Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru 2 ani MENTENANTA ECHIPAMENTE DE COMUNICATII DIN RETEAUA DE TRANSMISIUNI PERMANENTA/RETEAUA MILITARA NATIONALA DE COMUNICATII (SSv)


Anunt de participare numarul 149052/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala: str. Drumul Taberei, nr. 7 ? 9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: Silion Mihaela, Tel. +40 213195959-240, Email: [email protected], Fax: +40 213195708, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Se acceseaza de pe SEAP: www.e-licitatie.ro
Adresa postala: str. Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel. +40 213195959-240, Fax: +40 213195708
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru 2 ani MENTENANTA ECHIPAMENTE DE COMUNICATII DIN RETEAUA DE TRANSMISIUNI PERMANENTA/RETEAUA MILITARA NATIONALA DE COMUNICATII (SSv)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparatii
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Teritoriul national si zonele de conflict armat in care exista trupe romanesti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 726, 537 si 30, 412, 438RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In principiu cate un contract subsecvent pe an bugetar, in functie de necesitati si posibilitati de plata. Minimul unui contract subsecvent poate cuprinde o activitate fiind estimat la 20.759 lei fara tva iar maximul unui subsecvent poate cuprinde 930 activitati estimate la 1.650.509 lei fara tva
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta (preventive si corective) la echipamentele/instalatiile/centrele de comunicatii componente a unei retele militare nationale de comunicatii - RTP/RMNC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50330000-7 - Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.7) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul trebuie sa specifice in oferta portiunile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze unor terti, subcontractantii propusi, precum si obiectul subcontractelor pentru care sunt propusi subcontractantii respectivi
Ofertantul trebuie sa specifice orice modificari care survin in legatura cu subcontractorii pe parcursul executarii contractului
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Minimul acordului cadru consta in executarea a 91 activitati de mentenanta si maxim 1545 activitati de mentenanta. Un contract subsecvent poate cuprinde minim 1 activitate de mentenanta estimate la 20759 lei si maxim 930 activitati de mentenanta estimate la 1650509 lei. In caietul de sarcini varianta neclasificata, aferenta etapei I, atasata prezentului anunt publicat pe www.e-licitatie.ro sunt detaliate cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si a unui subsecvent
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 726, 537 si 30, 412, 438RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare :45000lei. Mod constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Perioada de valabilitate 90 de zile de la termenul limita de primire a candidaturilor (nu se numara ziua limita pt. primirea candidaturilor). Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa faca referire expresa la procedura organizata pentru care se depune oferta; -sa contina denumirea autoritatii contractante, in clar, in favoarea careia s-a constituit; - valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe solicitata prin documentatia de atribuire; - sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita si care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie; - sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata; - sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta; - in cazul IMM-urilor se aplica prevederile legii 346/2004 cu modificari si completari, referitoare la garantii. Este obligatorie dovada calitatii de IMM (declaratie conform formular 9). In cazul constituirii la banca a garantiei de participare aceasta poate fi depusa sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa in lei. In anexa formulare este prezentat orientativ un model de scrisoare bancara pt garantie de participare. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda. Valoarea garantiei emisa in alta moneda transformata in lei conform curs BNR (www.bnr.ro) stabilit pentru data in care este publicat anuntul de participare aferent acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro trebuie sa fie de minim 45.000 lei. Candidaturile neinsotite de garantia de participare, astfel cum a fost solicitat in documentatia de atribuire, vor fi respinse. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 188 din OuG114/2011 (actualizata) si art. 278^1 din OUG 34/2006 Garantia de buna executie va fi 10% din valoarea fara tva a contractului subsecvent. Se aplica prevederile legii nr. 346/2004 in ceea ce priveste valoarea garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul autoritatii contractante. Plata, la fiecare contract subsecvent, dupa efectuarea receptiei finale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Informatii privind autorizatia de securitate
Candidatii care nu detin inca o autorizatie de securitate, pot obtine aceasta autorizatie pana la: -
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie conform cu art 147 al. 2 din OuG 114/2011. Prezentarea formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, completat in conformitate cu modelul Formularului nr. 3 din anexa formulare. Candidatul trebuie sa declare pe propria raspundere ca participarea la procedura de atribuire este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. Oferta este independenta, astfel cum este definita aceasta situatie in Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010. Formularul va fi completat de candidat (toti asociatii).Cerinta nr.2 Neincadrarea in prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, respectiv prezentarea Formularului nr. 2.2 din anexa formulare - ?Declaratie privind conflictul de interese?. Cerinta trebuie indeplinita de candidat (toti asociati), subcontractanti daca este cazul. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Radu ?Marius POP , Ioan FILIP , Florin TUDORAN, Valentina GAVRILOAIA, Marian TOPA, Paul CHITEA, Gabriel CIUCA, Stefan DIMITRIU, Lucian UNTARESCU, Mihaela SILION, Adrian DRAGHICI.Cerinta nr.3 ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 155 din O.U.G. nr. 114/2011? (eligibilitate), respectiv prezentarea Formularului nr. 2 din anexa formulare din care sa rezulte neincadrarea in prevederile art. 155 din O.U.G. nr. 114/2011. ?. Cerinta trebuie indeplinita de candidat (toti asociatii), terti sustinatori.Cerinta nr.4 ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile 156 din O.U.G. nr. 114/2011?, respectiv prezentarea Formularului nr. 2.1 din anexa formulare din care sa rezulte neincadrarea in prevederile art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011. ?. Cerinta trebuie indeplinita de candidat (asociatii), terti sustinatori Cerinta nr. 1b Dovedirea inregistrarii ca persoana juridica/fizica romana, respectiv prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte: I. Asociatii si administratorul/administratorii societatii, componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau supervizare, actionarii majoritari in vederea verificarii aspectelor declarate in documentele referitoare la conflictul de interese.II. Obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCandidatii (candidatii) inregistrati in afara Romaniei, vor prezenta copii traduse autorizat in limba Romana a documentelor care atesta forma de inregistrare sau de atestare/apartenenta din punct de vedere profesional conform legislatiei din tara in care este stabilit candidatulCandidatul va depune o declaratie de asumare a raspunderii cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara. Prestarea in ultimii 5 ani anteriori datei limita de depunere a candidaturilor a unui/unor servicii similare celor propuse a se achizitiona (servicii mentenanta infrastructura retea comunicatii sau echivalent) in cuantum de minim 1.650.000, 00 lei. Documente relevante: Lista de contracte/similar conform model prezentate in anexa formulare (formular 5, 5.1) si prezentarea unor certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul, valoarea serviciilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Pentru contractele elaborate intr-o alta moneda, se va transforma valorea lor in lei utilizandu-se cursul de schimb mentionat de Banca Nationala a Romaniei (disponibil pe site-ul www.bnr.ro) pentru medie anuala (medie luna ianuarie pentru 2014). Pentru conversie leu/euro sau leu/usd cursul mediu anual este: 2013 ? 1 euro=4, 4190lei, 1 usd = 3, 3279lei; 2012 - 1 euro=4, 4560 lei, 1 usd =3, 4682 lei 2011 - 1 euro=4, 2379 lei, 1 usd =3, 0486 lei 2010 - 1 euro=4, 2099 lei, 1 usd =3, 1779 lei 2009 - 1 euro=4, 2373 lei, 1 usd =3, 0493 lei. In evaluarea candidaturilor autoritatea contractanta va avea in vedere prevederile din anexa 2, coloana ? experienta similara? din Ordinul ANRMAP 509/2011 publicat in Monitorul oficial nr. 687/28.09.2011. Pentru situatia de subcontractare nu se accepta experienta similara a subcontractantului. In caz de sustinere, sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art 155 si 156 si trebuie sa indeplineasca cerinta privind accesul la informatii clasificate
Deoarece contractul si caietul de sarcini aferent etapei II a procedurii contin informatii clasificate SECRET DE SERVICIU candidatul (toti asociatii), subcontractantii si tertii sustinatori pe aspecte tehnice si profesionale trebuie sa detina acces la informatii clasificate secret de serviciu. Document relevant: AVIZ de SECURITATE emis conform art. 441-452 din Ordinul ministrului apararii nationale M9/2013 publicat in Monitorul Oficial 115/28.02.2013 (sustinator experienta similara = sustinator pe aspect tehnice)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Listei de contracte conform model prezentate in anexa formulare (formular 5, 5.1) si prezentarea unor certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul, valoarea serviciilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Prin servicii similare se intelege serviciile de mentenanta/service/reparatii/intretinere echipamente din retele de comunicatii. Pentru situatia in care exista prestari de servicii complexe care au in obiect pe langa serviciile similar si alte produse si/sau servicii, candidatii trebuie sa includa in oferta copii ale documentelor care atesta valoarea serviciilor similare celor supuse prezentei achizitii. Sustinatorul va prezenta declaratii cf art 155 si 156 si trebuie sa obtina autorizatie de securitate industrialaPrezentarea in cadrul documentelor de calificare a avizului de securitate valabil la data de depunere a candidaturilor. Nu se accepta sustinere din partea unui tert pentru aspecte ce tin de protectia informatiilor clasificate (art. 165 din OuG114/2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Experienta similara. Candidatul cu cifra privind experienta similara cea mai mare este pe locul 1. Clasamentul se face descrescator, primii trei candidati fiind selectati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform prevederilor HG 1660/2006, vor fi 2 runde de cate o zi cu pauza de o zi intre ele. In cadrul etapei finale de licitatie electronica se va licita pretul fara tva aferent cantitatii maxime a acordului cadru.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2014/S015-023386 din 22.01.2014
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2014 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai candidatilor si ai institutiilor cu atributii de verificare coordonare monitorizare achizitii publice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul unei asocieri, in documentele de calificare, va fi prezentat acordul de asociere care trebuie sa contina cel putin: datele de identificare ale tuturor asociatilor, nominalizarea liderului de asociatie, clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului. imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv, clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in situatia in care oferta este declarata castigatoare. Angajamentul ferm, respective acordul de asociere, prezentat de candidatul castigator, va face parte integranta din contractul de achizitie publica 2. In situatia in care candidatul beneficiaza de sustinerea unui tert, acesta trebuie sa reprezinte angajamentul de sustinere. Acest angajament trebuie sa fie un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia candidatului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea cerintei de calificare experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului 3. Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa la anuntul de participare publicat pe www.e-licitatie.ro. Aceste raspunsuri vor face parte integranta din documentatia de atribuire si trebuie avute in evedere la elaborarea candidaturii/ofertei. 4. Documentele prezentate de candidati in cadrul candidaturii/ofertei care sunt elaborate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traduceri autorizate. 5. Daca, in urma licitatiei electronice, sunt oferte clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita la respectivii candidati o noua oferta de pret care poate fi egala sau mai mica cu cea rezultata in urma licitatiei electronice.6 Se aplica prevederile anexei 2 la Ordinul ANRMAP 509/2011 (www.anrmap.ro) publicat in Monitorul Oficial 687/2011 - art180/oug34/2006=art155/oug114/2011, art181/oug34/2006=art156/oug114/2011, art183/oug34/2006=art158/oug114/2011-.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform.art 188 din OuG114/2011 si art. 256^ 2 din O.U.G.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic/autoritate contractanta
Adresa postala: str. Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel. +40 213195959-251, Fax: +40 213195708
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 13:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer