siDocumentele solicitatePrezentare Formular nr.11, Formular 11 a din Sectiunea III Formulare si documentele solicitateCompletare Formular 11 b din Sectiunea III Formulare si documentele solicitateCompletare Formular nr.12 din Sectiunea III Formulare si documentele solicitateDupa caz, Completare Formular nr.13 si Formular 5, din Sectiunea III FormularePrezentare document solicitatPrezentare document solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul procesului repetitiv de ofertare: pretul;b) limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul;b) pretul ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata;c) inf. referit. la nr. participanti si clasamentd) vor fi invitati ofertantii care au depus oferte admisibile ;e) daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, f) Nr de runde: 1 (una), durata acesteia fiind de 24 ore. Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic.g) Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in SEAP, pe site-ul www.w-licitatie.ro;h)Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la https: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=SupplierRegistrationTermAndConditionIn cazul in care , ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta , in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Constanta. Bd. Tomis nr.51, Constanta, cod postal 900725
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urilor furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd.Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer