Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru - Intretinere multianuala drumuri iarna vara 2010-2011in localitatea Marghita


Anunt de participare numarul 95414/04.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Marghita
Adresa postala: C.Republicii nr.1, Localitatea: Marghita, Cod postal: 415300, Romania, Punct(e) de contact: Eva Bisa, Tel.035409977, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0359409982, Adresa internet (URL): www.marghitaonline.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru - Intretinere multianuala drumuri iarna vara 2010-2011in localitatea Marghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: drumurile din Municipiul Marghita
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 764, 090RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 14 contracte, cate un contract din fiecare lucrare mentionat la pct.II.2.1.pe an
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
informatii privind scopul contractului si cantitatile de lucrari, se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Plombari cu mixtura calda la partea carosabila = max 20.500 mp
2. Reparatii drumuri prin tehnologia de stropiri succesive mecanizat = max. 5.000 mp
3. Refacere strat de uzura la trotuare = max 14.000 mp
4. Combatere lunecus si inzapezire cu autoutilaje5.Reparatii carosabil in urma interventiilor la retele edilitare = max54.500 mp
6. Refacere strat de uzura din covor asfaltic la drumuri = max 40.000mp
7. Marcaje rutiere longitudinale si transversale = max 7.500 mp
Valoarea estimata fara TVA: 3, 764, 090RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 50000 lei. Garantie de buna executie: 10 % din pretul contractului subsecvent fara T.V.A..
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se solicita completarea: Formularului nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea; Formularului nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; Formularului nr.3 " Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Se solicita certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul general consolidat precum si la bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor.Cerinta minima de calificare: Ofertantii, persoane juridice romane si straine, trebuie sa faca dovada faptului ca nu au datorii fata de bugetul general consolidat si fata de bugetul local.Ofertantii care nu si-au indeplinit obligatia de plata a impozitelor, vor fi exclusi din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- Se solicita: prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertei (in original sau copie legalizata); Certificat de inregistrare (CUI) emis de Oficiul Registrului Comertului(copie legalizata)Cerinta minima obligatorie: printre domeniile de activitate ale ofertantului sa figureze si domeniile de activitate aferente obiectului contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 5 - Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani continand informatii privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare cu 4.200.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea Formularului nr. 7 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniPrezentarea a cel putin a cate 1 (unei)recomandari pentru fiecare lucrare in parte, in original, sau copie legalizataCompletarea Formularului nr. 11Declaratie referitoare la utilaje, instalatiiile, echipamentele tehniceCompletarea Formularului nr. 12 Declaratie privind efectivul mediu anual al personaluluiangajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani Copie legalizata certificat sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2001 Certificatului privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale din seria OHSAS 18001 , Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001Completarea Formularului nr. 17 "Declaratie pe propria raspundere prin care acesta certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii"
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-cate un contr de lucr. avand ca obiect: lucr.de rep.drumuri prin plombari cu mixture asfaltica la cald a carui val.sa fie mai mare sau egala cu 200.000 lei fara T.V.A; lucr de rep.drum prin prin tehn de stropiri succesive mec. carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 50.000 lei fara T.V.A; lucr.de refacere strat de uzura la trotuare a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 70.000 lei fara T.V.A;lucrde refacere strat de uzura din covor asfaltic la drumuri a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 390.000 lei fara T.V.A;lucr.de deszapezire a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 40.000 lei fara T.V.A, lucr.de rep.carosabil in urma inter.la retele edilitare a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 540.000 lei fara T.V.A;lucr. de marcaje a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 30.000 lei fara T.V.A, recomandarile care duc la indepl crit. min.de calificarePersonal minim solicitat: - sef santier, inginer drumuri si poduri absolvent cu diploma avand cel putin 5 ani experienta in domeniu. - minim 3 maistri/tehnicieni de drumuri cu experienta specifica in derularea unor proiecte similare; - minim 1 responsabil tehnic cu executia cu atestat valabil la data ofertarii si cu experienta specifica minim 3 ani; statie de prep.mixturi asfaltice-1buc, repartizator finisor 1buc, laborator autorizat minim grad.II, autobasculante cu prelata -3buc, autoutilaj echipat cu perie mecanica -2buc, containere pt transport mixturi asfaltice -1buc, autogreder-1buc, buldoexcavatoar -1buc, motosuflant-2 buc, autospeciala pt aplic. emulsiei bituminoase-1 buc, autoutilaj pentru exec.mec. a stropirilor succesive cu emulsie si agreg. Nat. -1 buc, cilindrii vibrocompactori 7 10 t 0- 2 buc si1, 5 3, 5 to-2 buc, placa vibr. -2 buc, freza pentru asfalt-2 buc, taietor asfalt-2 buc, masina de marcaj-1 buc, utilaj echip cu lama-2 buc, utilaje pe pneuri cu cupa frontala-1 buc, ut.spec. pt raspandirea mec a mat antiderapant sau autocamion echip cu raspand. de mat..-2 buc, un set de semn a lucrarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.03.2010 11:00
Locul: sediul Municipiului Marghita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: P-cul Traian nr 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259-426881, Fax: 0259-426881
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256-2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2010 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer