Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de servicii tehnice de exploatare, intretinere curenta si administrare pentru Arena Nationala


Anunt de participare numarul 149195/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +04 0213055530, Email: [email protected], Fax: +04 0213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadrude servicii tehnice de exploatare, intretinere curenta si administrare pentruArena Nationala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 631, 120 si 34, 544, 911RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - maxim contracte subsecvente AN I: 9;AN II: 14; AN III: 14;AN IV: 14;AN V: 5; Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent ?9.097.030, 672 lei lei. Conform anexei privind detalierea cantitatilor si valorilor acordului cadru.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadrude servicii tehnice de exploatare, intretinere curenta si administrare pentruArena Nationala
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
71314200-4-Servicii de gestionare a energiei electrice (Rev.2)
79993100-2-Servicii de gestionare a instalatiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, servicii tehnice de exploatare, intretinere curenta si administrare pentruArena Nationala
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 631, 120 si 34, 544, 911RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006.orientativ Formularul 13 in cazul scrisorii de garantie bancara sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie. Cont depunere : RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Cuantumul garantiei este de 181.940lei. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c)si d) din Formularul nr. 13 a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr.14, cuantumul garantiei fiind redus la 50%. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul contractului subsecvent fara T.V.A. si se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului in Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generala Achizitii.Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala Economica, in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie. Modul de constituire conform art.90 alin. 1 si 3 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art.92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul nr. 22 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care prestatorul este IMM (asoc. de IMMuri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local. Conform modelului de contract subsecvent art. 20 - Modalitati de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie pe propria raspundere, Formularul 1, in temeiul art.180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare* Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si cel al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.*Certificat de cazier judiciar pentru administrator/firma, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.* Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular 2, in temeiul art.181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.*Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular 3.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.*Certificat de participare cu oferta independenta Formular 4. In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.* Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular 5, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.Persoanele care sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului BucurestiBogdan Hreapca- Director general ? Directia Generala Dezvoltare si InvestitiiMircea Octavian Constantinescu - Director General Directia Generala EconomicaEc. Daniela Mincu - Director General Directia Generala AchizitiiAdrian Iordache - Director ? Directia JuridicBogdan Sosoaca ? Director Executiv Directia InvestitiiCorina Popa Balan - Director Executiv Adj. Directia InvestitiiCatalin Diaconu - Expert Directia Generala Dezvoltare si InvestitiiIon Florea ? Director Executiv Directia Financiar ContabilitateLuiza MATEAS -Sef Serviciu Directia Investitii
Dimitriu Dragos - Sef Serviciu Directia Proceduri Achizitie.Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.*Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataPersoanele juridice romane vor prezenta: *Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ? formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata;*Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana. 1.Pentru persoane fizice/juridice romane: *Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Pentru persoane juridice/fizice straine: * documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: in cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul care dovedeste o forma de inregistrare in copie conform cu originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Autorizari si agremente tehnice:
1. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada autorizarii pentru intretinerea si modificarea (instalarea) a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor? copie ?conform cu originalul?
2. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada licentierii pentru intretinerea si modificarea (instalarea)componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Licenta emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor? copie ?conform cu originalul?;
3. Autorizatii ISCIR conform Legii 64/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, cap.1, Art.8, si Art. 9, pentru: - reparare si intretinerela instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizari centrale termice , domeniu reglementat tehnic de PTC11/2010;
- reparare a cazanelor deapa calda cu puteri 400kW < P < 8000kW, domeniu reglementat tehnic de PTC9/2010;
- activitati de supraveghere si verificare tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR, activitatiRSTVI;
4.Atestat ANRE tip tip A1, A2, B, C2A, in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordinul nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.5.Autorizatie ANRE, in domeniul gazelor naturale, destinata instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, emisa conform NTPEE-2008 ?executia, verificarea si revizia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar?si in baza Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 Titlul II capIV Art.119 litera c si d si Ordinului nr. 89 din 12 noiembrie 2009, privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.Nota: a. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului acordului-cadru;b. Toate certificatele/licentele/ atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL? si semnate de catre persoana autorizata;
Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului accord - cadru, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale - cifra medie de afaceri globala, in ultimii 3 ani, cel putin egala cu 15.000.000 lei.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere in limba romana autorizata.
Nota 2: a)Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2011, 2012, 2013). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site?ul www.bnr.ro (2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei, 2013= 4.4190 lei).
b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Se vor prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare- Bilantul contabil sau extrase de bilant, sau alte documente prin care ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.- Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si finanaciare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globala.Sunt acceptate si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, in locul bilantului pe anul 2013.
Informatii privind tert sustinator economic si financiar.Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.69 ind 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 6formularele 18, 1, 21 si 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiar. Se vor atasa pentru cele mai importante contracte, documente suport: recomandari/ certificari de buna executie/ documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demosntrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Din documentele prezentate sa rezulte informatii continand ?valori, perioade de prestare, beneficiar?, conform art. 188 alin. 2 lit.a din OUG nr. 34/2006.
Cerinta 1: Experienta similara
Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a prestat, in ultimii 3 ani servicii similare, constand in: - servicii de intretinere/operare pentru instalatia HVAC (sistem de incalzire, ventilatie si aer conditionat), sistem alimentare apa pentru incendiu, instalatie iluminat nocturn, instalatie de BMS (sistem de monitorizare si comanda a sistemelor functionale ale cladirii), sistem control acces si tiketing, sistem de supraveghere video, sistem de detectie si alarmare la incendiu cu o valoare de minim 7.500.000 lei (exclusiv TVA), nivel valoric indeplinit prin cumul a maxim 7 (sapte contracte).Se vor putea prezenta contracte distincte pentru fiecare categorie de instalatii/sisteme (7 categorii) sau combinatii.
Pentru demonstrarea cerintei operatorii economici pot prezenta orice documente relevante (copii ale contractelor sau parti din contract pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea experientei similare/ proces verbal receptie/ documente de receptie emise sau/sicontrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar / recomandari de la beneficiari) in copie lizibila, cu mentiunea: ?conform cu originalul?, care sa contina ?valori, perioade de prestare?, beneficiar?.Nota 1: a)Pentru contractele prezentate in euro, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota 2: Documentele vor fi prezentate de catre ofertanti in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?
- Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite in traducerea in limba romana, autorizata.
- Daca din documentele anexate rezulta ca ofertantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire.
Nota 3: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.-Data finalizarii prestarii serviciului trebuie sa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai ?serviciile duse la bun sfarsit? in acesta perioada. Prin ?servicii duse la bun sfarsit ?se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Nota 4: Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi indeplinita conform prevederilor Ordinului ANRMAP 509/2011.
Cerinta 2: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru, in corelare cu oferta tehnica prezentata.Ofertantii vor prezenta documentul (fisa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasing etc.) care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a echipamentelor tehnice implicate in realizarea acordului-cadru.
Lista personalului cheie completat si semnat de catre reprezentatntul imputernicit al ofertatului.Nota 1: Se vor prezenta urmatoarele documente suport pentru a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus la pozitiile: Coordonator echipa exploatare si intretinere, Dispeceri sistemBMS, Tehnicieni intretinere Instalatie de detectie si alarmare incendiu, Tehnicieni intretinere Sistem sonorizare, Tehnicieni intretinere Sistem BMS, Tehnicieni intretinere TVCI, Tehnicieni intretinere sistem control acces, Tehnicieni intretinere sisteme electromecanice cu regim special, Instalator calificat pentru instalatii tehnico sanitare si de gaze: - CV tip Europass, in original si semnat de catre expertul propus;
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?ale tuturor documentelor ce probeaza indeplinirea cerintelor (ale diplomelor/ certificatelor profesionale/atestatelor si autorizatiilor obtinute si mentionate in CV, etc). Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte: - copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului
- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.
Pentru personalul nominalizat pe pozitiile: Fochisti, Dispeceri centru de alarma, Electricieni autorizatiANRE categoriile IIB si IIIB, Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/
echipamentelor din domeniul ISCIR, Responsabil cu supravegherea lucrarilor atestat ISCIR, se va prezenta dovada atestarii/autorizarii/si/sau a legitimatiei.Nota 2: In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea acordului-cadru acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Nota 3: pentru specialistii care nu sunt vorbitori nativi de limba romana se vor prezenta certificari care sa ateste cunostiintele de limba romana ale specialistilor propusi sau pentru fiecare specialist se vor prezenta cate un translator/traducator autorizat impreuna cu documentele doveditoare.
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Nota: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea acordului-cadru, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea acordului-cadru.
Personal specializat (experti cheie)1. Coordonator echipa exploatare si intretinereExperienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitatisimilare cu cel al obiectului procedurii si participarii in cel putin un proiect/contract in care a activat pe pozitia deCoordonator echipa exploatare si intretineremanager de proiect/coordonator proiect/director proiect.Se solicita: Certificat de Manager de Proiect recunoscut CNFPA sau echivalent.2. Personal de exploatare:
-a) Dispeceri sistemBuilding Management Sistem ? minim 5 persoane calificate sa opereze un sistem BMS (Building Management Sistem) aferent unei constructii civile/arena sportiva;
- b) Fochisti: minim 5 persoane autorizate sa opereze centrala termica, autorizati de catre ISCIR pentru a deservi cazan de apa calda si cazan de abur de joasa presiune, clasa C, conform Legii 64/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, cap.1, Art.8, si Art. 9;precum si in temeiulPrescriptiei tehnice ISCIR PT CR 8 ? 2009 ?Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire? in domeniul ISCIR-se va prezenta copia atestatului si/sau legitimatia;
- c) Dispeceri centru de alarma, minim 5 persoane ?se va prezenta avizul emis de catre IGPR conform art. 93 din HG 301/2012 pentru sistemul de alarmare.
-se va prezenta copia avizului / atestatului si/sau legitimatia;
3. Personal de intretinere curenta: -a1)Electricieni autorizatiANRE categoriile IIB, minim 4 persoane, conform art. 7 (pct. 6), 9 si 10 din Ordinul nr. 11/2013-al ANRE.
- se va prezenta copia atestatului si/sau legitimatia-a2)Electricieni autorizatiANRE categoriile IIIB, minim 4 persoane, conform art. 7 (pct. 6), 9 si 10 din Ordinul nr. 11/2013-al ANRE.
- se va prezenta copia atestatului si/sau legitimatia-b)Tehnicieni intretinere TVCI (Sistem de televiziune cu circuit inchis): minim trei persoane calificate pentru intretinerea sistemului si echipamentelor TVCI, absolventi de curs formare profesionala CNFPA / ANC sau echivalent, ca Tehnicieni/Ingineri Sisteme de Securitate ?TVCI, in temeiul art. 80 din HG 301/2012.
-c)Tehnicieni intretinere sistem control acces: minim trei persoane calificate pentru intretinerea sistemului de control acces, absolventi de curs formare profesionala CNFPA / ANC sau echivalent, ca Tehnicieni/Ingineri/ Sisteme de Securitate - control acces in temeiul art. 80 din HG 301/2012.
-d)Tehnicieni intretinere Instalatie de detectie si alarmare incendiu: minim doua persoane calificate pentru intretinerea sistemului de detectie si alarmare incendiu, absolventi de curs formare profesionala CNFPA / ANC sau echivalent, ca Tehnician/inginer pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, in conformitate cu art. 2 lit c) din Ordinul nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.-e)Tehnicieni intretinere Sistem sonorizare: minim o persoana care sa detina competente tehnice/ calificata pentru intretinerea /punerea in functiune a sistemului de sonorizare;
-f)Tehnicieni intretinere Sistem Building Management Sistem : minim o persoana calificate pentru intretinerea unui sistem BMS (Building Management Sistem)aferent unei constructii civile/arena sportiva;
-g)Tehnicieni intretinere sisteme electromecanice cu regim special descrise in caietul de sarcini: minim doua persoane.h)Instalator calificat pentru instalatii tehnico sanitare minim 2 persoane si instalator de gaze ?1 persoana ;
-i)Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - autorizat RSVTI in conformitate cu Ordin Inspector Sef ISCIR 130/2011, Art.1 si Art.2. si Art. 35. din PTA 1 din 2010- minim o persoana
-se va prezenta copia atestatului si/sau legitimatia-j)Responsabil cu supravegherea lucrarilor atestat ISCIR (Autorizat RSL in conformitate cu Ordin Inspector Sef ISCIR 165/2011, PTC 11 si Art. 35. din PTA 1 din 2010- minim o persoana
- se va prezenta copia atestatului si/sau legitimatiaLa elaborarea acestor cerinte s-a avut in vedere dispozitiile Instructiunii ANRMAP nr. 1/18.06.2013.
Lista personalului cheie completat si semnat de catre reprezentatntul imputernicit al ofertatului.Nota 1: Se vor prezenta urmatoarele documente suport pentru a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus la pozitiile: Coordonator echipa exploatare si intretinere, Dispeceri sistemBMS, Tehnicieni intretinere Instalatie de detectie si alarmare incendiu, Tehnicieni intretinere Sistem sonorizare, Tehnicieni intretinere Sistem BMS, Tehnicieni intretinere TVCI, Tehnicieni intretinere sistem control acces, Tehnicieni intretinere sisteme electromecanice cu regim special, Instalator calificat pentru instalatii tehnico sanitare si de gaze: - CV tip Europass, in original si semnat de catre expertul propus;
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?ale tuturor documentelor ce probeaza indeplinirea cerintelor (ale diplomelor/ certificatelor profesionale/atestatelor si autorizatiilor obtinute si mentionate in CV, etc). Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte: - copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului
- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.
Pentru personalul nominalizat pe pozitiile: Fochisti, Dispeceri centru de alarma, Electricieni autorizatiANRE categoriile IIB si IIIB, Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/
echipamentelor din domeniul ISCIR, Responsabil cu supravegherea lucrarilor atestat ISCIR, se va prezenta dovada atestarii/autorizarii/si/sau a legitimatiei.Nota 2: In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea acordului-cadru acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Nota 3: pentru specialistii care nu sunt vorbitori nativi de limba romana se vor prezenta certificari care sa ateste cunostiintele de limba romana ale specialistilor propusi sau pentru fiecare specialist se vor prezenta cate un translator/traducator autorizat impreuna cu documentele doveditoare
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru indeplinirea acordului-cadru.Oferantul va prezenta o declaratie de disponibilitate prin care reprezentantul legal al acestuia declara ca persoana propusa este capabila si va lucra pentru perioada (perioadele) prevazuta pe pozitia pentru care a fost propus in oferta, situatia in care aceasta oferta este castigatoare. Va fi prezentata cate o declaratie pentru fiecare expert cheie propus. Inlocuirea acestor persoane, daca este cazul, se va face numai cu acordul prealabil al Autoritatii Contractante Acordul Autoritatii Contractante pentru modificarea
propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor
care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse au pregatirea si experienta necesare si detin atestatele specificate, valabile la data inlocuiriiIn cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea acordului-cadru acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Informatii privind tert sustinator tehnic si profesional. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190alin. 3din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.69 ind 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din acordul-cadru, acesta are obligatia de a preciza parte/partile din acordul-cadru pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Ofertantii vor prezenta o lista cu subcontractantii.Nota1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, , capacitatea economica si financiara, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractanti.
Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.
Nota 3: a)Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea acordului - cadru prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la acordul-cadru.
b)Raspunderea acordului-cadru in ceea ce priveste modul de indeplinire a acordului-cadru nu este diminuata in cazul in care o parte /parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
c) Pe parcursul derularii acordului- cadru, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale.d) resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare numai pentru partea lor de implicare in acordul-cadru care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Informatii privind asocierea ? Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea economica si financiara a subcontractantului. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este decalarata castigatoare, inainte de semnarea acordul - cadru, asocierea va fi legalizata in conformitate cu perevederile art.44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001:2008sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care documentul nu este emis in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia.
Nota 1 Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Nota 2. In cazul unei asocieri, criteriile trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din acordul-cadrupe care o realizeaza.Nota 3: In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001:2005sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care documentul nu este emis in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia.
Nota 1 Cerinta privind certificarea 14001:2005sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Nota 2. In cazul unei asocieri, criteriile trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din acordul-cadru pe care o realizeaza.Nota 3: In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de respectare a standardelor privind protectia mediului asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 7Formularul 8Formularul 25Formularul 9Formularul 23Nota 1: Se vor prezenta urmatoarele documente suport pentru a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus la pozitiile: Coordonator echipa exploatare si intretinere, Dispeceri sistemBMS, Tehnicieni intretinere Instalatie de detectie si alarmare incendiu, Tehnicieni intretinere Sistem sonorizare, Tehnicieni intretinere Sistem BMS, Tehnicieni intretinere TVCI, Tehnicieni intretinere sistem control acces, Tehnicieni intretinere sisteme electromecanice cu regim special, Instalator calificat pentru instalatii tehnico sanitare si de gaze: - CV tip Europass, in original si semnat de catre expertul propus;
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?ale tuturor documentelor ce probeaza indeplinirea cerintelor (ale diplomelor/ certificatelor profesionale/atestatelor si autorizatiilor obtinute si mentionate in CV, etc). Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte: - copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.Pentru personalul nominalizat pe pozitiile: Fochisti, Dispeceri centru de alarma, Electricieni autorizatiANRE categoriile IIB si IIIB, Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, Responsabil cu supravegherea lucrarilor atestat ISCIR, se va prezenta dovada atestarii/autorizarii/si/sau a legitimatiei.Nota 2: In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea acordului-cadru acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.Nota 3: pentru specialistii care nu sunt vorbitori nativi de limba romana se vor prezenta certificari care sa ateste cunostiintele de limba romana ale specialistilor propusi sau pentru fiecare specialist se vor prezenta cate un translator/traducator autorizat impreuna cu documentele doveditoareFormularul 23Nota 1: Se vor prezenta urmatoarele documente suport pentru a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus la pozitiile: Coordonator echipa exploatare si intretinere, Dispeceri sistemBMS, Tehnicieni intretinere Instalatie de detectie si alarmare incendiu, Tehnicieni intretinere Sistem sonorizare, Tehnicieni intretinere Sistem BMS, Tehnicieni intretinere TVCI, Tehnicieni intretinere sistem control acces, Tehnicieni intretinere sisteme electromecanice cu regim special, Instalator calificat pentru instalatii tehnico sanitare si de gaze: - CV tip Europass, in original si semnat de catre expertul propus;
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?ale tuturor documentelor ce probeaza indeplinirea cerintelor (ale diplomelor/ certificatelor profesionale/atestatelor si autorizatiilor obtinute si mentionate in CV, etc). Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte: - copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.Pentru personalul nominalizat pe pozitiile: Fochisti, Dispeceri centru de alarma, Electricieni autorizatiANRE categoriile IIB si IIIB, Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, Responsabil cu supravegherea lucrarilor atestat ISCIR, se va prezenta dovada atestarii/autorizarii/si/sau a legitimatiei.Nota 2: In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea acordului-cadru acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.Nota 3: pentru specialistii care nu sunt vorbitori nativi de limba romana se vor prezenta certificari care sa ateste cunostiintele de limba romana ale specialistilor propusi sau pentru fiecare specialist se vor prezenta cate un translator/traducator autorizat impreuna cu documentele doveditoareformularul 23Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.Formularele 19, 1, 21 si 5.Formularul 10Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea economica si financiara a subcontractantului. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este decalarata castigatoare, inainte de semnarea acordul - cadru asocierea va fi legalizata in conformitate cu perevederile art.44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul 11.ISO 9001:2008sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.ISO 14001:2005sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte avand aceiasi valoare sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita acestora prin clarificare in SEAP, o noua propunere financiara. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata. Oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIE
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer