Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de prestari servicii sanitar veterinare


Anunt de participare numarul 144943/16.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR GIURGIU
Adresa postala: Sos. Bucuresti nr.72, Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Punct(e) de contact: Floarea Dima, Tel. +40 246230491, Email: [email protected], Fax: +40 246210442, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru deprestari servicii sanitar veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: pe raza CSVA Calugareni ; CSVA Bolintin Deal
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 557, 415.6RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru deservicii de supraveghere, prevenire control si eradicare a bolilor la animale a celor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare bovinelor, suinelor, ovinelor si caprelor .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuireLotul 1 CSVA Calugareni -432179.50 leiLotul 2 CSVA Bolintin Deal - 125236.10 lei
Valoarea estimata fara TVA: 557, 415.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
se constituie in cuantum de 1% din valoarea estimata a acordului ?cadru conform art. 86din HG925/2006. Valabilitate garantiei este de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate constitui prin-Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societatedeasigurari, care se prezinta in original.-plata in numerar la caseria unitatii-ordin de plata in contul RO09TREZ3215005XXX000123 DESCHIS l Trezoreria municipiului Giurgiu.cod fiscal 4791420Pentru alte valutese va aplica cursul BNR valabil cu 5 zile ininte de data limita de depunere a ofertelor.In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractancta va retine contestatarului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului conf. Art. 278 indice 1 , din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Formular 3- Cuantumul garantiei pentru participare este de : Lot 1- CSVA Calugareni4321.80 leiLot 2-CSVA Bolintin Deal1252.36 lei Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat , fara TVA. Neconstituirea garantiei debuna executie a contractului subsecvent reprezinta clauza de reziliere pentru acordul- cadru.Modul de constituiere a garantiei de bnuna executie : -Scrisoare de garantie bancara de buna executie ( formular 18 ) constituita la data semnarii conctrctului subsecvent sau sub orcare alta forma prevazuta in art. 86 alin (2-4) din Hotarirea de Guvern nr. 925/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Decl privind eligibilitatea( P.F. autor. cat si ca P.J.)Prez. form.5 doc. semn. stamp. inreg.
2.Decl privind neincadrarea in prevederile art.181(ca P.F. autoriz.cat si ca P.J.)Prez. form.6 doc. semn. stamp. inreg.
3.Certif de atestare fiscala sau documente cu care sa faca dovada inlesnirilor la plata de genul esalonarilor sau compensarilor , aprobate de organele competentein domeniu.( P.F.autoriz si ca P.J)Document semnat, stampilat si inregistrat din care sa reasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara depuneri ofertelor (original sau copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?
4.Certif constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.P.F. autoriz. si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat din care sa reasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara depuneri ofertelor (original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul ?
5 Decl privind calitatea departicipant la procedura. Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat(Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
6 Cazier fiscal(P.F. autoriz.si ca P.J.) Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul ?
7. Cazier judiciar ( P.F. autorizata cat si ca P.J. ) Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta.formular 9(document semnat, stampilat si inregistrat )
9.Decl pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69 indice1 din OUG 34/2006, Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante , : Patentasu Petre ? director executiv ;? Nitoi-Moise Ion ? sef serviciu economic si administrativ ; Copaceanu Nicoleta ?consilier Juridic Dr. Cojocaru Radu Sef.-Serv. Sanatate animala ;Dr. Serban Claudiu ?Consilier superior-Com Identificare Inregistrare animalelor ; Dr. Sorici Gheorghe- consiler Superior;Dr.iliescu Cornelia - consilier superior Farmacovigilenta;Dr. Balescu Anca consilier superior- Sanatate Animala; Dima Floarea ? Ref. Superior ? comp. Investitii Achizitii (P.F. autoriz. cat si ca P.J. )Formular 19 document semnat, stampilat si inregistrat ) Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Documentele emise in alta limba decit limba romanatrebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea , pe linga semnatura , mentonat in clar numele intregal peroanei semnatare.
Atentie ! nu se folosesc prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pina la data deschiderii ofertelor. 1. Cerif constat emis de O R CTeritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator(pentru P.J)-Document original sau copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul ?, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activ princip sacuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare )
2.Certif de inreg in reg.unical cabinetelormedical-veterinare , conform art.31, lit.b din legea 160/1998 republicata (pentru P.J/P.F-Document in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul?.Pentru persoane juridice/fizice straine: Doc edific(traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conform cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.2.Fisa de identificare financiara
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii art 44/OUG 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestformular.2.formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat .formular 13 document semnat, stampilat, inregistrat .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Atestatul de libera practica.2.Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate 3.Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
4.Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;5.Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie raspundereca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa implementeze un astfel de sistem.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Document incopie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul ?.2.Document incopie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul ?3.Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original , copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul?) 4. Form 12 Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul ?)5.Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul ? ).formular 14document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor sau declaratie pe propria raspundere pentru implementarea acestui sistem .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
art.15 (2) din OUG 42/2004, cu mod. si com. ulter. ; art.4 din Legea 160/1998 ;HG113/2002 ; HG.2/2010
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
factori tehnici
60%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7538 /10.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.08.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2013 11:30
Locul: sediul DSVSA Giurgiu din soseaua Bucuresti , nr 72 , Jud. Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu - sectia Civila
Adresa postala: Str Episcopiei , nr 13 , Jud. Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080015, Romania, Tel. +40 246212725, Fax: +40 246217492
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sint cele prezentatela art. 256 indice 1 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Giurgiu,
Adresa postala: Soseaua Bucuresti , nr.72 , jud. Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080302, Romania, Tel. +40 246230491, Email: [email protected], Fax: +40 246210442
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer