Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU AVAND CA OBIECT SERVICII DE ASIGURARE PENTRU DAUNE ALE BUNURILOR pentru punctul de lucru AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI si pentru CLUB AEROPORT


Anunt de participare (utilitati) numarul 133782/07.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel. +40 212041408, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala sub autoritatea MTI
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACORD CADRU AVAND CA OBIECT SERVICII DE ASIGURARE PENTRU DAUNE ALE BUNURILOR pentru punctul de lucru AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTIsi pentru CLUB AEROPORT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Punctul de lucru Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB), Otopeni, Calea Bucurestilor nr.224E, Jud.Ilfov si Club Aeroport, Oras Eforie Sud, Jud. Constanta.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 587, 580.64RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va avea o valoare minima asigurata de 2.204.973.114, 55 lei.In functie de nevoile autoritatii contractante se pot incheia si alte contractel subsecvente
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare, respectiv polita de asigurare pentru daune ale bunurilor aferenta punctului de lucru Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB) si Clubului Aeroport Eforie Sud.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66515200-5 - Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de asigurare, respectiv polita de asigurare pentru daune ale bunurilor aferenta punctului de lucru Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB) si Clubului Aeroport Eforie Sud.
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru sunt indicate in Caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 587, 580.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 15.876 Lei. In cazul in care garantia se va constitui in Euro se va utiliza cursul de 4, 3477 lei/euro.Garantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin OP sau foaie de varsamant in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. Conturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont in euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (60 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor).Restituirea garantiei se va face in conform. cu art.88 din HG925/2006. Garantia de buna executie (Formular 6) este de 5 % din valoarea fiecaruicontract subsecvent, exclusiv T.V.A., si se va constitui, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului subsecvent, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari.Garantia de buna executie a contractelor subsecvente va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a acestora + 14 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 din OUG 34/2006 (Formular 3).Fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Ofertantul/Ofertantul asociat nu trebuie sa se afle in niciunadintre sit. prev. de art.69 indice 1, art.180 si art.181, lit c-e dinOUG34/2006. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in niciunadintre sit. prev. de art.69 indice 1 din OUG 34/2006. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciunadintre sit. prev. de art.69 indice 1, art.180 si art.181 lit. a), c) indice 1 si d) dinOUG 34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC sunt nominalizate in Anexa 1 la Fisa de date.Pt. indeplinire cerinta: Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmat doc. care dovedesc situatia sa/lor pers., respectiv: Pt pers. Jr. Romane: 1. Declaratie pe propria rasp.completata in conf.cu Formul.H1 din ?MODELE DE FORMULARE?;2. Certif. privind indepl. oblig.exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, la data de 25 ale lunii anterioare datei de depunere a ofertelor - dupa cum urmeaza : a. Certif. de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de AFP? original, copie legalizata sau copie ?conf. cu originalul?;b. Certif. de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru pers.juridice, emis de DITL din cadrul Primariei ? original, copie legalizata sau copie ?conf.cu originalul?;Pt. per. jr straine care au o sucursala inregistrata in Romania: se va prezenta cumulativ atat documentele aferente sucursalei care sunt identice cu cele solicitate pers. jr. romane cat si documentele similare ale societatii-mama, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul - original, copie legalizata sau copie ?conf.cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.Pt. pers.jr.straine: Pers. jr. straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la pers.jr. romane.In cazul documentelor prevazute pct. 2 (certificate emise de AFP si DITL, se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul-original, copie legalizata sau copie ?conf. cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul subcontractantului si/sau a tertului sustinator se va depune Formul.H1A si/sau H1B din ?MODELE DE FORMULARE?.
Cerinta nr. 2: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a acordului cadru este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Pt.indeplinire cerinta: Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate OrdinulPresedinteluiANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H2 din ?MODELE DE FORMULARE?) Cerinta nr. 1: Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a presta serviciile ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN), etc.? original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?;
2. Autorizatie de functionare a ofertantului emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) - copie legalizata/copie ?conform cu originalul?
3. Certificat de inmatriculare in Registrul Societatilor de Asigurare - copie legalizata/copie ?conform cu originalul?
4. Aprobarea emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) pentru clasa de asigurari ofertata - copie legalizata/copie ?conform cu originalul?.II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident -original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- o forma de inregistrare ca persoana juridica;
- actionari/asociati;
- obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate:
- administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
- capitalul social;
- filiale/sucursale/puncte de lucru;
- durata societatii;
2. Acord emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.)cu privire la prestarea de servicii de asigurari pe teritoriul Romaniei pentru clasa de asigurari ofertata - copie legalizata/copie ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Coeficientul de lichiditate
Se solicita ca ofertantul sa aiba coeficientul de lichiditate de cel putin 1, atat pentru exercitiul financiar 31.12.2010 cat si la 31.12.2011
Cerinta nr. 2 Marja de solvabilitate minima si marja de solvabilitate disponibila
Ofertantul trebuie sa aiba marja de solvabilitate disponibila cel putin egala cu marja de solvabilitate minima, conform reglementarilor CSA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Experienta similara
Se solicita ca ofertantul sa fi incheiat in ultimii 3 ani o polita de asigurarepentru daune ale bunurilor (clasele 8 si 9 din Cap. Asigurari Generale din Anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000) a carei valoare sa fie de minim 1.320.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.03.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.03.2012 10:00
Locul: sediul CNAB - Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a ofertelor in data si la ora indicata in anuntul de participare. Deschiderea ofertelor se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport.2.Ofertele vor fi examinate de comisia de evaluare, in conditiile in care ofertantul indeplineste criteriile de calificare impuse.Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pt evaluarea ofertelor sau completarile documentelor prezentate pt demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor si documentelor solicitate.3.Corectarea erorilor/viciilor de forma se realizeaza in conformitate cu prevederile art.80 din HG 925/2006. De asemenea, daca exista o discrepanta intre pretul exprimat in LEI si pretul exprimat in EURO se va lua in considerare pretul exprimat in LEI, iar valoarea exprimata in EURO va fi corectata in mod corespunzator.4.Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei castigatoare sunt preturile totale ale serviciilor de asigurare, raportate la valoarea totala asigurata maxim estimata, indicata in Caietul de Sarcini.In cazul in care se constata ca ofertele mai multor ofertanti, clasati pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.5.Atribuirea acordului cadru se va face pe baza clasamentului obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand din ziua urmatoare datei luarii la cunostinta de un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. ?Aeroporturi Bucuresti? S.A. ? Serviciul Achizitii
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224, judetul Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 212013534, Fax: +40 212041976
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2012 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer