Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru ? Consumabile de laborator


Anunt de participare numarul 148291/02.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii, Tel. +40 264597256 /2124, In atentia: Ec. Olimpia Butnar ; Ing. Budai Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 264430896, Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru ? Consumabile de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Chimicale, str. Pasteur , nr 4, cam.8, parter, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 luni
Valoarea estimata fara TVA: 317, 835RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: In baza acordurilorcadru, autoritatea contractanta va incheiacontracte subsecvente lunar, in functie de sumele disponibile in cadrul proiectului.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1:1. Tuburi colectie din polipropilena.
Lotul 2:1. Lame microarrayLotul 3:
1. Manusi de examinare, din nitril, 2. Manusi de examinare, din nitril, 3. Manusi de examinare, din nitril, Lotul 4:
1. Placa pentru pirosecventiere
Lotul 5:
1. Sistem de evaluare in timp real a proceselor de proliferare celulara E-Plate 162. Sistem de evaluare in timp real a proceselor de proliferare CIM-Plate 16
Lotul 6:
1. Varfuri de pipeta 0.1-10 ul2. Varfuri pipete 2-100 ul
3. Varfuri pipete 50-10004. Tuburi de 1.5 ml, 5. Tuburi de 2 ml, 6. Varfuri pipeta 0, 5-5 ml, 7. Varfuri pipeta 500-5000µl, 8. Varfuri pipeta 10-200µl, 9.Varfuri pipeta 2-20µl, 10. Varfuri pipeta 100-1000µl, 11. Cuvete de cuartLot 71.Folie de aluminiu
2. Cutii de stocare probe biologiceLotul8:
1.Set pipete pentru protocoalele PCR.2. Set pipete pentru protocoalele PCR3. Varfuri pipete 1-30 µl, sterile
4. Virfuri de pipeta 1-200 ul, sterile
5. Virfuri de pipeta 100-1000 ul, sterile
6. Set de pipete serologice de volum 10 ml, 7. Set de pipete serologice de volum 25 ml, 8. Vase de cultura cu suprafata tratata pentru culturi cellule, 9. Vase de cultura cu suprafata tratata pentru culturi cellule, 10. Vase de cultura cu suprafata tratata pentru culturi celule11. Vase de cultura cu suprafata tratata pentru culturi celule.12. Placi ultra low attachement13. Tuburi din polietilena conice cu capac, 14. Tuburi din polietilena conice cu capac, 15. Placi de cultura S=8, 8cm2
16. Placi de cultura S=21, 5cm2
17. Placi de cultura S=56, 7cm2
18. Criotuburi 1.8 ml cu capac cu filet
Lotul9:
1.Set placi pentru mentenanta2.Placa de calibrare spectru3. Kit utilizat pentru calibrarea spectrala FAM4. Kit utilizat pentru calibrarea spectral VIC5. Kit utilizat pentru calibrareaspectral SYBR6. Kit utilizat pentru calibrarea spectrala TAMRA7. Set utilizat pentru calibrarea spectrala NED8. Set pentru normalizarea calibrarii9. Set pentru verificareacu colorant FAMLotul 10:
1.Microcoloane pentru purificarea sondelor microarrayLot 11:1.Unitate de analiza pentru secventiere de noua generatie cu 8 cipuri2. Unitate de analiza pentru secventiere de noua generatie cu 4 cipuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
18424300-0-Manusi de unica folosinta (Rev.2)
33793000-5-Sticlarie pentru laborator (Rev.2)
38437000-7-Pipete de laborator si accesorii (Rev.2)
38437110-1-Varfuri de pipete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatileestimate minime si maxime a Acordului cadru/ unui contract subsecvent pentru fiecare lot in partese regasesc inCaietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 317, 835RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1:25leiLot 2:820 leiLot 3:35leiLot 4:60leiLot 5:1.800leiLot 6:530leiLot 7:120leiLot 8:920 leiLot 9:650 leiLot 10:120 leiLot 11:1.200 leiIn cazul depunerii in ALTA VALUTA curs de schimb BNR LEU/ ALTA VALUTAvalabil la data publicarii Anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire: virament bancar in contul RO76TREZ2165005XXX006882 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu?, Cluj-Napoca) - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular 12), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Ofertantii incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si care prezinta declaratie in acest sens, au dreptul de a constituii garantia de participare in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Garantia de participare se va posta obligatoriu pe SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si originalul altul decat O.P. se va transmite pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, str. Emil Isac, nr. 13, cam.17, Cluj-Napoca.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii EconomiceContract de finantare 228/06.08.2010, proiect nr. 709 cod SMIS 12683.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Formularul 12A privind Eligibilitatea: Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completataIncadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Cerinta nr. 2: Formularul 12 B : Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului dinprezenta procedura.
Cerinta nr. 3: Formularul 12D : Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ¹ din O.U.G. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. 34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Rector: Prof. dr. Alexandru Irimie
Director general administrativ: dr. Ec. Ioan Pop
Director economic Ec. Sorina TecarSef lucrari dr. Ioana CorneliaStanca Neagoe
Sef Birou achizitii: ing. Ioan Budai
CFP: Ec. Mirela PopaEc. Simona Mondoc
Jurist : Adelina Popovici
Ec. Olimpia Maria ButnarChimist Ancuta Margareta RusLaura Ancuta Pop
Ec. Carmen Colceriu
Cerinta nr. 4: Formularul 12C- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta nr. 5: Formularul 20- Declaratie de participare la licitatie cu oferta independenta ? conf. 314/12.10.2010
Pentru demonstrarea indeplinirii ?criteriilor de calificare si/ sau selectie (punctul III), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens. Cerinte obligatorii: Persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990
Precizam faptul ca ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acesteia cu cel depus in oferta. Mentionam ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri in domeniu aferent contractului in ultimii 3 ani pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/ valuta comunicat de BNR
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 6 din sectiunea formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii EconomiceProiect cu finantare nerambursabila POS CCE : Contract de finantare 228/06.08.2010, proiect nr. 709 cod SMIS 12683, cu titlul ? Impactul clinic si economic al identificarii profilelor moleculare transcriptomice si proteomice in terapia neoadjuvanta a cancerului de san triplu negativ? BREASTIMPACT
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
In situatia in care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SEAP , incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea ofertei
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Atat la CNSC cat si la sediul Autoritatii Contractante, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu? - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Tel. +40 264597256-2133, Email: [email protected], Fax: +40 264430896
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer