Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru achiztie medicamente program national de oncologie


Anunt de participare numarul 133037/14.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Adresa postala: CRAIOVA, str.Tabaci nr 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dinescu, Tel. +40 251502445, Email: [email protected], Fax: +40 251502445, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru achiztie medicamente program national de oncologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 46, 202.74 si 23, 041, 217.35RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform Art.66 din H.G. 925/2006, este de: minim: 100000.00 lei; maxim: 700000.00 lei.In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie medicamente program national de oncologie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
33632000-9-Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
33652000-5-Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
33652100-6-Antineoplazice (Rev.2)
33693000-4-Toate celelalte produse terapeutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acidum pamidronicum 60mg
Acidum pamidronicum 15mg
Acidum pamidronicum 30mg
Acidum zoledronicum 5mg/100 mlAcidum zoledronicum 4mg
Acidum clodronicum 300mg/5ml
Acidum clodronicum 60mg/ml*5ml
Acidum ibandronicum 6mg/6ml
Asparaginazum 5000ui
Asparaginazum pegilate 3750ui
Bevacizumabum 25mg/ml 4ml
Calcii folinas 10mg/ml 10ml
Calcii folinas 3mg/ml 10ml
Calcii folinas 10mg/ml 3ml
Calcii folinas 10mg/ml 10ml
Carboplatinum 10mg/ml 15ml
Carboplatinum 10mg/ml 45ml
Cetuximabum 5mg/ml 20ml
Cisplatinum 10mg/20ml
Cisplatinum 25mg/50ml
Cisplatinum 50mg/100ml
Cisplatinum 1mg/ml 10ml
Cisplatinum 1mg/ml 50ml
Cyclophosphamidum 200mg
Cytarabinum 20mg/ml 2ml
Cytarabinum 20mg/ml 5ml
Dacarbazinum 500mg
Docetaxelum 20mg/0.5ml
Docetaxelum 80mg/2ml
Docetaxelum 20mg/1ml
Docetaxelum 80mg/4ml
Docetaxelum 10mg/ml 2ml
Docetaxelum 10mg/ml 8ml
Doxorubicinum 2mg/ml 50mgDoxorubicinum 2mg/ml 25mlDoxorubicinum 2mg/ml 10mlDoxorubicinum 2mg/ml 10mlDoxorubicinum 2mg/ml 5mlDoxorubicinum 2mg/ml 50mgDoxorubicinum 2mg/ml 10mgEpirubicinum 2mg/ml 25ml
Epirubicinum 2mg/ml 50ml
Epirubicinum 2mg/ml 5ml
Epirubicinum 10mg
Epirubicinum 50mg
Epirubicinum 2mg/ml 25ml
Epirubicinum 2mg/ml 10ml
Epirubicinum 2mg/ml 5ml
Epirubicinum 2mg/ml 50ml
Etoposidum 20mg/ml 10ml
Etoposidum 20mg/ml 5ml
Filgrastimum 30 MU/0, 5mlFilgrastimum 48 MU/0, 5mlFilgrastimum 30 MUI/0, 5mlFilgrastimum 48 MUI/0, 8mlFilgrastimum 48 MU/0, 5mlFluorouracilum 50mg/ml 10ml
Fluorouracilum 50mg/ml 20ml
Fluorouracilum 50mg/ml 5ml
Fulvestrant 250mg/5ml
Gemcitabinum 1000mg
Gemcitabinum 200mg
Goserelinum 10, 8mg
Goserelinum 3, 6mg
Idarubicinum 5mg
Ifosfamidum 1g
Interferonum alfa 2a 3Mui/0, 5ml
Interferonum alfa 2b 18 milioane UI
Interferonum alfa 2b 30 milioane UI
Irinotecanum 20mg/ml 15ml
Irinotecanum 20mg/ml 5ml
Leuprorelinum 11, 25mg
Leuprorelinum 3, 75mg
Mesnum 400mg/4ml
Methotrexatum 100mg/ml 1000mg
Methotrexatum 10mg/ml 5ml 50mg
Methotrexatum 5mg/ml 1ml
Oxaliplatinum 5mg/ml 20ml
Oxaliplatinum 5mg/ml 10ml
Oxaliplatinum 50mg
Oxaliplatinum 100mg
Paclitaxelum 6mg/ml 25ml
Paclitaxelum 6mg/ml 5ml
Paclitaxelum 6mg/ml 50ml
Pegfilgrastimum 6 mg/lPemetrexedum 500mg
Topotecamum 4mg/4ml
Topotecamum 4mg
Trastuzumabum 150mg
Triptorelinum 3, 75mgTriptorelinum 11, 25mgVincristinum 1mg 10mlVinorelbinum 10mg/ml 1ml
Vinorelbinum 10mg/ml 5ml
Cantitatea totala, denumirea produselor precum si specificatiile tehnice se regasesc descrise in mod detaliat in cuprinsul caietului de sarcini, precum si in anexa B, sectiunea loturi, fisa de date.
Valoarea estimata fara TVA: intre 46, 202.74 si 23, 041, 217.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: se regaseste in sectiunea B(loturi);Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii, de catre o societate bancara (formularul nr. 1) sau de o societate de asigurari, virament bancar (contul: RO19TREZ2915005XXX000154 deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal: 5002142) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.Lipsa dovezii constituirii garantiei de participare, la data si ora limita pentru deschiderea ofertelorva conduce la eliminarea ofertantului.Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana sise va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Str. Tabaci, nr.1, Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei, ora 15.00. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara T.V.A., doar pentru contractele subsecvente a caror valoare depaseste pragul de 125.000 de euro fara TVA, valoare calculata la cursul de schimb afisat de BNR la data semnarii contractului.Garantia se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului subsecvent printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (conf. form. nr. 8) sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile Art.86 Alin.2 ? 4 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri din contractele incheiate cu CAS Dj pentru "Programul National de Oncologie"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea -Se solicita prezentarea formularului 1 completat-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita formularul2 completat .-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Se solicita formularul 6 completat-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- .Se va completa formularul nr. 10' . Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat /tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (conf. univ. dr. Petrescu Florin ? Manager, ec. Ionescu Gabriela ? Dir. financiuar contabil, conf. univ. dr. Tarnita Dan ? Dir. medical, as. princp. Ghilici Victor ? Dir. ingrijiri)va fi exclus din procedura de atribuire. -Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. Certificatul trebuie sa fie emis cu maxim 30 zile inainte de data limita de depundere a ofertei.
-Autorizatie de distributie angro eliberata de catre Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor.Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru apobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2010
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Declaratie pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2012 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.03.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici sa reoferteze in plic inchis.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de un act nelegal al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA
Adresa postala: STR.TABACI 1, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200642, Romania, Tel. +40 251502445, Fax: +40 251502445
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2012 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer