Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU - SERVICII DE CURATENIE


Anunt de participare numarul 149304/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii, Et.2, Tel. +40 264597256 /2131, In atentia: Ing. Budai Ioan, Ec. Olimpia Butnar, Email: [email protected], Fax: +40 264430896, Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU - SERVICII DE CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: 1.Cladire, str. L. Pasteur, 2.Cladire, str. Gh.Marinescu3.Camin B11, 4.Camin IX, 5.Camin VI, 6.Cladire Biblioteca, Hasdeu
7.Sala de Sport, str. Pasteur, 8.Cladire Limbi Moderne
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 931, 548RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa: Minim 1 luna maxim 12 luni in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si disponibilul financiar, se vor incheia intre 2 si 4 contracte subsecvente, in functie de buget si necesitatile universitatii.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 465.774 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciului de curateniein locatiile din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu? Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
39831240-0-Produse de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima estimata pentru un singur contract subsecvent: abonament lunar / 1 luna pentru toate locatiile
Cantitatea maxima estimata pentru un singur contract subsecvent: abonament lunar / 12 luni pentru toate locatiile
Cantitatea minima pentru acord cadru : abonament lunar/ 1 luna pentru toate locatiile
Cantitatea maxima pentru acord cadru : abonament lunar/ 24 luni pentru toate locatiile
Nota: Abonament lunar include toate serviciile si consumabilele solicitate in caietul de sarcini aferente unei luni.
Valoarea estimata fara TVA: 931, 548RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
18.000lei.In cazul depunerii in ALTA VALUTA curs de schimb BNR LEU/ ALTA VALUTA valabil la data publicarii Anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Sunt aplicabile prevederile art.278^1 din OUG 34/2006. Forma de constituire: virament bancar in contul RO76TREZ2165005XXX006882 deschis la Trezoreria Cluj- Napoca, Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu?, Cluj-Napoca) - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular 12), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toatemodificarile si completarile ulterioare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Ofertantii incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si care prezinta declaratie in acest sens, au dreptul de a constituii garantia de participare in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Garantia de participare se va posta obligatoriu pe SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si originalul altul decat O.P. se va transmite pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, str. Emil Isac, nr. 13, cam.17, Cluj- Napoca Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii :5% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui in perioada de valabilitate a ofertei, in maxim 15 zile de la semnarea contractului prin : ? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, cuaplicarea in mod corespunzator a prevederilor art 86 alin (2)-(3) si art 91 din HG nr 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare sau?retineri succesive din plata cuvenita pentru facturi.In acest cazprestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul deschis este stabilita de catre achizitor la valoarea de0, 5%. din pretul contractului fara TVA. Contul astfel deschis este purtator de dobinda in favoarea prestatorului.. Prestatorul are obligatiasa depuna, laRegistratura Universitatii, str. Victor Babes, nr 8, Cluj Napoca , o adresa de la banca, care sa contina nr. contului deschis pentru retinera garantiei de buna executie si extrasul pentru contul respectiv, vizat de banca. Aceste documente constituieconditie de intrare in vigoare a prezentului contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: Venituri proprii UMF, Regie camine-cantina
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Formularul 12A privind Eligibilitatea: Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completataIncadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Cerinta nr. 2: Formularul 12 B : Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului dinprezenta procedura.
Cerinta nr. 3: Formularul 12D : Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ยน din O.U.G. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. 34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Rector: Prof. dr. Alexandru Irimie,
Director General Administrativ: dr. Ec. Ioan Pop
Director Economic: Ec. Sorina Tecar
Sef Birou Achizitii: ing. Ioan Budai
Sef Serviciu Administrativ: Ec. Liviu LazeaCFP: Ec. Mirela Popa, Ec. Simona Mondoc
Jurist : Luminita Gocan
Ec. Olimpia Maria ButnarEc. Carmen Colceriu
Chimist Ancuta Margareta Rus
Farmacist Claudia MacarieCerinta nr. 4: Formularul 12C- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta nr. 5: Formularul 20- Declaratie de participare la licitatie cu oferta independenta ? conf. 314/12.10.2010 Cerinte obligatorii: 1. Persoane juridice/fizice romane:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990
Precizam faptul ca ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acesteia cu cel depus in oferta. Mentionam ca din documentul depus trebuie sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilorsolicitate prin prezenta documentatie de atribuire
Precizam faptul ca ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acesteia cu cel depus in ofertaPersoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 12 G - Informatii privind subcontractatii/ asociatii.Ofertantul va prezenta, daca este cazul:
a. Lista cuprinzand subcontractatii (daca este cazul), conform Formular 12G , precum si acordurile de subcontractareOfertantii sunt obligati sa precizeze:
- partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;
si
- datele de recunoastere asubcontractantilor propusi;
Toti subcontractatii trebuie sa completeze cu propriile date
formularul cu informatii generale privind societatea ? Formular B1.
b. Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun),
incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului
Nu se solicita demonstrarea indeplinirii cerintelor eventualilor subcontractanti, cu exceptia Formularului 12 D, respectiv neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru demonstrarea indeplinirii ?criteriilor de calificare si/ sau selectie (punctul III), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit in baza a cel putin un contract servicii similare in valoare de min. 250.000 lei.In cazul contractelor in alta valuta pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
- Certificat de calitate conform standard ISO ISO 9001:2008, sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 12 G - Informatii privind subcontractatii/ asociatii.Ofertantul va prezenta, daca este cazul: a. Lista cuprinzand subcontractatii (daca este cazul), conform Formular 12G , precum si acordurile de subcontractareOfertantii sunt obligati sa precizeze: - partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;si- datele de recunoastere asubcontractantilor propusi;Toti subcontractatii trebuie sa completeze cu propriile dateformularul cu informatii generale privind societatea ? Formular B1.b. Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractuluiNu se solicita demonstrarea indeplinirii cerintelor eventualilor subcontractanti, cu exceptia Formularului 12 D, respectiv neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru demonstrarea indeplinirii ?criteriilor de calificare si/ sau selectie (punctul III), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.Se va prezenta lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit in baza acel putin un contract servicii similare in valoare de min. 250.000 lei;In cazul contractelor in alta valuta pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Lista va fi insotita de certificate /documente emise saucontrasemntae de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, certificate/documente care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau cienti "privati"Se va prezentaCertificat de calitate conform standard ISO ISO 9001:2008, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2-2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarificiari prin intermediul facilitatilor SEAP , incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea ofertei
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Atat la CNSC cat si la sediul Autoritatii Contractante, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu? - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Victor Babes, nr. 8, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400012, Romania, Tel. +40 264597256-2133, Email: [email protected], Fax: +40 264430896
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 11:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer