Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICA


Anunt de participare numarul 149269/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti
Adresa postala: Calea 13 Septembrie 135 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 76100, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Darescu, Tel. +40 213166171, Email: [email protected], Fax: +40 213166171, Adresa internet (URL): https: //mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctele de consum apartinand inspectoratului si mentionate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 553, 560RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual : mai - decembrie 2014; ianuarie ? aprilie 2015. Se vor incheia, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de fondurile alocate, contracte subsecvente conform caietului de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie energie electrica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICAconform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale unui contract subsecvent sunt precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 553, 560RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor (exceptie facand viramentul bancar).Garantia de participare se constituie in suma de11.071, 20 lei.Se accepta garantia de participar in cuantum de 50% din valoarea solicitata pt IMM.In cazul ofertantilor din categoria IMM, in momentul prezentarii garantiei de participare, vor atasa si Declaratia tip prevazuta in Anexa 1 din OG 27/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 30 zile de la data limita de depunere a ofertei. Modalitatea de constituire: -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si cel putin pentru perioada de valabilitate a ofertei; - ordin de plata in contul AC - RO64TREZ7055005XXX000157 trezoreria sector 5, Bucuresti, C.I.F. 4221047 sau a unei file CEC pana la data limita de depunere ofertelor. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP, semnata cu semnatura electronica de emitent sau se va depune la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.In cazul formularii unei contestatii in cadrul procedurii de atribuire de catre ofertanti, in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta retine contestatorului din GP in raport cu valoarea estimata a acordului-cadru si in cf.cu prev. art. 278^1 al. 1 si art. 278^1 al. 2 din O.U.G. nr. 34/2006. Echivalenta garantiei de participare in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep.a ofertelor cu 5 zile Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contract.Garantia de buna executie va fi exprimata in lei.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie se stabileste in contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea: Ofertantul trebuie sa completeze o declaratie privind eligibilitatea care sa fie in conformitate cu formularul anexat.Vor fi exclusi ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- omit sa completeze si sa prezinte formularul solicitat
- nu prezinta formularul completat corect si integral
- se afla in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze o declaratie care sa fie in conformitate cu formularul anexat.Vor fi exclusi ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- omit sa completeze si sa prezinte formularul solicitat
- nu prezinta formularul completat corect si integral
- se afla in situatia prevazuta la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
3. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: - certificate de atestare fiscala (eliberate de MFP - ANAF) (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul isi are sediul sau este rezident)- certificat privind plata impozitelor si taxelor locale(formulare tip eliberate de autoritatile competente)
Referitor la certificatele fiscale, indeplinirea obligatiilor scadentede de platava fi raportata la luna anterioara datei limita dedepunere aofertelor.
Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie cu semnatura lizibila conform cu originalul. Vor fi exclusi ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- din documentele solicitate, reiese ca figureaza cu obligatii de plata ;
- documentele depuse prezinta situatia datoriilor scadente in alta perioada decat cea mentionata.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Certificatul se va prezenta in original si se solicita conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010 ? original (formularul anexat). Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii
- prezinta documentul completat necorespunzator sau incomplet
- omit sa prezinte documentul
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze o declaratie care sa fie in conformitate cu formularul anexat.Vor fi exclusi ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- omit sa completeze si sa prezinte documentul
- nu prezinta formularul completat corect si integral
- se afla in situatia prevazuta la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante privind procedura de atribuire: Dudus Stelian, Birsan Odeta, Dorcescu Liviu, Zlavog, Claudia, Tosu Cristinel, Kovacs Silvia Ioana, Vlad Marian, Iancu Marinela. 1. Certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate ? livrarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie (ofertantul isi va suma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile, reale la data limita de depunere a ofertelor): Ofertantul trebuie sa prezinte documentul, in original sau copie legalizata/copie cu semnatura lizibila conform cu originalul. Ofertantul clasat pe primul loc trebuie sa prezinte documentul in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- din certificatul constatator prezentat nu rezulta ca au in obiectul de activitate livrarea produselorce fac obiectul procedurii de achizitie;
- omit sa prezinte documentul solicitat.
2.Licenta de furnizare energie electrica emisa de ANRE cf. Ordinului presedintelui ANRE nr. 48/2013, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa prezinte documentul in copie cu semnatura lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii licentei de furnizare energie electrica emisa de ANRE valabila la data limita de depunere a ofertelor . In acest sens va prezenta urmatoarele documente: o Copie a licentei pentru Furnizarea Energiei Electrice emisa de A.N.R.E.o Copie a Conditiilor Licentei pentru Furnizarea Energiei Electrice care constituie anexa la Licenta si este emisa de A.N.R.E.o Copie a RAPORTULUI intocmit de A.N.R.E. privind acordarea Licentei pentru furnizarea de energie electricaNota: 1. In cazul in care valabilitatea licentei emise de A.N.R.E. expira in timpul derularii acordului -cadru, ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii acesteia copia noii licente de furnizare.2. In cazul in care un ofertant persoana juridica straina nu detine licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de ANRE, acesta poate prezenta la momentul depunerii ofertei, alte documente echivalente emise de autoritati competente in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- omit sa prezinte documentul solicitat;
- nu detin un astfel de document aflat in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri anuala in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani.Prezentare fisa de informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari...Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a principalelor livrari de produse care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari in conformitate cu art. 188 (1) lit. a din OUG 34/2006.Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- omit sa prezinte documentul solicitat
Certificat de calitate care sa ateste existenta unui sistem de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008) sau certificate echivalente emise de organisme in alte state ale Uniunii Europene pentru produsul ofertat.
Nu se admit societati in curs de certificare, indiferent de stadiul in care se afla procesul de certificare cu exceptia ofertantilor care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Se vor prezenta certificatele in original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat "conform cu originalul" semnata si stampilata.Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au implementat un sistem de asigurare a calitatii.Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii:
- din certificatul de calitate prezentat nu rezulta ca auimplementat un sistem de asigurarea a calitatii pentru produselece fac obiectul procedurii de achizitie;
- prezinta certificatul de calitate expirat- omit sa prezinte documetul solicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a principalelor livrari de produse care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari in conformitate cu art. 188 (1) lit. a din OUG 34/2006. Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii: - omit sa prezinte documentul solicitatOfertantii trebuie sa faca dovada ca au implementat un sistem de asigurare a calitatii.Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii: - din certificatul de calitate prezentat nu rezulta ca auimplementat un sistem de asigurarea a calitatii pentru produselece fac obiectul procedurii de achizitie;
- prezinta certificatul de calitate expirat- omit sa prezinte documetul solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
742630
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2014 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Valoarea estimata (lei/KWh) cuprinde: ? pretul de livrare al energiei electrice active (pretul propriu de furnizare);? tarifele reglementate de transport: - tariful mediu national aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice in retea (TG);
- tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea ( TL);
- tariful pentru servicii de sistem;
- tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pietei de Energie Electrica (decontare pe piata angro);
- tariful pentru serviciul de distributie a energiei electrice, corespunzator nivelului de tensiune in punctul de delimitare al instalatiilor (Joasa Tensiune) in vigoare la data semnarii contractului.Valoarea estimata nu contine acciza, TVA, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta si valoarea certificatelor verzi. Oferta se depune pentru cantitatea maxima de energie electrica solicitata, pentru acordul cadru, cuprinsa in caietul de sarcini.In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Termenele de execitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic contencios
Adresa postala: Cal. 13 Septembrie nr. 135, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 76100, Romania, Tel. +40 212075500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer