Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de prestari Servicii de paza pentru spatiile de invatamant, cercetare, microproductie, camine/cantine si transport valori ale Universitatii din Bucuresti


Anunt de participare numarul 148574/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Sandu, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadrude prestari Servicii de pazapentru spatiile de invatamant, cercetare, microproductie, camine/cantine si transport valori ale Universitatii din Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediile spatiilor de invatamant, microproductie sicamine/cantine aleUniversitatii din Bucuresti (conform Tabelului nr. 1 si Tabelului nr. 2 din Caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 521.83 si 4, 980, 533.12EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pazapentru spatiile de invatamant, cercetare, microproductie, camine/cantine si transport valori ale Universitatii din Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
60180000-3-Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. Lot| Denumire serviciu| Cantitate minima/ luna (ore) |Cantitate maxima/ 48 luni (ore)
________________________________________________________________________________________________________
1.|Servicii de paza spatii de invatamant, cercetare, microproductie si camine/ cantina 7000 2578368
2.|Servicii de paza transport valori, arma letala368832
3.|Servicii de paza transport valori, masina blindata insotita de agent cu arma letala1832
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 521.83 si 4, 980, 533.12EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.part: Lot1?200000lei;Lot2?1300lei;Lot3?1000lei;se poate const conf art.86 din HG925/2006, in unul din urm.moduri( lei sau valuta iar cursul valutar va fi cursul bnr cu 7 zile inainte de data limita de dep. ofertelor ) -Vir bancar, care va fi efect si conf pana cel tarziu la data desch ofertelor, in contul deschis de AC RO57TREZ7055005XXX000186 deschis la Trez Sect5. -Depunere la casieria Univ din Bucuresti, Scrisoare de gar bancara -Instrument de garantare emis de o societate de asigurare sau o societate bancara 1.In cazul in care op ec face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, 2.Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 3.Gar.de part.emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in lb.romana. 4.Avand in vedere val. estimata, se va retine contestatorului contravaloarea a 1% din gar.de part. in cazul in care CNSC respinge contestatia, in conditiile art. 278 din OUG 34/2006, alin.1, lit.a-f in functie de valoarea estimata a fiecarui lot. se va constitui in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, iar in cazul IMM-urilor, acest cuantum va fi redus cu 50%, in termen de maxim 3 zile de la semnarea contractului.-Garantia de buna executie poate fi constituita prin una dintre urmatoarele forme, conform art. 90 dn HG 925/2006-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.-depunerea la casierie a unor sume in numerar-Virament bancarin contul deschis de autoritatea contractanta: RO57 TREZ 7055 005X XX00 0186 deschis la Trezoreriea Sectorului 5-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri Universitatea din Bucuresti, Venituri Camine cantina, finantare de baza, venituri microproductie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
- Completarea Formularului 1 - incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru de achizitie publica
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligalia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte indiduale/comune, sus?inuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obliga?ia de a demonstra indeplinirea cerintei
Cerinta nr. 2Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
- Completarea Formularului 3 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
- Completarea Formularului2 - In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
- in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obliga?ia de a demonstra indeplinirea cerintei;
- in cazul depunerii unei oferte indiduale/comune, sus?inuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obliga?ia de a demonstra indeplinirea cerintei, numai pt. pct. a), c1)si d) ale art 181 din oug 34/2006.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
- Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 4 in original- semnat si stampilat;
Cerinta nr.5
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Cerinta nr.6
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin (4) din HG 925/2006Documentele cerute la punctele 1-4 se vor prezenta in original semnate si stampilateDocumentele solicitate la punctele 5-6 se vor prezenta in oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Lista persoanelor din cadrul autoritatii contractante responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este: Mircea Dumitru
Maria Voinea
Liviu Papadima
Emil Barna
Magdalena Platis
Adrian Albu
Radu Matache
Florinel Miulescu
Cristinel Sandu
Adrian Costea
Virginia Tosca
Mircea Ungureanu
George Onodi
Cristina Neagoe Cerinta nr.1
Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului. (Persoane juridice romane) - Lot 1 , Lot 2, Lot 3
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul principal CAEN din certificatul constatator
Nota: - se va prezenta documentul in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor (emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), cu stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ultimul bilant contabil ? la 30.09.2013, inregistrat si vizat de catre organele competente
Cerinta nr. 2
Informatii privind cifra de afaceri globala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Lot 1 , Lot 2, Lot 3Ultimul bilant contabil, inregistrat si vizat de catre organele abilitate ale MFP, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, de catre reprezentantul legal al societatii, valabil la momentul deschiderii ofertelorLot 1- se completeaza Formularul8Informatii generale ofertant. se vor mentiona informatii privind cifra de afaceri globalaDeclaratia prin care ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii trei ani egala sau mai mare decat echivalentul a2.000.000 euroLot 2- se completeaza Formularul8Informatii generale ofertant. se vor mentiona informatii privind cifra de afaceri globalaDeclaratia prin care ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii trei ani egala sau mai mare decat echivalentul a 20.000 euroLot 3- se completeaza Formularul8Informatii generale ofertant. se vor mentiona informatii privind cifra de afaceri globalaDeclaratia prin care ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii trei ani egala sau mai mare decat echivalentul a 20.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani continand valoarea prestarilor, prezentat in original, insotit de recomandari/documente constatatoare pentru cea mai importanta prestare de servicii similara. completarea Formularului- Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
2. Informatii privind subcontractantii
3. 1.Informatii privind personalul tehnic de specialitate3.2. Informatii privind personalul autorizat3.3. Informatii privind autorizarile
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului - Lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Lot 1Cerinta obligatorie: Listaprincipalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari . Se vor prezenta copii dupa minim 3 contracte similare cu obiectul licitatiei finalizate in valoare cumulata de minim 2.000.000 Euro (sau echivalent in lei la cursul BNR din data publicarii in SEAP) si minim 3 recomandari din partea beneficiarilor, semnate si stampilate.Lot 2Cerinta obligatorie: Listaprincipalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Se vor prezenta copii dupa minim 3 contracte similare cu obiectul licitatiei finalizate in valoare cumulata de minim 20.000 Euro (sau echivalent in lei la cursul BNR din data publicarii in SEAP)si minim 3 recomandari din partea beneficiarilor, semnate si stampilate.Lot 3Cerinta obligatorie: Listaprincipalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Se vor prezenta copii dupa minim 3 contracte similare cu obiectul licitatiei finalizate in valoare cumulata de minim 20.000 Euro (sau echivalent in lei la cursul BNR din data publicarii in SEAP) si minim 3 recomandari din partea beneficiarilor, semnate si stampilate.- Toate autorizatiile si certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor si toate documentele de calificare prezentate in copie trebuie sa fie certificate ?Conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al societatiiLot 1 , Lot 2, Lot 3Cerinta obligatorie: O declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti ? Formular 17(daca este cazul).*)- Toate autorizatiile si certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor si toate documentele de calificare prezentate in copie trebuie sa fie certificate ?Conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al societatiiLot 1 , Lot 2, Lot 3Cerinta obligatorie: O declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat cu carte de munca si al cadrelor de conducere precum si personalul propriu, alocat derularii contractului, de asemenea cu carte de munca (Formularul 11 + CV uri)Cerinta obligatorie: Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate atestat, cadre de conducere, precum si cu pers. respons. de indepl. contractului Formularul11.Cerinta obligatorie: Licenta de functionare eliberata de I.G.P. ?Directia Politiei de Ordine Publica, cu avizul prealabil al SRI, pentru: a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor precum si servicii de consultanta in domeniu;b)servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante precum si servicii de consultanta in domeniu;nota: Licenta de functionare va fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor si va fi prezentata in copie certificata pentru conformitate de catre reprezentantul legal al societatii;In eventualitatea expirarii valabilitatii autorizatiei pe perioada evaluarii ofertelor, ofertantii vor actiona cu celeritate, depunand confirmarea din partea institutiilor abilitate ca a efectuat demersurile necesare si legale pentru reinnoirea acesteia.LOT 2, lot 3Cerinta obligatorie: Autorizatie de folosire arme si munitii letale (persoane juridice), eliberata de Inspectoratul de Politie, in copie conform cu originalul, de catre reprezentantul legal.nota: Autorizatia de folosire arme si munitii letale va fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor si va fi prezentata in copie certificate pentru conformitate de catre reprezentantul legal al societatii;In eventualitatea expirarii valabilitatii autorizatiei pe perioada evaluarii ofertelor, ofertantii vor actiona cu celeritate, depunand confirmarea din partea institutiilor abilitate ca a efectuat demersurile necesare si legale pentru reinnoirea acesteia.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis de O.N.R.C.) NU pot fi prezentate, in favoarea ofertantului, de catre eventualii subcontractanli si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor prezentului subcapitol.- Toate autorizatiile si certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor si toate documentele de calificare prezentate in copie trebuie sa fie certificate ?Conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al societatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularul Informatii generale atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.ro Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a documentelor de calificare si a propunerii tehnice, conform solicitarilor din documentatia de atribuire, in vederea stabilirii ofertelor admisibile. In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. ce au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronica Durata unei runde: 1 (una) zi Conform prevederilor art. 42 din H.G. nr.1660/2006, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita ofertantilor sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta si formularul Centralizator de preturi, completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA, pentru intreaga cantitate de produse. Daca in cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret(ofertele ce se situeaza pe primul loc) atunci AC va cere reofertarea pretului intr un plic sigilat in vederea departajarii ofertelor Se solicita ofertantilor sa transmita aceste formulare la sediul autoritatii contractante in urmatoarea zi lucratoare de la incheierea rundei de licitatie electronica, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoana imputernicita
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 11:00
Locul: Bd-ul Mihail Kogalniceanu nr 36-46
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor imputerniciti legal
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer