Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru ? Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti


Anunt de participare numarul 145262/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Adresa postala: Str.Brailei nr.177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Punct(e) de contact: Manager: Medic primar dr. Debita Mihaela, Tel. +40 0236317232, In atentia: ing. Tatu Gema - birou Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0236317232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru ? Servicii de colectare, transport si eliminare finalaa deseurilor spitalicesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ?Sf. Apostol Andrei? Galati, str. Brailei nr. 177
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 1, 620, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractul subsecvent va fi incheiat lunar sau trimestrial functie de fondurile alocate, respectiv valoarea minima/contract subs. 45.000, 00 lei si valoarea maxima/contract subs. 135.000, 00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de colectare, transport si eliminare finalaa deseurilor spitalicesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimativa este de 7.500 kg deseuri medicale/luna, respectiv 270.000 kg/3 ani. Autoritatea contractanta isirezerva dreptul de a redimensiona prestarea serviciior de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti pentru cantitatea de deseuri numai intre limita minima si maxima prevazute in Caietul de sarcini; singura modificare admisa este cea referitoare la valoarea totala, care va creste sau va descreste corespunzator modificarilor intervenite in cantitatea de deseuri.
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 1, 620, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare este: 32.400, 00 ron. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru IMM?uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (completare Formular). Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1. Virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (conform Formular); 2. Scrisoare de garantie bancara/societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante (conform formular); Cont: RO 18 TREZ 3065 006X XX01 0832, Trezoreria Galati. NOTA: documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP). Originalul garantiei de participare se va depune in plic inchis la sediul unitatii din str. Brailei nr. 177, Galati pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. In baza art. 278^1, alin.(1) din OUG 34/2006, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarea suma (cf. pct. b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, respectiv 5.399, 99 RON). Pentru cazul in care garantia de participare se poate constitui in alta moneda, pentru o evaluare unitara, echivalenta leu/valuta la cursul BNR - cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie prin: -Scrisoare de garantie bancara de buna executie/Instrument de garantare, Retineri succesive sau la casieria unitatii. Garantia de buna executie se depune in contul: RO 18 TREZ 3065 006X XX01 0832 Trezoreria Galati. Conform art. 90 alineat 3) din HG 925/2006 contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contactante. Modul de restituire a garantiei de buna executie: la solicitarea furnizorului in maxim 14 zile daca Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si/sau finantare de la Consiliul Judetului Galati
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul- incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - completare formular.
Precizari:
- aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;
- in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
- in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 -completare formular;3. Declaratie de proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG34/2006, conform formular.Comitetul Director:
- Medic primar Dr.Debita Mihaela - Manager- Ec. Dobrea Alina Valentina - Director financiar contabil- Conf. Prof. Dr. Firescu Dorel - Director medical- As. Domniteanu Viorica - Director de ingrijiriComisia de evaluare:
- Ing. Tatu Gema - presedinte
- Jr. Nicolau Mihaela Alina ? membru
- Ec. Grosu Alina ? membru
- Tehn. Postelnicu Liliana ? membru
- As. Irimescu Mariana - membru
- Ing. Andrei Monica ? membru
- Jr. Bocaneala Alina - membru
- Jr. Velcu Violeta - membru rezervaPrecizare: Documentul solicitat se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinul al presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - completare formular;5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare formular;6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile ? se prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Participantul aflat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 (trei) zile documentul in original.7. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile ? se prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Participantul aflat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 (trei) zile documentul in original.Nota:
Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. I.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde obiectului procedurii.Note: - Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul de atribuire, prezentarea documentului original sau copie legalizata a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate corespunde obiectului proceduri, iar informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/ valabile la data limita de depunere a ofertelor.
- In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta certificatul ORC pentru partea care face obiectul asocierii si trebuie semnat de fiecare participant la asociere. Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractual - asociere pe baza de contract legalizat cf. art. 44 alin. 2 din OUG 34/2006. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contratului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.II. Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.1. Autorizatie de mediu (insotita de anexe) pentru serviciile de colectare, transport si eliminare finala prin incinerare a deseurilor medicale ? Ordinul Ministerului Mediului 1798/2007;
2. Licenta de transport marfuri periculoase pentru mijloacele auto;
3. Aviz favorabil emis de Autoritatea Judeteana de Sanatate Publica Galati pentru rutele de transport deseuri rezultate din activitati medicale conform art. 34 din Ordin 219/2002 completat de OMS 1226/2012;
Note: 1. Toate documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular - Fisa de informatii generale, cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani pentru a asigura autoritatea contractanta ca ofertantul nu se afla in imposibilitate financiara; Curs euro comunicat de BNR la data de: 31.12.2010 - 1 euro = 4, 2848 ron; 31.12.2011 - 1 euro = 4, 3197 ron; 31.12.2012 - 1 euro = 4.4287 ron.
Conform HG 925/2006 actualizata la 19.04.2013, art.9 b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie mai mare decat valoarea maxim estimata a contractului subsecvent, multiplicata cu 2, respectiv 135.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular completat - Fisa de informatii generale, cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani pentru a asigura autoritatea contractanta ca ofertantul nu se afla in imposibilitate financiara; Curs euro comunicat de BNR la data de: 31.12.2010 - 1 euro = 4, 2848 ron; 31.12.2011 - 1 euro = 4, 3197 ron; 31.12.2012 - 1 euro = 4.4287 ron.Conform HG 925/2006 actualizata la 19.04.2013, art.9 b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie mai mare decat valoarea maxim estimata a contractului subsecvent, multiplicata cu 2, respectiv 135.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CV-urile persoanelor responsabile de indeplinirea contractului atasate cu atestate/diplome/certificate (acolo unde este cazul), Atestat ADR ? atestat specific pentru transportul de marfuri periculoase si Consilier de Siguranta, conformHG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Note: 1. Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Dovada detinerii unui spatiu temporar de depozitare a deseurilor autorizat, in oricare din formele: proprietate/inchiriere/comodat, etc, conform legii (OMS 1226/2012), in scopul respectarii principiului proximitatii precizat de legea 211/2011 ? regimul deseurilor.
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice disponibile pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului;
Referat tehnic elaborat de Institutul de Sanatate si Igiena Publica pentru mijloacele de transport conform Ordin 613/2009 si HG1061/2008.
Autorizatie sanitara pentru locatia instalatiei de incinerare conform OMS 1030;
Autorizatie sanitara de functionare pentru mijloacele de transport emisa de Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana conform OMS 1030/2009;
Declaratie insotita de o lista cuprinzand subcontractantii (daca este cazul), precum si acordurile de subcontractare.
Sa declare subcontractantii si procentul din contract care va fi indeplinit de acestia ? daca este cazul
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Se va prezenta lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani, lista ce trebuie sa contina informatii despre un contract/contracte de servicii similare, a carui valoare reprezinta cel putin suma de 135.000, 00 lei, fara TVA (valoarea maxim estimata a unui contract subsecvent).
Cf. art. 188 alin. 2 lit b) din OUG 34/2006 "o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare";
Documente/certificate emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Certificat care atesta implementarea managementului de mediu ISO 14001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a ofertelor sau Certificateechivalente emise de organisme abilitate. Se vor prezenta rezultatele monitorizarii activitatii ofertantului (rapoarte de inspectie), din punct de vedere al protectiei mediului, de catre Institutii de control specializate (ex. garda Nationala de Mediu) pentru ultimul an.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentelor solicitate privind persoanele responsabile de indeplinirea contractului.Prezentarea dovezii detinerii a spatiului de depozitare deseuri medicaleCompletare formular privind Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice disponibile pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului;Prezentarea documentelor solicitate - Referat tehnic elaborat de Institutul de Sanatate si Igiena Publica pentru mijloacele de transport conform Ordin 613/2009 si HG1061/2008Prezentarea Autorizatiei sanitare pentru locatia instalatiei de incinerare conform OMS 1030Prezentarea Autorizatiei sanitare de functionare pentru mijloacele de transport emisa de Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana conform OMS 1030/2009Sa completeze o declaratie insotita de o listacuprinzand subcontractatii (daca este cazul), precum si acordurile de subcontractare conform formular.Ofertantii sunt obligati sa precizeze: - partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;
- datele de recunoastere a subcontractantilor propusi;Toti subcontractatii trebuie sa completeze cu propriile date formularul cu informatii generale privind societateaNota: resursele umane si materiale ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinitLista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Se va prezenta lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani, lista ce trebuie sa contina informatii despre un contract/contracte de servicii similare, a carui valoare reprezinta cel putin suma de 135.000, 00 lei, fara TVA (valoarea maxim estimata a unui contract subsecvent).Prezentarea documentelor solicitate privind echipamentul utilizat pentru instalatia folosita la eliminarea finala a deseurilor;Prezentarea documentului/certificatului, probe sau dovezi (conf. art. 193 din OUG 34/2006). Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Prezentarea documentului/certificatului, probe sau dovezi (cf. art. 196 dinOUG 34/2006) valabil la data limita de depunere a ofertelor. Prezentarea de rezultate a monitorizarii activitatii ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma clasamentului, conform criteriului de atribuire oferta cu ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 2562 alineat 1, litera b din OUG34//2006 ?..10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii considerat nelegal...?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ?Sf. Apostol Andrei? Galati, birou Achizitii
Adresa postala: Str. Brailei nr. 177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Tel. +40 236317232, Email: [email protected], Fax: +40 236317232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 08:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer