Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru ?Cadastrul drumurilor judetene si elaborarea documentatiei cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a drumurilor judetene din judetul Satu Mare?


Anunt de participare numarul 149252/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Rafan Ovidiu Vasile, Tel. +40 261805165, Email: [email protected], Fax: +40 261713589, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Judetul Satu Mare
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Rafan Ovidiu Vasile, Tel. +40 261805165, Email: [email protected], Fax: +40 261713589, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Judetul Satu Mare
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, In atentia: Registratura Consiliului Judetean Satu Mare
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru ?Cadastrul drumurilor judetene si elaborarea documentatiei cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a drumurilor judetene din judetul Satu Mare?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Reteaua drumurilor judetene din judetul Satu Mare, prezentata in Anexanr.1 la Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 44 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 276, 507.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Val. estim. totala fara TVA este 1.276.507, 50 lei, reprez.echiv. a 285.527, 43 euro, curs inforeuro luna ianuarie 2014, 1? = 4, 4707. Contractele subsecvente se vor atribui anual. Val. estimata a celui mai mare contract este 89.968, 50 lei, fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul cadru are ca scop efectuarea Cadastrului drumurilor judetene si elaborarea documentatiei cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a drumurilor judetene din judetul Satu Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Re?eaua de drumuri jude?ene cuprinde un numar de 41 de drumuri cu o lungime totala de 851, 005 km, astfel cum sunt prezentate in anexa nr.1 la Caietul de sarcini.
Cantitatile maxime estimate, pe intreaga durata de derulare a acordului ? cadru, sunt cele aferente efectuarii cadastrului ?i a elaborarii documenta?iilor cadastrale pentru inscrierea tuturor drumurilor jude?ene prezentate in Anexa nr.1 la caietul de sarcini in cartea funciara (41 de drumuri cu o lungime totala de 851, 005 km).
Cantitatile minime estimate, pe intreaga durata de derulare a acordului ? cadru, sunt cele aferente efectuarii cadastrului ?i a elaborarii documenta?ie cadastrale pentru inscrierea a unui drum jude?ean (DJ 191A) din cele prezentate in Anexa nr.1 la caietul de sarcini (1 drum cu o lungime totala de 1, 300 km).
Cantitatile maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt cele aferente efectuarii cadastrului ?i a elaborarii documenta?ie cadastrale pentru inscrierea a unui drum jude?ean (DJ 108 M) din cele prezentate in Anexa nr.1 la caietul de sarcini (1 drum cu o lungime totala de 59, 979 km).
Cantitatile minime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt cele aferente efectuarii cadastrului ?i a elaborarii documenta?ie cadastrale pentru inscrierea a unui drum jude?ean (DJ 191A) din cele prezentate in Anexa nr.1 la caietul de sarcini (1 drum cu o lungime totala de 1, 300 km).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 276, 507.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
44 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: 25.000 RONb)Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la data limita de depunere a oferteic)Forma de constituire a garantiei de participare: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, conform Formular A - din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
-Virament bancar in contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr.RO57TREZ5465006XXX000197, cod fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriud.) Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare constituita, in raport cu valoarea estimata a acordului-cadru, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin.(1) lit.b) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 5.056, 51 lei, in conditiile prevazute la art.278^1 alin.(1), (2) si (5) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formular A.Echivalenta pentru garantie de participare depusa in alta valuta (moneda) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA.Se constituie prin: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform Formular B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care se adauga un termen de minim 14 de zile;sau-depunerea la casierie a unor sume in numerar in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare;sau-daca partile convin prin retineri succesive din sumele datorate.Indiferent de forma de constituire documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie va deveni document al contractului de servicii.Autorit. contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Garantia de buna executie se restituie in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei pana la acea data.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general consolidat al Judetului Satu Mare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA:
Formularele solicitate se vor depune in original.
Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. (Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 2 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 3 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181, lit.a, c' si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.4. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.NOTA: In sensul prevederilor art.69^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Riedl Rudolf, Crasnai Mihaela Elena Ana, Mandrut Marius Vasile, Hadady Eva Katalin, Manta Magdalena Sofia, Dragos Mihaela Alina, Goia Mihaela Ileana, Onci Sergiu Marcel, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Rafan Ovidiu Vasile, Bota Alexandru Mihai, Dobran Anca Delia, Ardelean Ciprian George, Bran Ioana, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Kovacs Mate, Lazar Daliana Stefania, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca loan, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pinter Jozsef, Riscau Gheorghe, Rus Ioan, Rusu Grigore Mihail, Szasz Piroska, Stier Peter Gabriel, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010Ofertantul va depune: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Formularul 5 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Certificat constatator, emis de ONRC
a. Persoane juridice/fizice romane:
- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
- Declaratie pe propria raspundere in care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse in certificatul constatator depus sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documenteb. Persoanele fizice romane:
Vor depune autorizatia de functionare PFA.c. Persoane juridice/fizice straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat, in copii conform cu originalul, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei. Declaratie pe propria raspundere in care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse in documentele edificatoare depuse sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.NOTA: Ofertantului desemnat castigator, inainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, in original sau in copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul sustinator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).Ofertantul va depune Fisa de informatii generale - conform Formularului 6 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat, documente valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor.Se va depune Formularul 9 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Se va completa Anexa la Formularul 9 - Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, prin care sa faca dovada prestarii de servicii de natura similara.
In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
2.Se solicita ca ofertantii sa prezinte orice certificat/document cu privire la un contract de prestari servicii in ultimii 3 ani, avand ca obiect similar prezentei proceduri.
Se va depune, in acest sens orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada si locul prestarii, cu precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, procent indeplinit etc.Note:
1.Conversia in Lei a valorii contractului se va face la cursul mediu BNR aferent anului/anilor in care au fost executate lucrarile, sau la cursul Bancii Nationale din tara de resedinta a ofertantului, in cazul nerezidentilor, pentru anul/anii indeplinirii contractului, respectiv: Anul 2011:1 Euro =4, 2379 Lei;
Anul 2012:1 Euro =4, 4560 Lei;
Anul 2013:1 Euro = 4, 4190 Lei.
Pentru anul 2013: se va utiliza cursul valutar mediu lunar comunicat de catre BNR aferent lunii la care se raporteaza contractul/contractele nominalizate in Anexa la Formularul 9.2. Prin servicii similare se in?elege efectuarea cadastrului drumurilor, inclusiv elaborarea de documentatii topo-cadastrale pentru inscrierea acestora in Cartea Funciara.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.
3. Se solicita ca ofertantii sa faca dovada dispunerii sub orice forma (in proprietate, inchiriere, contract de colaborare/ prestari servicii, etc.) sau printr-un angajament ferm din partea operatorului economic, a urmatorului minim de echipamente tehnice:
- 2 buc. statie totala;
- 6 buc. echipament GPS cu performan?a de cel pu?in GPS GNSS in dubla frecven?a pentru atingerea gradului de precizie scontat.
- soft pentru prelucrarea/posprocesarea datelor
Ofertantul va depune Declaratie privind echipamentele tehnice - Formularul 10 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.- Pentru echipamentele solicitate (statie totala ?i echipament GPS) se vor depune copii ale documentelor privind dispunerea, respectiv: contracte de vanzare-cumparare/facturi pentru cele aflate in proprietate sau contracte de inchiriere, de colaborare/prestari servicii, etc, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Pentru echipamentele solicitate (statie totala ?i echipament GPS) inchiriate si pentru cele pentru care dispunerea se demonstreaza prin contract de colaborare/prestari servicii, la ofertare se poate prezenta un precontract (acord) de inchiriere/colaborare/prestari servicii, urmand ca, pana la data semnarii contractului de lucrari, sa se prezinte contractele ferme de inchiriere/colaborare/prestari servicii a utilajelor.Note: -termenii specifici utilizati in cadrul acestei cerinte minime sunt conform Ordin ANCPI nr.107/2010;
- numarul de echipamente solicitat, respectiv 2 buc. statie totala, 6 buc. echipament GPS cu performan?a de cel pu?in GPS GNSS in dubla frecven?a si soft pentru prelucrarea/posprocesarea datelor este justificat prin prisma volumului mare de servicii necesare a fi prestate pe intreaga retea de drumuri judetene (851, 005 km), atat ca si culegere a datelor (ridicari topografice), cat si ca procesare a acestora, raportat la perioada pe care va fi incheiat acordul-cadru.
- echipamentul GPS cu performan?a de cel pu?in GPS GNSS in dubla frecven?a este solicitat pentru atingerea gradului de precizie scontat, raportat la natura serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
4. Lista cu personalul angajat, conform Formularului 11 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut) considerat necesar in executia contractului: - 1 persoana fizica autorizata ANCPI - categoria D in domeniul cadastral, conform art.4 alin.(5) din Ordin ANCPI nr.107/2010, precum si conform art.4 paragraf d), art.5 alin.(2), art.11 alin.(5), etc., din Legea nr.7/1996, republicata.
Ofertantul va depune: -Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere conform Formularului 11.
-CV-ul persoanei fizice autorizate in categoria D.
-Copie dupa certificatul de autorizare eliberat de ANCPI, al persoanei fizice autorizate in categoria D.Nota: Termenii specifici utilizati in cadrul acestei cerinte minime sunt conform Ordin ANCPI nr.107/2010 si Legea nr.7/1996, republicata.
5.Informatii privind subcontractantiiIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va depune:
- Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? Formular 7, precum si Anexa la Formularul 7 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, daca este cazul.
6.Alte cerinte:
Precizari privind asocierea
- in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului;
- unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
- in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea contractului. Plata facturilor aferente lucrarilorse va face catre liderul asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revine fiecarui asociat in indeplinirea contractului.Ofertantul va depune:
- Formularul 8 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea III ?Formulare? a documentatiei de atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii, daca este cazul.Nota:
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art.44 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
NOTA:
Potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare:
?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea?.
Prin mod concret, se-ntelege mentionarea urmatoarelor, dupa caz:
- numar de inregistare, data, emitent document;
- datele de identificare ale sustinatorilor;
- valorile;
- cantitatile;
- toate datele concrete din care sa rezulte modul in care sunt indeplinite toate cerintele, asa cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei.Conform art.11 alin.(5) din HG 925/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare:
?In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin.(4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare?.
1.Standarde de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.
Ofertantul va depune urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii in domeniul , respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent.Note:
1.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte.2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.3. Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
4. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
5. Nu se admit ofertanti in curs de certificare, excep?ie facand situa?ia in care ofertantul face dovada ca raportul de audit a fost finalizat ?i din acesta rezulta ca ofertantul va primi certificarea.
6. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de catre un traducator autorizat.
2.Standarde de protectia mediului - certificat ISO 14001 in sau echivalent.
Ofertantul va depune urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectia mediului in domeniul constructii drumuri, respectiv ISO 14001 sau echivalent.Note:
1.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte.2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.3. Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
4. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
5. Nu se admit ofertanti in curs de certificare, excep?ie facand situa?ia in care ofertantul face dovada ca raportul de audit a fost finalizat ?i din acesta rezulta ca ofertantul va primi certificarea.
6. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de catre un traducator autorizat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 9Anexa la Formularul 9-Formular 10Formular 11Formular 7 ?i Anexa la Formularul 7Formular 8-ISO 9001:2008 sau echivalentISO 14001 in sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 10:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant imputernicit, caz in care acesta va face dovada imputernicirii sale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare. Se repeta solicitarea pana la departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.(l) lit.a) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261807154, Fax: +40 261713072, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer