Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru - furnizare uniforme de serviciu


Anunt de participare numarul 147416/22.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SEAP
Adresa postala: -, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 127250, Romania
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP
Adresa postala: -, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 127250, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: -, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 127250, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru - furnizare uniforme de serviciu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Directiei Silvice Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 484, 521RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite se vor incheia trimestrial in functie de necesitatile autoritatii contractante. Valoarea minima a unui contract subsecvent este de 1754, 00 lei fara TVA. Valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 431404, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare uniforme de serviciu conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35810000-5 - Echipament individual (Rev.2)
18332000-5-Camasi (Rev.2)
18813000-1-Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea maxima a acordului cadru 2611 produse. Cantitatea minima a acordului cadru 2329 produse. Cantitatea minima unui contract subsecvent 27 produse. Cantitatea maxima a unui contract subsecvent 2329 produse.
Valoarea estimata fara TVA: 484, 521RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 8721, 00 lei - Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor - Forma de constituire a garantiei de participare: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, ordin de plata (cont RO47 RZBR 0000 0600 0386 9944 ? Raiffeisen Bank Buzau) sau numerar. Dovada achitarii garantiei de participare, va fi postata pe SEAP (scanata) pana la data limita pt.depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie depusa in original la sediul autoritatii contractante cel tarziu pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. Pentru o garantie de participare depusa in valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Suma ce se va retine in baza art.278 indice 1 din OUG 34/2006 este de 4264, 52 lei. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului subsecvent de furnizare, fara TVA ; - Forma de constituire a garantiei de buna executie: garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Contul Directiei Silvice Buzau RO 47 RZBR 0000 0600 0386 9944, deschis la Raiffeisen Bank Buzau. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor). Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa Formularul nr. 7 din sectiunea "FORMULARE".2.Declaratie privind eligibilitatea- in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea "FORMULARE".3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute de art 181 din OUG nr. 34/2006.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa Formularul nr. 4 din sectiunea "FORMULARE".4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt: ing. Pitis Cornel, ec. Vranceanu Mihaela, ing. Moiseanu Constantin, teh. Cristea Gheorghe, jr. Uta Ionel, sing. Moinescu Virgil. Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa Formularul nr. 2 din sectiunea "FORMULARE".5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa Formularul nr. 1 din sectiunea "FORMULARE". 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va transmite, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata. Pentru indeplinirea acestei cerinte ofertantul va prezenta documentul in oricare din formele prevazute la art. 5, alin 1 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Se solicita cifra de afaceri care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Completarea declaratiei privind cifra medie de afaceri din sectiunea formulare. Formularul F5.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Completarea declaratiei privind cifra medie de afaceri din sectiunea formulare. Formularul F5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Completarea declaratiei privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - Formularul F6. Justificare ? Cerinta respecta prevederile art. 9, lit. (a) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 188 alin 1, lit. (a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2. Ofertantul va depune la sediul Directiei Silvice Buzau cate o mostra din fiecare produs, conform specificatiilor din caietul de sarcini, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare din SEAP. Ofertantul va depune si in SEAP fotografii/descrieri a produselor pentru care se depun mostre. Justificare ? Cerinta respecta prevederile art. 188 alin 1, lit. (e) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Completarea declaratiei privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - Formularul F6. Justificare ? Cerinta respecta prevederile art. 9, lit. (a) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 188 alin 1, lit. (a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2. Ofertantul va depune la sediul Directiei Silvice Buzau cate o mostra din fiecare produs, conform specificatiilor din caietul de sarcini, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare din SEAP. Ofertantul va depune si in SEAP fotografii/descrieri a produselor pentru care se depun mostre. Justificare ? Cerinta respecta prevederile art. 188 alin 1, lit. (e) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care exista oferte financiare situate pe primul loc cu preturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare, departajrea se va face prin incarcarea electronica, prin intermediul SEAP, de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevazut de art.256 indice 2 din OUG nr 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Buzau - Oficiul juridic
Adresa postala: Str. Maresal Averescu, nr.5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 12, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer