Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU ACHIZITIE DE SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI


Anunt de participare numarul 143406/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Adresa postala: CRAIOVA, str.Tabaci nr 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dinescu, Tel. +40 251502445, Email: [email protected], Fax: +40 251502445, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU ACHIZITIE DE SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 120, 000 si 1, 440, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente trimestriale.Cantitatile estimate minime si maxime care fac obiectul unui contract subsecvent sint 15000kg respectiv, 45000kg.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI, inclusiv furnizare de ambalaje de colectare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate minime si maxime solicitate pe intreaga durata a acordului cadru sunt: minim 15000 kg si maxim 180000 kg. Aceste cantitati sint cuprinse siin Caietul de Sarcini din sectiunea Documente
Valoarea estimata fara TVA: intre 120, 000 si 1, 440, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul 10) sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, ordin de plata (contul: RO19TREZ2915005XXX000154 deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal: 5002142) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.Lipsa dovezii constituirii garantiei de participare la data limita de depunerea a ofertelor, in cuantumul stabilit, va conduce la eliminarea ofertantului.Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana sise va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Str. Tabaci, nr.1, Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a oferteiCuantumul garantiei de participare: 28.800 lei; Cuantum ce se retine conform art. 278 indice 1 din OUG nr. 34/2006:5.219, 99 leiCurs de referinta euro 4.3747 (calculat la data de 18.04.2013) 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A., - se va constituiprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (FORMULAR 8) sau de o societate de asigurari, emise in favoarea autoritatii contractante avand aceeasi valabilitate cel putin cu cea a contractului, sau se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conditiile art. 90 alin 3 din H.G. 925/2006, si HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii, bugetul de stat, medicina muncii si venituri incheiate cu CAS Dolj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Documentul va fi completat si de tertul sustinator daca este cazul.Se solicita prezentarea formularului 1 completat.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita formularul2 completat. Documentul va fi completat si de catre tertul sustinator, daca este cazul (declaratia completata de catre tertul sustinator se va limita doar la situatiile prevazute la alin. a, c1 si d ale art 181).
In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Se solicita formularul6 completat.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa formularul nr. 10 '. Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tert sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (conf. univ. dr. Petrescu Florin ? Manager, ec. Ionescu Gabriela ? Dir. financiar contabil, conf. univ. dr. Tarnita Dan ? Dir. medical, as. princp. Ghilici Victor ? Dir. ingrijiri, SIng.Veliscoiu Marian, Ing. Firtulescu Alina, Dr. Vacaru Mirela, ec.Paducel Ramona ? Sef birou achizitii publice, Ec Dinu Lidia, CJ Dobrescu George)va fi exclus din procedura de atribuire.
- -Certificat constatatoremis de ONRC
Certificat constatatoremis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
-Autorizatie de mediu
Autorizatie de mediu in procedura completa emisa in bazaHG 128/2002 de autoritatea competenta, dupa caz Agentia Judeteana sau Regionala pentru Protectia Mediului ?Autorizatiava privi activitatile de colectare, transport si eliminare deseuri medicale periculoase.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completat formularul3 si formularul 3A -din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, precum si valoarea acesteia aferenta fiecarui an in parte din cei trei. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile.
Bilantul contabilla data de 31.12.2011 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita completarea formularului3 -Fisa de informatii generale- si formularului 3A-Declaratie privind cifra de afaceri globala.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.Bilantul contabil la data de 31.12.2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Declaratie privind lista principalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani
Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani va fi completata conf. formularului nr. 4. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea cel putin a unui certificat/document/parti relevante contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme prestarea serviciilor.
Prezentarea unor certificate, emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea ofertantului ca areimplementat:
- un sistem de management de mediu in conformitate cu ISO 14001/2005.
- un sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2001,
sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita formularul 4 - Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea cel putin a unui certificat/document/parti relevante contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme prestarea serviciilor.Certificat de conformitate ISO 9001 /2001; ISO 14001/2005 sau echivalent(UNI , EN, TUV)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica: Precizari specificea) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea minima ( realizata prin inmultirea pretului/tarifului unitar reofertat cu cantitatea minima din caietul de sarcini) ( inclusiv furnizare de ambalaje de colectare), in lei, fara TVA.b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel: NU exista limite.c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice;
- numarul participantilor la licitatia electronica;
- clasament.d) informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: * Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.* In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi/valori noi. Invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.* Se va organiza procedura de licitatie electronica, ca etapa finala.e) conditii in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ? in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca (prin diminuare) ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.? licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei de licitatie electronica.* in cazul in care operatorul economic, declarat admisnu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in SEAP .* Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).* Licitatia electronica va incepe la minim 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.* Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore).Nota: In cazul in care, in urma prezentarii ofertelor de pret din cadrul rundei licitatiei electronice, se constata existenta unei egalitati de preturi, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata online prin intermediul SEAPf) informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 (2) din O.U.G. 34/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu Art.256^2 din O.U.G. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA
Adresa postala: TABACI 1, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200642, Romania, Tel. +40 251502445
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer