Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru achizitie carburanti: motorina si benzina


Anunt de participare numarul 144775/06.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA
Adresa postala: LIVIU REBREANU NR. 2-4, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 424000, Romania, Punct(e) de contact: Isprava Tudor, Tel. +40 263216202, In atentia: Isprava Tudor, Email: [email protected], Fax: +40 263234392, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati Locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii Publice Locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru achizitie carburanti: motorina si benzina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 31 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 592, 066.97 si 2, 531, 483.17RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatile si fondurile bugetare ce pot fi disponibilizate cu acest scop , se vor incheia contracte subsecvente astfel: 2013 -un C.S (estimativ iunie-decembrie), 2014 - doua C.S. (estimativ ianuarie-aprilie, mai-decembrie), 2015- doua C.S. (estimativ ianuarie-aprilie, mai-decembrie)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru achizitie carburanti: motorina si benzina conform documentelor anexate.
Acord cadru:
Cantitate maxima carburanti: motorina si benzina/31 luni: Motorina- maxim = 474.506 litri
Benzina ?maxim = 60949 litri
Cantitate minima carburanti: motorina si benzina/ 7 luni: Motorina- minim = 110.506 litri
Benzina- mnim = 14729 litri
Oferta se va face la cantitatea maxima
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru achizitie carburanti: motorina si benzina conform documentelor anexate.
Acord cadru:
Cantitate maxima carburanti: motorina si benzina/31 luni: Motorina- maxim = 474.506 litri
Benzina ?maxim = 60949 litri
Cantitate minima carburanti: motorina si benzina/ 7 luni: Motorina- minim = 110.506 litri
Benzina- mnim = 14729 litri
Contract subsecvent:
2013
Cantitate carburanti: motorina si benzina/ 7 luni: 110506 litri-motorina / 14729 litri-benzina
2014
Cantitate carburanti: motorina si benzina/ 4 luni: 60667 litri-motorina / 7703 litri-benzina
Cantitatecarburanti: motorina si benzina/ 8 luni: 121333 litri-motorina / 15407 litri-benzina
2015
Cantitate carburanti: motorina si benzina/ 4 luni: 60667 litri-motorina / 7703 litri-benzina
Cantitate carburanti: motorina si benzina/ 8 luni: 121333 litri-motorina / 15407 litri-benzina
Valoarea estimata fara TVA: intre 592, 066.97 si 2, 531, 483.17RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
31 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiei de participare - 50600 lei;(pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei prevazute de Legea nr. 346/2004 se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM-Formular: Anexa nr 8)Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor)Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR aferent datei de publicare a anuntului de participare. Cod fiscal al autoritatii contractante: 25503261.Modul de constituire a garantiei pentru participarea la licitatie: - Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie Formular: Anexa nr 6; scrisoarea de garantie bancara va fi eliberata de o banca, de preferinta, cu sediul in Romania si care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;sau- Printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, asa cum rezulta din prevederile art. 86 din HG 925/2006 si care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;sau- Ordin de plata (vizat de banca) in contul RO18TREZ1015006XXX006082, Trezoreria Bistrita ; sau- Numerar depus la casieria centrala a institutiei (program de lucru cu publicul: luni-joi :07? 15.00, vineri: 07.00-13.00).Instrumentul de garantare va prevedea in mod obligatoriu si angajamentul societatii bancare/de asigurari, de a plati autoritatii contractante o suma determinata conform art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, suma de 6311.48 lei in situatia in care ofertantul va depune o contestatie ce va fi respinsa pe fond de CNSC. 5 % din valoarea contractului de executare lucrari, fara TVA, si se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale sau printr-un instrument de garantare emis de o banca sau de o societate de asigurari. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale ofertantul castigator este obligat sa deschida, la unitateaTrezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune este de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indepliniriicontractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana laconcurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. In cazul ofertantilor care fac dovada faptului ca sunt I.M.M (completare Formular nr. 8), garantia se reduce la jumatate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea-Formular: Anexa nr 2;
- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006-Formular: Anexa nr 3;
- Certificat de participare cu oferta independenta-Formular: Anexa nr 10;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006: Anexa nr 9; Lista persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Cretiu Ioan, Director Executiv, Sarmasan Lucian Dan ? Director Executiv adjunct economic, Isprava Tudor Horatiu -presedintele comisiei de evaluare Singeorzan Dorina-membru comisie de evaluare, Mate Ana Maria? membru comisie de evaluare;Titan Vasile? membru comisie de evaluare, Grecu Elena ? membru comisie de evaluare, Cadar Alexandru? membru de rezerva comisie de evaluare, Bucur Victoria? membru de rezerva comisie de evaluare; Lista persoanelor care au aprobat bugetul local: Primar- Cretu Ovidiu Teodor, Director executiv economic- Albu Maria, Director exexutiv: Scurtu Nicolae, Secretarul municipiului Bistrita: Gaftone Floare, Consilieri Locali: Avram George, Antal Attila, Bria Dumitru Alexandru, Gagea Maxim, Hangan Sorin, Ilies Narcisa-Simona, Kiss Laszlo, Kozuk Andrei Ioan, Moisil Filip, Moldovan Vasile, Molnar Iosif Augustin, Muthi Adrian Gelu, Rus Constantin, Peteleu Ioan, Sarmasan Mihai Lucian, Seserman Sorin Alin, Tabara Camelia, Talos Florin, Toniuc Alexandru Marian, Tuta Gheorghe, Armean Lucian Marius.
- Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular: Anexa nr 11;
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Se va prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale. Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.Se va prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ( inregistrare ), persoane juridice/fizice romane/straine Pentru persoane juridice - Certificat constatator, in original/copie legalizata/copie, emis de ORC, din care sa rezulte si obiectul de activitate al operatorului economic participant la procedura. In cazul in care Certificatul constatator este depus in copie autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte documentul in original/copie legalizata;
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice straine de furniza produse care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Pentru persoane fizice - Certificat de inregistrare si Autorizatie de functionare/altele echivalente precum si orice alt document edificatory considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ?Pentru persoanele fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara unde ofertantul este rezident. De asemenea ofertantii vor prezenta Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor pentru anul calendaristic in curs.
Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activitati necesare indeplinirii contractului.
Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se vor anexa traducerile autorizate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular Anexa nr. 4 : Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista statilor de distributie carburanti detinute, deel sau prin partenerii lui , din care sa rezulte forma de detinere si adresa statiei de distributie.Pentru a putea fi eligibil, ofertantul trebuie sa detina cel putin o statie de distributie care accepta card valoricin fiecare judet al Romaniei si in municipiul Bucuresti
Certificat de atestare a conformitatii produselor pentru motorina, produs care trebuie sa corespunda SR EN 590, emis de un organism recunoscut in domeniu, cu atributii in atestarea conformitatii produselor , cu valabilitate la data limita dedepunere a ofertelor.
Certificat de atestare a conformitatii produselor pentru benzina, produs care trebuie sa corespunda SR EN 228, emis de un organism recunoscut in domeniu, cu atributii in atestarea conformitatii produselor , cu valabilitate la data limita dedepunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Lista statiilor de distributie care acccepta card valoric.Copie dupa certificat de atestare a conformitatii produselor pentru motorina, produs care trebuie sa corespunda SR EN 590, emis de un organism recunoscut in domeniu, cu atributii in atestarea conformitatii produselor , cu valabilitate la data limita dedepunere a ofertelor.copie dupa certificat de atestare a conformitatii produselor pentru benzina, produs care trebuie sa corespunda SR EN 228, emis de un organism recunoscut in domeniu, cu atributii in atestarea conformitatii produselor , cu valabilitate la data limita dedepunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul reofertari in cadrul licit. elect. estevaloarea totala ofertata initial la care se aplica noul procent de discount. Procentul de discount va fi mai mare sau egal cu cel ofertat initial in etapa non-electronica Vor intra in etapa de licit. elect. doar ofertele declarate admisibile. Reofertarea se va realiza intr-o singura runda. Pentru a putea participa la etapa de licit. elect , operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.Operatorii economici a caror oferte au fost declarate admisibile si sunt inscrisi in SEAP vor primi din partea sistemului o invitatie pentru a depune noile oferte de pret.i. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.iii. Durata unei runde: 1 (una) zi.Oferta castigatoare va fi desemnata de sistempe baza preturilor ofertate elect. Dupa incheierea rundei de L.E., se solicita operatorului economic situat pe primul loc cf clasamentului afisat de SEAP sa transmita A.C formularul de oferta cu noua oferta licitata electronic, completate corespunzator.Informatiile ce vor fi puse la dispozitia ofertantilor: pozitia in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2013-9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 11:00
Locul: Directia Servicii Publice Bistrita, STR LIVIU REBREANU NR. 2-4, Camera 1, Bistrita, cod postal 420008
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentanti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca dupa etapa de licitaite electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta are pretul cel mai scazut.Elementul ce va face obiectulprocesului de reofertare in plic inchis: valoarea totala ofertata electronic la care se aplica un noul procent de discount. Procentul de discount va fi mai mare sau egal cu cel ofertat initial in etapa electronica.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, care se va descarca gratuit de la adresa : www.digisign.ro/servicii/digisigner. In conformitate cu legislatia in vigoare ( OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului ), operatiunile de incasari si plati intre institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru contractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria in a carei raza teritoriala are sediul.Toate ofertele, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana.Corespondenta dintre ofertant si Autoritatea contractanta se va face in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 respectiv :10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante condiderat ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si evidenta documentelor
Adresa postala: Piata Centrala, nr 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel. +40 263224508, Fax: +40 263231046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2013 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer